Residus

Les instal·lacions de B:SM generen residus de tipologia especial i no especial. Els residus domèstics de B:SM es gestionen a través de la recollida municipal i la resta estan controlats i gestionats a través d’altres gestors autoritzats.

Indicadors de residus

El principal punt de generació de residus a B:SM és el Zoo, amb molta diferència, ja que a l'activitat que s'hi desenvolupa és similar a la d'un poble petit. Correspon a més del 90% dels residus de B:SM dels quals un 90% d'aquests correspon a recollida selectiva.

Anella Olímpica

L’any 2015, vam tenir les primeres dades de recollida orgànica, implantada l'any anterior. Però el rebuig continua sent una facció important i ens hem posat com a objectiu incrementar la recolla selectiva, especialment l'orgànica que és on podem tenir més incidència. 

D'altra banda, a finals de 2015 vam realitzar diverses proves pilot en diversos concerts com U2, Madonna o Estopa amb l'ús de gots reutilitzables. Aquesta prova ens ha permès veure que les quantitats de residus d'envasos es minimitzen, permet optimitzar la neteja a més l'acollida va estar molt bona per part dels clients. Per això, el 2016, esperem implantar aquest model de manera habitual en tots els actes de les nostres instal·lacions.

La fracció rebuig es redueix més d'un 13% al Zoo

Ja fa molts anys que al Zoo es recull selectivament, però els esforços en augmentar la recollida selectiva es fan palesos quan s'observen les dades al detall. El 2015 té el valor més baix pel que a recollida de rebuig es refereix i, a més, s'ha aconseguit el major percentatge de recollida selectiva des de que es tenen dades. 

Trasllat al carrer de Calàbria 66

El trasllat al carrer de Calàbria ha generat l'augment d'algunes fraccions de residus com el paper, els dispositius electrònics, etc, que s'han tractat a través de gestors de residus autoritzats. Però el trasllat també ha comportat una renovació del mobiliari que s'ha reaprofitat per a altres instal·lacions de l'empresa i de l'Ajuntament i s'ha donat al servei Pont Solidari de la Fundació Banc de Recursos. En aquesta línia tots els llibres de la biblioteca van ser donats a la Fundació Pare Manel

  • Generació de residus no especials

  • Generació de residus especials

    * En acabar aquesta memòria falten dades d'aquesta fracció

La recollida de les fraccions domèstiques (envasos lleugers, paper i cartró, vidre, i rebuig) es fa a través de la gestió municipal a totes les divisions. Les quantitats que hi estan associades no estan sempre disponibles ja que s'incorporen dins el volum municipal recollit. Per aquest motiu, les dades anteriors no tenen en compte els residus domèstics, d’envasos, paper, vidre i rebuig. 

Referències GRI: G4-EN23

 
Pujar