Administració, economia i finances

La gestió econòmica de la companyia s’articula al voltant de fer de B:SM una empresa amb una administració responsable, eficaç i eficient dels seus recursos, des d’un punt de vista econòmic, financer i social, contribuint a fer de Barcelona una ciutat sostenible. 

 • Els reptes assolits l'any 2015 han estat:

  ASSESORIA JURÍDICA SDG ECONÒMICA-FINANCERA

  Durant el 2015, hem gestionat eficientment els 99 requeriments que hem rebut dels òrgans judicials i cossos de seguretat complint en el termini necessari per a l’obtenció i verificació adequades de les dades.

  Els expedients de reclamació patrimonial s'han respost en un termini de 30 dies des de l'entrada del document al departament jurídic. Hem donat compliment a la tramitació de les reclamacions patrimonials atenent a les responsabilitats vinculades directament a l'Ajuntament i/o BSM com a òrgan de gestió  amb personalitat jurídica pròpia. Han estat un total de quinze reclamacions patrimonials.

  ÀREA ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT

  Hem consolidat la mitjana anual de pagaments mensuals a proveïdors sense superar  els 30 dies naturals, la qual ha estat de 27,5 dies. Complint escrupolosament amb les obligacions regulades per la Llei de Morositat 4/2013. En relació amb despesa neta de morositat i diferències de caixes, ha estat inferior al 0,1% de la xifra de negoci.

  La mitjana de recaptació mensual dels parquímetres durant el 2015 ha estat de 2,5 vegades al mes, hem aconseguit superat el repte que ens havíem plantejat de recaptar com a mínim dues vegades al mes.

  INVERSIONS

  Hem realitzat la direcció, seguiment i coordinació dels Comptes Anuals Individuals i Consolidats del Grup BSM d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable i aconseguint que l'informe d’auditoria a 31 de desembre no presenti cap excepció.

 •  

  CONTROL INTERN I AUDITORIES

  Dins el sistema preventiu antifrau, hem consolidat els arquejos sorpresius als punts de venda,hem realitzat un total de 56 arquejos, un 12% més dels previstos.

  Hem impulsat l’Associació ELIGE (Asociación Española de Empresas Públicas Locales d’Interés General), participant activament en totes les activitats, les juntes de Direcció, els seminaris i les jornades. Hem liderat la proposta de la creació del Primer Congrés Europeu d’Empreses Públiques Locals dissenyant-ne el projecte executiu. En aquest sentit hem organitzat a Barcelona les Jornades  de treball “Criteris bàsics relatius al Cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals”, que van tenir lloc el 15 d’octubre 2015.

  A la darrera Assemblea d’ELIGE realitzada el 15 de desembre de 2015, es va escollir com a Vicepresident de l’Associació al Director d’Administració i Comptabilitat de BSM i  el Cap d'Unitat de Control Intern de BSM com a Coordinador Tècnic del projecte del Congrés Europeu. A més es van presentar les Jornades Tècniques que se celebraran el pròxim 2016.

  TRESORERIA

  Hem mantingut l’objectiu de confeccionar els assentaments comptables en un termini de 24 hores a partir de la realització de l’operació. 

  El repte plantejat l’any passat en referència a l’actualització dels 60 equips de detecció de bitllets falsos  era actuar en el 50% de les unitats. Finalment se s'han actualitzat el 100% de les unitats, per tant la fita s'ha assolit plenament. També ens havíem plantejat actualitzar el 50% dels terminals existent per adaptar-los a les noves targetes de crèdit i als pagaments per mòbil. Finalment se n'han actualitzat un total de 88 dels 90 existents, per tant aquest repte també s’ha assolit amb escreix.

 • Reptes 2016

  Els reptes que plantegem per al 2016 són:

  ASSESSORIA JURÍDICA SDG ECONÒMICA-FINANCERA

  Contestar en un termini màxim de 30 dies, des de l'entrada del document al departament jurídic, els expedients de reclamació patrimonial.

   

  ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT

  Mantenir actius el 80% dels parquímetres a la Ciutat, sobre els 3.373 que existeix.

  Col·laborar, donar suport a l’Ajuntament i supervisar els procediments en referència als aparcaments que s’incorporen a BAMSA un cop finalitzada la concessió a SABA.

  Impulsar un estudi de risc cibernètic i si s’escau, contractar una pòlissa d’assegurances del mateix.

   

  TRESORERIA

  Impulsar la implantació d'un nou software de gestió de tresoreria que permeti assegurar el pagament a proveïdors en menys de 30 dies.

   

   

 •  

   

  PRESSUPOST, CONTROL DE GESTIÓ I INVERSIONS

  Elaborar el pressupost anual en el temps i forma establerts així com el control d’ajustament de despeses i ingressos.

  Fer el seguiment de les desviacions pressupostàries i controlar la gestió de les activitats de la companyia, així com dels projectes d'inversions pressupostats.

   

  CONTROL INTERN, QUALITAT I COORDINACIÓ

  Prevenir el frau en els punts de venda fent com a mínim 50 arquejos sorpresius de comú acord amb les divisions Zoo i Park Güell.

   

  SERVEIS GENERALS - OPERACIONS LOCALS i T.I

  Integrar i posar en funcionament d'un nou departament dins la Direcció d'Administració i Comptabilitat.

   

   

 
Pujar