Relacions empresa-personal

Un grup d'interès rellevant per B:SM són els treballadors i en consequència els seus interlocutors socials, que en l'àmbit de les relacions laborals resulta essencial. Per aquest motiu fomentem espais de diàleg constant amb els representants dels treballadors. Aquest any hi ha hagut 106 reunions amb els representants sindicals. 

Els temes més rellevants que han sortit d'aquestes reunions i que esdevenen material per a l'anàlisi dels aspectes significatius per als treballadors han estat: el retorn de la paga extra 2012 (personal afectat pel Reial Decret - Llei 20/2012), les promocions internes i els calendaris laborals i les vacances. Respecte la paga, s'ha arribat a acords de devolucions amb el personal afectat. Pel que fa als calendaris laborals, tots s'han aprovat en les reunions pertinents.

El màxim òrgan de participació i diàleg entre els treballadors i la Direcció de B:SM és el Comitè d'empresa. L'empresa té un representant designat a aquest efecte i es reuneix periòdicament amb els representants del personal.

Existeixen dos comitès, un per B:SM i un altre per la unitat de negoci del Zoo. Els dos són escollits per sufragi universal, lliure, secret i directe cada quatre anys pel personal. Aquest any s'han celebrat eleccions per designar els representants dels treballadors tant a B:SM com a la unitat Zoo i en data 31 de desembre de 2015 es compon de la següent manera:

 • També hi ha altres òrgans de B:SM amb representació dels treballadors com per exemple:

  Comissió de Formació; Comissió de Retribució Variable; Comitè de Seguretat i Salut; Comissió d'Activitats Culturals i Recreatives; Comissió Paritària; Comissió d'Àrea; Comissió de Grues; Comissió d’Aparcaments; Comissió de Gestió i seguiment; Comissió del Pla d'Igualtat; Comissió del Pla de Pensions; Comissions de Seguretat a Àrea, Grues i Aparcaments.

 • Al Zoo:

  Comissió de Retribució Variable; Comitè de Seguretat i Salut; Comissió de Seguiment; Comissió del Pla d’Igualtat i Comissió Paritària

El personal cobert pel Conveni Col·lectiu de B:SM és un 80,68% de l'empresa i pel Conveni de Zoo un 11,99%. En els següents quadres es pot veure la distribució per sexes i la comparació per anys: 

BENEFICIS SOCIALS

Millores de conciliació

Tot el personal de l'empresa disposa, segons s’inclou al Conveni, de millores de conciliació de vida familiar i laboral com per exemple, permisos retribuïts per tenir cura de fills o familiars, jornades laborals continuades, reducció de jornada graciable al personal amb jornada intensiva alguns dies de l'any, elecció de centre base/zona, torns específics per facilitar la conciliació, etc.

Ajuts econòmics

Es disposa d'avantatges com ajuts econòmics per natalici, escolar i per personal amb fills discapacitats, dies de permís sense remunerar a banda dels dies d’assumptes personals, complement per malaltia o accident (100% salari), assegurança d'accident, fons d’ajuda econòmica, bestretes, bonificació als aparcaments de la xarxa B:SM, del 50% en rotació i del 35% en abonaments, un detall commemoratiu per al personal que es jubila directament als 65 anys i descomptes i/o ofertes puntuals del Portal de l’Empleat.

    

Per al personal fix de l'empresa, B:SM abona el 100% d'una pòlissa bàsica de salut que inclou visites i proves radiològiques. A més, s'ofereix al personal fer l'ampliació a pòlissa completa i incorporar als seus familiars. Aquell personal que per la seva salut i lloc de treball necessita material ortopèdic i un calçat especial rep una compensació per part de l'empresa. El personal indefinit, té la possibilitat d'adherir-se al pla de pensions del sistema d'ocupació de B:SM.

 • Concretament, el personal de conveni B:SM disposa de:

  • Preus especials en abonaments als aparcaments de la xarxa 
  • 50% descompte en rotació als aparcaments de la xarxa
  • Fons d'activitats recreatives
  • Renovació del carnet conduir
  • Menjador subvencionat per al personal de l'Anella Olímpica
 • El personal del Zoo disposa, per conveni, de:

  • Reducció de jornada graciable de dues hores el 24/12 i 31/12 i fi de jornada a les 14 hores.
  • Casals d’estiu al Zoo per a fills de la plantilla de l'empresa;
  • Abonament de les colònies d'estiu;
  • Gratificació per casament o naixament;
  • Ajuda per ulleres, plantilles, etc.
  • Permís retribuït d’una setmana al personal que faci 25 anys continuats que treballa a l’empresa i ajut per viatge d’estudi i formació sempre que sigui útil per a l'empresa. 

Referències GRI: G4-DMA, G4-11, G4-LA2

 
Pujar