Governança i Transparència

Assoliments 2015

Els assoliments en matèria de Governança i Transparència han estat:

Creació de la Divisió Corporativa de Governança i Transparència l'1 de desembre de 2015.

Aquesta decisió de la Direcció General confirma l’aposta decidida de B:SM per consolidar, a partir d’accions desenvolupades en els darrers anys i amb noves iniciatives a endegar durant 2016, un sistema d’integritat institucional al voltant de tres eixos bàsics: cultura ètica de la institució, professionalitat en la gestió pública i gestió-prevenció dels riscos contra la integritat. 

Activació de l’apartat de transparència del web de B:SM en dues fases: juny del 2015 i desembre del 2015. 

A partir dels requeriments legals i de la coordinació en l'àmbit municipal de l’Oficina de Transparència de l’Ajuntament s’ha habilitat un apartat específic de Transparència al nostre web, que s’actualitza i amplia continguts de forma progressiva.

Creació del canal de transparència i aplicació de la instrucció relativa al dret d’accés a la informació pública de l’Ajuntament de Barcelona de 10 de desembre.

Reptes 2016

Els reptes que plategem pel 2016 són:

Definir i construir el Sistema d’Integritat Institucional de B:SM 

  • Potenciar el coneixement i l'assumpció dels principis, valors i regles de conducta  de BSM establerts en el Codi Ètic mitjançant un pla de comunicació i de formació adreçat a tota la plantilla.
  • Elaboració del Mapa de Risc de compliment legal i ètic.
  • Definir estructures i procediments de prevenció-supervisió i elaboració de directrius i de documentació que permetin evidenciar el model d’integritat i de compliment legal i la seva adaptació als nous requeriments.

Consolidar l’Apartat de Transparència del web amb els nous continguts en procés de definició amb l’Ajuntament i assolir un model eficient d’actualització i ampliació de continguts, en atenció als grups d’interès de BSM i gestionar amb eficàcia les consultes que se’ns formulin a través de la "bústia de transparència.”

 
Pujar