Compra i contractació responsable

A B:SM ja fa anys que treballem amb la voluntat de contribuir a aconseguir una societat millor, reconeixent la nostra responsabilitat social. Incorporem clàusules mediambientals i criteris socials a les licitacions susceptibles de tenir-ne. Consolidar l’aplicació de conceptes de RSC a través de les compres i de les licitacions és un repte dels departaments d’Assessoria Jurídica, Contractació i Compres i del de RSC.

 • L’impuls per a la contractació responsable ve donat tant per diferents directives europees com per les directrius de l’Ajuntament de Barcelona. Des de l'any 2013, l'Ajuntament de Barcelona de conformitat amb la Mesura de Govern per a la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals té el Decret d'Alcaldia amb el mateix nom, transversal a tot l’Ajuntament i als organismes i empreses que en depenem i amb l'objectiu principal de potenciar la tasca social de l'Ajuntament i incorporar de manera directa al mercat laboral persones en risc d'exclusió social. 

  L'any passat van entrar en vigor dotze instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat. Unes instruccions de compliment obligat que, d'acord amb les normatives anteriors,  defineixen els criteris ambientals específics que cal aplicar en la compra i contractació municipal relatives als serveis d'alimentació, subministrament d'electricitat, elements de comunicació, equips informàtics, fusta, mobiliari d'oficina, paper, neteja i recollida selectiva de residus dels edificis, esdeveniments, productes tèxtils i vehicles.

Reserva social

Anualment, l’Ajuntament estableix una quantia que ha de ser adjudicada a través de la reserva social.  Els contractes susceptibles de reserva social poden ser d'obres i serveis de conservació de béns immobles; serveis socials, serveis de missatgeria, correspondència i distribució, d'arts gràfiques, de neteja i bugaderia, restauració i recollida i transport de residus, de serveis i subministraments auxiliars o de qualsevol altre objecte contractual adequat per a l'aplicació de la reserva.  Segons aquesta, mereixen una atenció especial als grups següents:

  • Persones perceptores de renda mínima d'inserció.
  • Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
  • Dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i persones víctimes de violència domèstica.
  • Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors.
  • Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses durant els dotze primers mesos posteriors a la seva sortida.
  • Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.
  • Persones que no puguin accedir a la renda mínima d'inserció, però que es trobin, segons l'opinió dels serveis públics competents, en situació de risc o d'exclusió social.

A B:SM tenim la voluntat de fomentar els objectius socials en la contractació, i així ho hem implementat any rere any. El detall per tipus de contracte ha estat de:

Al llarg del 2015 s'han incorporat nous proveïdors mitjançant licitacions. Del total de licitacions, dotze proveïdors han esat examinats en funció  de criteris relacionats amb la repercussió social. Això representa un 8,66% sobre el total de les despeses adjudicades mitjançant licitacions.

Podeu veure el detall de les noves adjudicacions amb criteris de repercussió social aquí

Referències GRI: G4-SO9

 
Pujar