Gestió de persones

Des de la Direcció Corporativa de Persones, Organització i RSC es vetlla per aconseguir que l'organització disposi del capital humà, amb gent preparada, motivada, ben organitzada i informada, que estigui alineada amb els objectius i valors de l’empresa i també al servei dels clients i de la ciutat.

En el marc del Pla Estratègic de la companyia, la política corporativa que fa referència a la plantilla de B:SM es basa en set línies estratègiques les quals s’avaluen en reunions periòdiques a través dels corresponents objectius estratègics. Aquestes línies treballen i tenen en compte el talent, el client intern, la competitivitat, la flexibilitat i adaptació, la innovació, la responsabilitat social i la reducció de l’absentisme. 

Assoliments 2015

CONSOLIDEM ELS PLANS DE PERSONES: NOU PdeP A APARCAMENTS

L'any 2015 consolidem la metodologia dels Plans de Persones (PdeP) per a la millora conjunta de l'àmbit laboral, per identificar els temes d'interès i per desenvolupar aspectes de millora adaptats a cada negoci. Primer va ser el Zoo, després el Park Güell i enguany ha de ser Aparcaments. Hem consolidat la metodologia des de la proximitat, la comprensió i la participació.

Aparcaments ha estat el darrer negoci en realitzar PdeP. Realitzat l'any 2015, va ser fruit d'un procés participatiu per part de la plantilla d'aquesta Unitat, en la qual, es van identificar sis àrees temàtiques que, de pitjor a millor valorades, són: detecció del talent, treball en equip, formació, salut i benestar, servei al client, comunicació i coordinació. Sota d'aquestes s'ha construït un pla d'acció amb 28 accions de millora. A final d'any, el 57% estaven realitzades i implantades dins la pròpia gestió, el 21% es trobaven en curs i la resta estan planificades pel 2016. La data de tancament d'aquest pla és 31 de desembre de 2016.

Al tancament de l'any 2015, el PdeP del Zoo, enfocat en cinc eixos (promoció professional, selecció i contractació temporal, comunicació, formació i organització interna) i materialitzat en divuit accions, té iniciades disset de les accions, més de la meitat, de les quals estan incorporades dins el funcionament habitual i la resta estan en desenvolupament. 

El PdeP del Park Güell, detectava set àrees de treball (condicions laborals, informació i comunicació, organització, participació, respecte a la feina, formació, feina i relacions personals) i un total de 30 accions les quals s'han realitzat i completat totes l'any 2015 amb una valoració molt positiva.

  • Talent

    Per facilitar que B:SM disposi de les persones idònies a partir de la detecció, gestió i posada en valor del talent sense cap discriminació, apostem pel talent intern a l’hora de trobar els millors professionals per moltes de les vacants del 2015, de fet hem duplicat les vacants de promocions internes respecte l'any anterior. De la mateixa manera, mantenim una estreta relació amb el món educatiu i per això incrementem les col·laboracions amb l'empresa.

    Client intern

    Seguint la línia de satisfer les expectatives del client intern de manera que li permeti prestar el millor servei als clients finals el treball com a consultors interns ens permet un contacte directe i una millor resposta als interessos dels nostres clients, això redunda en la prestació de servei d'aquests cap al seu client final.

Competitivitat

Vetllem per mantenir els costos retributius en nivells que garanteixin la competitivitat de l’empresa però també per tal d'assegurar la igualtat retributiva de tot el personal de l'empresa seguint el principi d'igualtat d'oportunitats. 

Reconeixem i vetllem pel valor que genera la nostra plantilla en la prestació dels serveis encomanats. En aquest sentit, la nostra política retributiva manté els costos salarials a nivells que garanteixin la competitivitat de l’empresa fundamentant-se sota criteris d’igualtat i coherència, dotant-se de diversos instruments per aconseguir-ho, com són el Conveni col·lectiu de l’empresa i les Comissions de seguiment i de retribució variable on es tracten els objectius anuals de l’empresa tant de caràcter econòmic com de caràcter individual. 

L'estructura retributiva es detalla a l'apartat destinat a aquest fi al portal de la transparència. No existeixen diferències entre el salari base dels homes i les dones, les retribucions s'apliquen per a tothom seguint el Conveni Col·lectiu i les taules salarials. És pot veure a Persones/Convenis Laborals.

Flexibilitat i adaptació

Hem aconseguit assolir una estructura organitzativa flexible i adaptable a entorns canviants en un ambient segur.  Ens dotem d’eines de gestió que faciliten l’adaptació del nostre personal a les exigències que es van requerint. Amb l’objectiu que els nostres negocis puguin aconseguir garanties d’èxit en el futur, adoptem mesures que ajuden a l’adaptació i permeten adequar les nostres estructures i condicions de treball a les noves situacions. El 2015, la creació del projecte d'itineraris professionals permet fer un pas endavant en la configuració del perfil professional dels treballadors.

RSC

Per tal d' aconseguir que B:SM es consolidi com una empresa socialment responsable i compromesa s’ha treballat la Materialitat dels treballadors, s'ha sistematitzat l'obtenció dels interessos de la plantilla a través dels PdeP però també a través de les diferents comissions que permeten el diàleg entre l'empresa i els representants dels treballadors.

Innovació

Tenim sempre en ment mantenir i fer créixer l’esperit innovador de B:SM , com a empresa pública de gestió privada

Reduir l'absentisme

La reducció de l’absentisme s’ha anat consolidant com una de les prioritats de l’empresa i s'ha integrat en les líniees estratègiques de B:SM com a objectiu de la companyia. Per aquest motiu se segueixen els indicadors dins dels sistemes de gestió, especialment en les unitats que tenen percentatges més elevats dins de l'organització.

Referències GRI: G4-27, G4-LA13, G4-DMA

 
Pujar