Estratègia d'RSC

A B:SM entenem la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com un compromís d’empresa. Integrem, de manera voluntària, polítiques de gestió i funcionament quotidià que incorporen la perspectiva social, mediambiental i econòmica. Aquesta responsabilitat va més enllà del compliment estricte de la normativa, afecta totes les àrees de negoci i tracta de respondre a les expectatives que poden tenir les diferents parts interessades: empleats, clients, Ajuntament, ciutadania...

Valors i principis

El Departament d'RSC treballa per aconseguir que B:SM es consolidi com a una empresa socialment responsable i compromesa. Atenent les recomanacions i polítiques municipals respecte a aquest tema, tenim la voluntat de superar el que és estrictament legal o recomanable i ho integrem al dia a dia de l’empresa. 

Disposem d'un Codi Ètic que té com a objectiu disposar d’un conjunt de principis i regles clares per a relacionar-nos entre nosaltres i amb les parts interessades. Així mateix, serveix de guia de conducta per què les persones que integren la nostra organització actuïn en consonància amb els valors de B:SM.

 • Acció Social

  La promoció i la participació en accions pel benefici de la societat i en col·laboració amb organitzacions sense ànim de lucre.

 • Benestar i Salut

  La preocupació per la salut i la realització d’accions orientades a la millora de la qualitat de vida de tot el personal, garantint sempre la seguretat laboral.

 • El repte de mantenir l’equilibri ecològic global amb la responsabilitat i compromís de minimitzar l’impacte ambiental de les nostres activitats, per contribuir a la sostenibilitat local.

 • Igualtat

  El principi d’igualtat d’oportunitats evita la discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. La implicació de totes les persones que treballen a l’empresa cohesiona, motiva i millora l’activitat de l’organització i per tant, el seu benestar. 

 • Materialitatde les Parts interessades

  La difusió i la transparència del que som i el que fem, d'acord amb els interessos de les nostres parts interessades (empleats, clients, Ajuntament entre d’altres).

Referències GRI: G4-56

 
Pujar