Assessoria Jurídica, Contractació i Compres

Des del Departament d'Assessoria jurídica, contractació i compres, dotem les divisions i els departaments de B:SM del servei d’Assessoria Jurídica i racionalitzem les compres.

Assoliments 2015

Aquest ha estat el desenvolupament dels reptes plantejats l'any passat:

Millorar internament la sistemàtica del procediment de peticions de servei per consolidar-ne l'èxit com a model de treball i d’eficàcia en la prestació del servei de l’Assessoria Jurídica. El 2015 ha estat l’any de consolidació de l’eina de petició, assolint dos nivells molt alts de satisfacció en relació als tres objectius que ens havíem proposat quan la vam començar a fer servir: 

 1. Eina de classificació i registre de les tasques desenvolupades en l'àmbit d'assessoria jurídica i
 2. Crear un espai de treball amb els clients interns amigable i útil per a les parts

L’únic objectiu no assolit, és el d'esdevenir també eina de feedback de clients interns respecte a les nostres gestions, a través de l’anàlisi de les enquestes i el seu treball posterior.

Integrar encara més l’àrea de compres dins del flux de treball intern de l’Assessoria Jurídica. 

Implantació del Portal de transparènciaPosada en marxa de l'eina de gestió de la informació reclamada per la llei, que alhora permet la gestió i administració dels requeriments específics d'informació per part dels ciutadans.

Impulsar determinades compres mitjançant subhastes electròniques. L’ús n'ha evidenciat les virtuts i els desavantatges, entenent que és una eina d'adjudicació ràpida i que permet obtenir uns preus millors, però que a la vegada és necessari disposar d'una referència molt clara del preu de sortida, que s’obté a partir de un coneixement elevat del producte objecte de la contractació. S’ha utilitzat sobretot en Acords Marcs i en l’adjudicació d'una licitació d'articles múltiples.

 •  

  Assumir la responsabilitat de controlar la contractació menor de BSM

  Es traspassa des de la Divisió corporativa d’Administració la responsabilitat de controlar la contractació menor, des del punt de vista d’aplicació de la normativa legal, específicament de la llei de contractació, atès que l’estructura actual de BSM ha donat lloc a una certa desviació en l’aplicació dels criteris de compra sense visibilitat suficient dels contractes de referència o dels consums comuns a diverses divisions.

 •  

  Desenvolupament d'un projecte de renovació del model de gestió del  vestuari laboral

  Considerant les circumstàncies en la gestió tant de la compra com del procediment de distribució del vestuari laboral entre els col·lectius de BSM, s’ha assumit el repte, a petició de la Direcció General, de desenvolupar un model nou, amb interlocutors nous i procediments més fiables que generin una millor satisfacció en el personal de BSM.

 •  

  Homologació de proveïdors, Acords Marcs

  Eina per dotar de major consistència jurídica la contractació menor assolint les directrius de referència. Implantant aquest model de contractació a través dels Acords Marcs es dóna cabuda a més proveïdors i de forma més transparent, a la vegada que s’aconsegueixen millors condicions de compra.

Reptes 2016

Els reptes que plantegem per al 2016 són:

Contractació pública responsable, posada en marxa dels mecanismes d’assimilació de la nova directiva municipal respecte a la contractació pública.

Projecte de Vestuari, projecte que s’inicia l’octubre de 2015 i pretén canviar el model de gestió de compra i de realització de la distribució interna del vestuari laboral. En aquest sentit el projecte es divideix en diferents fases, la primera de les quals és fer un diagnòstic previ, que s’ha treballat en grup amb diferents Divisions, d'acord amb les seves conclusions s’inicien un seguit d’accions. La principal és iniciar un subprojecte de homogeïtzació de vestuari dels diferents col·lectius de BSM, i ha de concloure en la realització del plec tècnic necessari per al llançament de la licitació el proper mes de març.

Contractació menor, s’assumeix la responsabilitat de posar ordre i controlar en el procediment de contractació menor, fins ara procés de la Divisió corporativa d’Administració. En primera instància, es fa d'acord amb l'anàlisi de les diferents propostes de compra detallades en l'aplicació de gestió de les compres. Es detecten desviacions de la norma i s’apliquen diferents solucions d’ordre jurídic per regularitzar la situació. En última instància es treballa en un projecte de desenvolupament d'un nou procediment, que permeti comprar amb els controls i els avisos necessaris suficients per  no incórrer en les mateixes problemàtiques.

LOPD, s’assumeix la responsabilitat de l’aplicació de la Llei de Protecció de Dades, fins ara sota la responsabilitat del Direcció de Sistemes de la Informació. S’inicia amb la realització d’una diagnòsi de l’estat del seu compliment i després del desenvolupament de les accions jurídiques suficients per dur-la a terme correctament.

Posar en marxa la contractació electrònica, iniciar el procediment de condicionament de la licitació a un model més eficient i més sostenible, que a la vegada permeti millors condicions de contractació. 

 
Pujar