Salut i seguretat laboral

El Servei de Prevenció de B:SM –operatiu des de 2002–, centra els seus objectius a millorar les condicions de treball de totes les persones que formen part de l’empresa, amb el desig clar d’intentar anar més enllà de la mateixa llei.

A B:SM ens dotem d’una Carta de Compromís que defineix i unifica la política preventiva estableix els criteris de servei i qualitat en matèria de seguretat i salut en el treball. Les bases de la cultura preventiva estan instaurades en cadascuna de les divisions, de manera que els fonaments de la prevenció estan consolidats com una premissa a tenir en compte en tots els àmbits de l’empresa.

El Servei de Prevenció posa a l’abast de qualsevol treballador de l’empresa els seus criteris i conceptes de prevenció, així com els processos o guies d’actuació que s’han anat creant al llarg del temps.

 • B:SM Et Forma

  Hem engegat la plataforma on line B:SM ET FORMA, adreçada a tota la plantilla de l'empresa amb l'objectiu de poder realitzar la formació obligatòria en matèria de Prevenció de riscos de manera àgil i eficaç des de qualsevol lloc de treball. Per a poder realitzar la formació s’ha donat accés a tothom mitjançant d’usuaris i contrasenyes personalitzades, de forma que tota la formació està sempre vinculada al riscos propis de cada lloc de treball.

 • Campanyes anuals i campanyes de sensibilització

  El Servei de Vigilància de la Salut pilotat per l’equip mèdic de Prevencontrol i format per un metge d’empresa i una personal DUE, han realitzat les tasques pròpies de la seva especialitat durant tot l’any 2015.   

  La Campanya de medicina preventiva ha donat lloc a la realització de 421 revisions mèdiques periòdiques i 241 revisions mèdiques inicials. Durant la tardor ha tingut lloc, com és habitual, la campanya de vacunació de la grip comuna amb  33 participants.

  El pagament de material ortopèdic i de calçat especial en un únic abonament,  segons pre-inscripció mèdica i sempre que no sigui de seguretat, s’ha realitzat durant el mes de novembre.  Durant aquest any hem abonat 160 sabates i 44 plantilles especials al personal que ho ha requerit.

  A més, com cada any, hem dut a terme un seguit de campanyes amb la finalitat d'informar i tractar temes d'interès per al personal en matèria de salut sobre: alimentació,  exercici i envelliment saludable.

  Seguretat

  Seguint amb la normativa actual, cada cop que s’obre un centre de treball nou, el Servei de Prevenció, juntament amb la Unitat i els Delegats de Prevenció visiten les instal·lacions per poder realitzar l’Avaluació inicial de Riscos Laborals. Les noves instal·lacions de l’any 2015 han estat, entre altres: Edifici Girafes, orangutans, aparcament del Guinardó, Oficines de Calàbria,etc.   

 • Formació

  Al llarg del 2015 hem dut a terme  accions formatives referents a la formació inicial de prevenció que inclou: formació específica del lloc de treball, pla d'emergència, protocol de risc psicosocial i altres protocols de seguretat i/o higiene amb un total de 150 accions inicials. 

  També, s’ha realitzat  formació en Treballs en alçada, Taller d’esquena sana, Reciclatge del DEA, Protocol d’inclemències meteorològiques, Formació del PAU del Zoo i de l’Anella, Manipulació de càrregues al ZOO, entre d'altres. Aquest seguit d’accions formatives han donat lloc a un total de 662 persones formades. 

 • Comitès de seguretat i salut

  Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut (CSS), instaurades en el Conveni col•lectiu, són un procés que permet que anem més enllà del que marca pròpiament la llei. Normalment tenen lloc amb una periodicitat mensual, representen la totalitat dels empleats i estan formades de manera paritària per un total de deu representants entre empresa i personal de B:SM i sis membres també amb una repartició paritària per al CSS del Zoo. Al llarg del 2015 hem realitzat nou CSS del col·lectiu de B:SM, una reunió monogràfica de seguretat i una de vestuari. Pel que fa al col·lectiu Zoo han tingut lloc sis reunions, ja que responen a una altra periodicitat.

Accidents laborals i índexs d'absentisme

El Servei de Prevenció realitza les gestions necessàries per comunicar tots els accidents laborals al Departament de Treball, complint amb els terminis establerts. Durant el 2015 hem realitzat la gestió documental i administrativa de 117 accidents amb baixa laboral, 62  accidents sense baixa, 43 in itineres i no s'ha registrat cap accident mortal.

Al 2015 l’índex d’absentisme per accident ha estat de l’1,25%, és per això que ens plantegem com objectiu epr al 2016 obtenir valors inferiors a l’1%.

Indicadors de baixa per accident laboral

L'absentisme, incorporant accidents, malaltia, maternitats i paternitats, queda representat segons les figues següents.

Referències GRI: G4-DMA, G4-LA5, G4-LA6, G4-LA8

 
Pujar