Aigua

L’aigua que consumim

El consum d’aigua respon a la cobertura de serveis sanitaris, de neteja i de reg de B:SM. Disposem d’un gestor energètic i d’aigua extern que fa el seguiment i l'assessorament dels consums i subministraments. El 99,23% del consum de B:SM prové de la xarxa de distribució i es mesura mitjançant els comptadors. Existeix un petit consum freàtic a l’Anella Olímpica que es destina al reg de la gespa de l'Estadi, el 14% del consum d'aquesta Divisió. Les dades consum dels últims anys són:

 

Per les característiques del recinte del Zoo de Barcelona, tal com s'observa, aquest és el principal consumidor d’aigua de l’empresa. Un consum, segons l’estudi de 2012 realitzat pel gestor, distribuït per usos com: renovació d’aigua de basses i llacs (30%), tasques de neteja (18%), sistema de reg (9%), aigua sanitària a vestuaris i lavabos (5%), serveis de restauració i consum dels animals (1%). El 37% restant, correspon a pèrdues en les xarxes de distribució de canonades enterrades, llacs i basses, fet que fa variar interanualment molt el consum. Val a dir que el perfil de consum anual del Zoo té un comportament estacional clar, amb major consum a l'estiu, ja que moltes de les activitats que comporten un consum significatiu d’aigua tenen una freqüència més alta durant l’estiu.

L'augment del consum al Zoo es deu als nous requeriments d'ús d'aigua en les noves instal·lacions, tant pel que fa a neteja com als llacs que incorporen. Tot i això, estem analitzant dades sobre aquest gran augment perquè podria ser degut a fuites no visibles i volem solucionar-ho.

Referències GRI: G4-EN8, G4-EN22

 
Pujar