Cadena de subministrament

  • B:SM gestiona onze activitats de negoci. Per tal que es puguin dur a terme es disposen diferents proveïdors que faciliten el subministrament de productes, serveis i obres. Com a empresa pública municipal s’integra en la definició de "sector públic" que indica la normativa corresponent al tipus de relació que hem de mantenir amb qui ens proveeix.

    A B:SM és objectiu i compromís d'empresa realitzar el pagament als nostres proveïdors abans de 30 dies a partir de la data de recepció de la factura. El Portal del proveïdor ofereix eines perquè la relació comercial amb B:SM sigui més eficient.

  • L'atenció personalitzada, el més valorat pels nostres proveïdors.

Assoliments 2015

L’any 2015 es van marcar diferents àrees de l'empresa  i vam dur a terme els reptes següents:

  • Integrar encara més l’àrea de compres dins del flux de treball intern de l’Assessoria Jurídica.  Un canvi en la responsabilitat de la gestió de l’àrea ha esdevingut la via més eficient d'evidenciar aquesta major integració, incorporant de manera més ferma la connexió dels processos jurídics i de compres, desenvolupant, fins i tot, de manera conjunta una aplicació de gestió de les compres en general, del vestuari en particular i de control de la contractació menor.
  • Dissenyar i implantar un nou sistema d’avís per tal d’informar a les Divisions la situació dels morosos i impagats. S'ha consolidant la mitjana anual de pagament mensual a proveïdors sense superar els 30 dies naturals.Actualment la mitjana és de 27,5 dies.
  • Consolidar la despesa neta de morositat i diferències de caixes, inferior al 0,1% de la xifra de negoci. 
  • Crear una sistema per analitzar la materialitat dels proveïdors. 

ANÀLISI DE MATERIALITAT DELS PROVEïDORS

Un equip de treball de persones de diferents departaments i tipus de relació amb els proveïdors de la companyia, va analitzar aquesta part interessada. L'objectiu era primer d'identificar-los i posteriorment determinar el mètode per captar el seu interès. Aquesta ha estat una de les parts interessades que contemplava el projecte estratègic “Enfoc de la RSC als Grups d’Interès: Anàlisi de Materialitat”.

D'un total de gairebé 1.200 proveïdors ens vam enfocar als que responien a criteris de criticitat marcats per l'equip. Gràcies a les aportacions d'aquests proveïdors crítics de B:SM hem obtingut que el valor mitjà de satisfacció dels nostres proveïdors és 8,56 amb una nota màxima en 9,23 per l’atenció personalitzada correcta, i una nota mínima de 7,71 per la col·laboració amb el tercer sector.

Pel que fa a la importància, la mitjana és 8,62 cosa que ens mostra que hem triat temes d’interès per als proveïdors. El més important és la claredat de la comanda i la informació  que conté amb una nota de 8,92. El compliment de pagament en el termini de 30 dies a partir de la recepció de la factura té el menor valor en l’escala d’importància, de 8,15.

Els temes d'RSC són els que més desconeixen els nostres proveïdors, especialment la col·laboració amb el tercer sector i les pràctiques igualitàries i de treball digne. En aquesta memòria ampliem aquesta informació a l'apartat de compra i contractació responsable.  

Reptes 2016

Aquest any 2016 ens plantegem consolidar el grup de treball d'anàlisi de materialitat de proveïdors

 

 

Indicadors

  • En les figures següents apareixen, alguns indicadors que mostren els contractes adjudicats a la companyia l'any 2015, el seu import i la tipologia. Per ampliar aquesta informació i obtenir un grau més elevat de detall  de les licitacions adjudicades es pot accedir al Portal de la Transparència.

Referències GRI: G4-12, G4-27, G4-DMA, G4-SO9

 
Pujar