Igualtat d'oportunitats

En el marc de les polítiques d’empresa existeix un principi d’igualtat d’oportunitats per evitar la discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

El Pla d'Igualtat d'oportunitats en vigència és el segon que elabora B:SM i va adreçat a tota l'organització. Les accions que es recullen en el Pla d'Igualtat es desenvolupen en l'àmbit de la formació del personal, la selecció de les persones candidates, la política igualitària de retribucions, l’ús del llenguatge no sexista i la no tolerància a l’assetjament. En aquest sentit, B:SM  realitza el seguiment continuat del compliment i desenvolupament de les mesures previstes en el pla d’igualtat. A finals de 2015 aquest pla s'ha desenvolupat en prop d'un 20%.

Indicadors

Actualment, de la plantilla mitjana d’empleats, el 35% són dones amb una edat mitjana de 42,55 anys, gairebé quatre anys més jove que la dels homes. A B:SM seguim esforçant-nos en clau de gènere, fet que es mostra en la incorporació progressiva de la dona a la plantilla. En les noves contractacions, la proporció de dones està al voltant del 46%.

 

La distribució segons la categoria professional i segons el lloc de treball és:

Referències GRI: G4-DMA, G4-LA1, G4-LA12

 
Pujar