Gestió Econòmica

La gestió econòmica de la companyia s’articula al voltant de fer de B:SM una empresa amb una administració responsable, eficaç i eficient amb els seus recursos, des d’un punt de vista econòmic, financer i social, i que contribueixi a fer de Barcelona una ciutat sostenible.

La missió essencial de la Sots-Direcció Económica-Financera és la de donar suport a l’Equip Directiu, Divisions, Unitats de Negoci i Empreses Participades en aspectes econòmics i financers, proporcionant una informació clara, fiable i completa, de manera correcta en temps i forma, amb l’objectiu de donar instruments i indicadors útils per a la presa de decisions a qualsevol nivell, tant a nivell estratègic com a nivell operatiu. Prioritzar l’obtenció dels recursos adequats per  finançar les inversions necessàries  i complir  així amb els objectius de BSM, al mateix temps que es gestionen les àrees d’Administració i Jurídic.

 • Durant l’any 2015, hem conclòs de forma molt satisfactòria el Pla Estratègic de la Companyia del període 2011-2015. Les Línies Estratègiques han sigut els eixos principals que ens han guiat per a la consecució dels objectius i l’assoliment dels reptes. A continuació presenten cada Línia Estratègica amb les principals fites assolides durant l’any 2015.

 • VALORS ÈTICS

  Impulsem els valors ètics a BSM d’acord amb la consecució de l’ interès públic, econòmic i social. Aquesta línea estratègica es posa al servei d’una ètica i valors d'acord amb la nostra responsabilitat pública de gestionar el bé comú de tots els barcelonins.

  En aquest sentit volem destacar el fet d’acomplir rigorosament les obligacions contretes amb els proveïdors regulades per la llei de morositat 4/2013 i la realització dels pagaments a 27,5 dies de presentació de factura.

  Igualment la direcció, seguiment i coordinació dels diferents processos comptables i d’administració de l’empresa que han permès que l’informe d’Auditoria externa dels Comptes Anuals Individuals de BSM i l’Informe de Gestió de l’exercici no tingui cap incidència. En aquesta línia la supervisió constant, les revisions, comprovacions, requeriments i inspeccions realitzades per les autoritats fiscals s’han satisfet amb un resultat amb cap sanció. Passa el mateix amb les realitzades per Intervenció de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres organismes oficials.

  Hem garantit i realitzat el control antifrau, especialment en les Divisions que tenen un important cobrament en efectiu i en metàl·lic. 

   

   

 • EQUILIBRI ECONÒMIC I FINANCER 

  Aquesta és una de les línies més importants dins de la Companyia. En aquest sentit hem aconseguit mantenir l’equilibri econòmic i financer compatible amb la nostra actuació social, entenent per actuació social la prestació de serveis públics municipals que atenguin les necessitats dels ciutadans de Barcelona. La viabilitat econòmica i financera de BSM ens permet continuar prestant als ciutadans els serveis encomanats i continuar sent un potent instrument inversor al servei de Barcelona.

  També volem destacar el fet, que seguim garantint la viabilitat financera cobrint les necessitats del Pla d'Inversions i de la devolució del Deute, previstes al Pressupost i a les clàusules de les pòlisses contractades, respectivament.

  Hem fet una bona previsió que ha permès obtenir els recursos financers necessaris. Destaquem el fet d’aconseguir el finançament d'actuacions inversores executades per BSM per encàrrec de l'Ajuntament, de manera que s'ha minimitzat l'esforç financer assumit per BSM. En aquesta direcció hem anticipat, en la mesura que hem pugut, les partides encarregades a BSM i hem procurat la seva incorporació als Pressupostos de l'Ajuntament. Així, hem pogut evitar la problemàtica que pugui endarrerir la transferència a BSM pels serveis i obres executades.

 • COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA

  Estratègicament considerem el fet de millorar la comunicació interna a partir de definir les nostres necessitats pel que fa a l’aportació dels diferents departaments, explicant la gran utilitat de la seva informació i col·laboració. El personal que forma part de la SDG Econòmica i Financera tenim plena disposició en transmetre la informació a l’equip intern de la Companyia i actitud per atendre i recolzar les seves necessitats envers a la anàlisi econòmic i financer de la seva Divisió.

  Això ha sigut imprescindible per la formulació de les Comptes Anuals Individuals i Consolidats del Grup BSM, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a BSM. Aquest fet ha donat com a resultat una Opinió d'Auditoria favorable (sense salvetats, exceptuant les causades per no disposar de Comptes Anuals auditats de societats amb participació minoritària). L’elaboració de Comptes Anuals Individuals i Consolidats de l'exercici s’ha presentat de manera correcta en temps i forma, obtenint una opinió d'auditoria favorable.

  Hem elaborat el Pressupost de manera que resulti una eina útil per a la gestió de la totalitat de les Activitats de BSM. Això no ha anat en detriment de l’elaboració del Pressupost de manera correcta en temps (complint el calendari marcat per Ajuntament) i forma (amb el detall, coherència i claredat necessaris per a la seva correcta utilització). Destaquem que hem lliurat el Pressupost a l’Ajuntament dins el termini marcat i havent obtingut l’aprovació del mateix pel Consell d’Administració BSM.

  Això ha sigut imprescindible per la formulació de les Comptes Anuals Individuals i Consolidats del Grup BSM, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a BSM. Aquest fet ha donat com a resultat una Opinió d'Auditoria favorable (sense salvetats, exceptuant les causades per no disposar de Comptes Anuals auditats de societats amb participació minoritària). L’elaboració de Comptes Anuals Individuals i Consolidats de l'exercici s’ha presentat de manera correcta en temps i forma, obtenint una opinió d'auditoria favorable.

  En Comunicació Externa hem de destacar l’impuls i lideratge que hem tingut a l’Associació ELIGE (Asociación Española de Empresas Públicas Locales d’Interés General), participant activament en totes les seves activitats, juntes de Direcció, seminaris i jornades. Hem liderat al respecte la proposta de la creació del Primer Congrés Europeu d’Empreses Públiques Locals dissenyant el projecte executiu del mateix. Vam organitzar a Barcelona les Jornades  de treball “Criteris bàsics relatius al Cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals”, realitzada el 15 d’octubre 2015. Finalment a la darrera Assemblea d’ELIGE es va elegir Vicepresident de l’Associació al Director d’Administració i Comptabilitat de BSM, i Coordinador Tècnic del projecte del Congrés Europeu així com de les Jornades Tècniques  que a nivell Estatal es realitzaran el proper any 2016 que versaran sobre “La Empresa Pública Responsable” al Cap d’Unitat de Control Intern de BSM

 • DESENVOLUPAMENT TÈCNIC

  Som plenament conscient d’aconseguir un desenvolupament tècnic eficient i eficaç que respongui a les necessitats de la Divisió en cada moment. En millora de l'eficiència, hem mantingut durant l’any 2015 l’objectiu de fer assentaments comptables en un termini de 24 hores a partir de la realització de l’operació, aconseguint un major nivell de rapidesa en la comptabilització dels apuntaments bancaris, així com del registre d’ingressos.

  Hem continuat la mateixa línia impulsada en l’exercici  anterior, executant les accions necessàries per a la consolidació  davant els registres públics, respecte a l’adequació de la titularitat de les places dels aparcaments construïts per BSM, que en règim de dret d’ús han estat cedides a particulars.

  Actuacions mes concretes que volem destacar ha sigut que la despesa neta de morositat i diferències de caixes, ha sigut inferior al 0,1% de la xifra de negoci durant l'any 2015. Igualment hem aconseguit que la mitja de recaptació mensual dels parquímetres sigui de 2 vegades al mes, i que l’estoc d’efectiu de tots els parquímetres no superi els 200.000 euros durant 2015. La mitja de parquímetres recaptats mensualment ha sigut de 8.621,75, que significa, sobre un total de 3.373 parquímetres a la Ciutat, que cada parquímetre es recapta 2,5 vegades/mes.

  DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PERSONAL

  La formació continua de l’equip Directiu de la SDG Econòmica i Financera, ha permès actualitzar els coneixements i disposar d’eines suficients per a la motivació de l’equip humà que conforma aquesta àrea.

  Cerquem contínuament la millora amb la fi de prestar els nostres serveis com a gestors públics amb la millor professionalitat possible. Destaquem la formació realitzada amb motiu de la posada en circulació dels nous bitllets de 5, 10 i 20 euros i el seu coneixement per evitar el frau.

   

   

Referències GRI: G4-DMA

 
Pujar