Ocupació

La plantilla mitjana de 2015 va ser de 1.270 persones amb una edat mitjana 45 anys i una antiguitat a l'empresa de gairebé 14 anys. El 85,96% de la plantilla té un contracte indefinit, el 84,62% d'aquets són a temps complert. 

Indicadors de Personal

Distribució de les persones

El personal es distribueix de diferent manera segons la Divisió de negoci o Àrea, i és en l'Estacionament Regulat i Grues on hi ha una plantilla més àmplia.

Les oscil·lacions en el total d'empleats que conformen la plantilla es deuen als diferents nivells d'activitat que tenen els negocis, els quals generalment divideixen l'any en temporada baixa, mitjana i alta. 

El valor de plantilla mitjana anual representa millor els qui formem part de B:SM i dóna servei a les necessitats a cada negoci.

 • Plantilla a 31 de desembre

 • Plantilla mitjana

Tipus de contracte

Els contractes predominants a B:SM són indefinits. El 84,65% de les dones i el 86,67% dels homes que treballen a B:SM tenen un contracte amb aquestes condicions. A més, la jornada que gairebé tothom desenvolupa és completa, dividit per sexes, aquest percentatge és d'un 91,87% entre les dones de l'empresa i d'un 91,88% entre els homes. Es distribueixen per la totalitat de la plantilla i per gènere segons:

 • Promocions internes i noves contractacions

  Per política d'empresa, quan hi ha necessitat de cobrir vacants en algun lloc de l'organització, ja sigui per la creació o augment de llocs de treball, en primer terme es realitza un concurs o promoció entre el personal de la plantilla.

  Les bases d'aquestes promocions són determinades i estudiades entre la Direcció de l'empresa i la representació dels treballadors en la Comissió de formació que es constitueixi i es fan públiques a través dels canals de comunicació interna.

Cal destacar que l'any 2015 ha augmentat considerablement el nombre de vacants respecte a l'any anterior. En part, la causa d'aquest increment ha estat la creació de la nova unitat d'Agents Cívics i de la direcció corporativa d'Atenció al Client.

Les promocions internes han estat per cobrir diferents llocs de l'organització, distrïbuït segons la taula següent: 

Promocions Internes per gènere

 • Respecte a les noves contractacions de personal, el 2015 s'han contractat 316 persones, un 46% de dones i un 54% d'homes, el 50% de les quals, correspon a personal menor de 30 anys. Aquestes incorporacions distribuïdes per lloc de treball, edat i gènere són:

 • És important destacar que en el marc de rejovenir la plantilla enguany tenim el millor percentatge dels darrers tres anys: s'ha incrementat un 6% les noves contractacions de menors de 30 anys respecte a l'any anterior i s'ha revertint la tendència entre homes i dones.

El 74% de les incorporacions del 2015 van ser per motius de reforç puntual o de temporada i de cobertura d'un lloc de treball. Així, podem observar com els negocis amb més demanda de personal són el Zoo, el Park Güell, la nova unitat d'Agents Cívics, Aparcaments i Grues.

De la mateixa manera, el 83% de les baixes es deuen a finalització de contracte. El negoci amb major rotació és el d'Agents Cívics, òbviament per la seva creació.

 • Noves incorporacions

 • Índex de rotació

Referències GRI: G4-10,G4-LA1

 
Pujar