Zoo de Barcelona

El Zoo de Barcelona té l’objectiu de convertir-se per al col·lectiu de famílies en una alternativa d’oci amb un alt valor afegit i consolidar-se com una bona oportunitat de lleure, educativa, emocionant i econòmica (valors+experiència+coneixement) per a tota la família. Un parc solidari i compromès amb la societat, desenvolupa una política sostinguda i creixent d’accions socials.

Assoliments 2016

 • Ser referència en el sector. En el camp pedagògic i  divulgatiu aquest any des del Departament d’Educació  s'ha donat servei a un total de 60.100 visitants, dels quals 35.104 han realitzat activitats escolars, en modalitat de visites comentades i tallers, 4.479 en casals de Zoologia, 2.330 participants en les activitats de festius i caps de setmana i 138 alumnes en els tallers de recerca de Batxillerat. Així mateix també s’ha donat servei directe en activitats de lliure accés a un total de 18.049 participants, on s’han treballat diferents aspectes de tinença responsable i coneixement de les especies i el seu estat en llibertat.  
 • Ser un Zoo públic i espai destacat de la ciutat. Esdevenir pioners en el camp de la recerca. El Zoo de Barcelona segueix essent referent en quan a participació en projectes de recerca i conservació de les espècies a través de la seva Fundació, amb un pressupost anual de 300.000 euros, el qual ens situa en el parc d’AIZA que destina més fons a traves de les beques  i convenis de col·laboració amb entitats científiques.
 • Ser un espai obert a tothom. El Zoo ha continuat durant l’any 2016 amb la seva la seva tasca lúdica / educativa i de conscienciació de conservació de la Biodiversitat assolint una xifra de 1.007.343 persones. Es manté com un parc urbà obert al públic tot l’any en el que els diferents col·lectius hi tenen un espai.
 • Ser una alternativa d’oci per a les famílies. El target principal del Zoo segueix sent les famílies amb nens petits (fins a 12 anys). Així, els esforços s’han orientat al club de socis familiars, amb preus assequibles per a tota la família durant un any, aconseguint arribar a la xifra de 30.085 famílies (102.879 persones). També hem seguit treballant amb promocions especials amb les famílies nombroses (FANOC), famílies monoparentals i avis. Aquest any hem potenciat les activitats destinades des del Departament d’Educació a aquests col·lectius amb preus especials.
 • Incrementar la qualitat i la satisfacció dels visitants. Una de les bases per poder fer la nostra tasca educativa és aconseguir una bona percepció de la visita per part del client, així treballant amb el nou model d’atenció al client, s’han reforçat el seguiment dels serveis que tenen afectació directa, restauració, neteja, transport, auxiliars i també s’ha fet un esforç en donar la visió del client en les noves instal·lacions que es porten a terme. Hem posat en marxa una prova per poder mesurar millor la percepció del client i poder seguir millorant en anys posteriors. Aquest any, tot i les obres que segueix tenint el Zoo, el ISC ha tancat en un 7,8, per sobre del 7,6 de l’any anterior.
 • Ser un parc solidari i compromès amb la societat. Durant el 2016, s’han realitzat actes solidaris alineats amb els valors que estan implícits en el treball del Zoo envers el compromís i la voluntat de servei a la natura i a la societat com a generador d’oci alternatiu, amb un alt valor afegit, com han estat la festa solidària “Dreamnight at the Zoo”, la jornada “Un dia de nassos” en col·laboració amb l’ONG Pallapupas, la festa “Posa’t la gorra” en col·laboració amb l’associació AFANOC, la  jornada “Visió per a tothom” en col·laboració amb la Fundació Ramon Martí i Bonet contra la ceguera, la campanya de Nadal de recollida de joguines en col·laboració amb la Fundació Pare Manel. També seguint treballant amb una política de veïnatge amb institucions com la Universitat Pompeu Fabra, Escola de la Ciutadella i la Fundació Contra l’Alzeimer Pascual Maragall 
 • Potenciar el Programa de Recerca i Conservació. Durant l’any 2016 hem continuat fomentant la presència dels estudiants universitaris i dels seus estudis en treballs realitzats amb els animals de la col·lecció del Zoo, en total hem pogut incidir en 633 alumnes. D’aquests,  551 alumnes han assistit a classes de les universitats impartides al Zoo, 302 dels centres UB, UAB, UPF i 249 d’altres institucions (Escola Joso, Escola d’art i Superior de Disseny Llotja i Escola superior de Disseny). També hem emès 82 carnets universitaris d’accés al Zoo per a la realització directe de treballs de més de 12 institucions diferents.
 • Consolidar i desenvolupar noves activitats a la Granja infantil. Dins el programa d’actuacions del Zoo Infantil per tal de consolidar aquesta zona del Zoo com un dels seus referents educatius, s’han realitzat  una sèrie d’actuacions encaminades a millorar el benestar animal (instal·lació de portes selectives,  instal·lació exterior cacatua, etc.), a allotjar-hi noves espècies, a afavorir la biodiversitat d’espècies fora de col·lecció (instal·lació de menjadores per aus, dormitoris de rat-penats), i també a millorar la informació a transmetre (adequació de la retolació). 
 • Incrementar la promoció i difusió de les activitats del Departament d’Educació. Des de el Departament de Comercial i Màrqueting s’ha fet una tasca ferma en la comunicació de les activitats que es porten a terme en el Departament d’Educació amb una planificació que inclou XXSS, amb un mínim d’una menció a la setmana, WEB: 2 imatges al carrusel més la informació de l'apartat corresponent d'Educació, REVISTA ZOO OH: Pàgines específiques de continguts d'educació, WEBS i espais on line diversos, NEWSLETTER: 1 newsletter bimensual.
 • Desenvolupar el Comitè d’Ètica i Benestar.  Durant l’any 2016 s’ha procedit a la Constitució i posada en marxa del Comitè d’Ètica i Benestar Animal amb la finalitat de garantir un alt estàndard de conducta i d’execució de bones pràctiques que garanteixi la gestió responsable de les espècies confiades al Zoo de Barcelona. La primera tasca encomanada ha sigut l’aprovació d’un codi ètic i de benestar animal per el Zoo i la seva Fundació.
 • Millorar les instal·lacions. També podem valorar com positiu l’esforç realitzat en millora de les instal·lacions i destinat a millorar el benestar en base a les línies de conservació de les especies marcades per la EAZA. Així s’ha fet un seguiment de les actuacions previstes a un alt grau d’execució (Sabana, nova instal·lació per als mangabeis, nova zona de jocs infantils adaptats, nova reserva de Veterinària, calefacció de primats i altres inversions que milloren la gestió. També s’ha treballat intensament en el manteniment i reforma de les instal·lacions existents: pingüins, rinoceront, cavallets de mar, entre d’altres..


Reptes 2017

 • Ser un parc referent. Un espai per a les famílies on es difongui el potencial pedagògic i divulgatiu que tenen els Zoològics. 

  Potenciar la missió pedagògica i de conservació del Zoo. Augmentar les accions pedagògiques en vers dels clients, aprofitant noves tecnologies i canals de comunicació i treballar conjuntament amb una renovació de continguts, realitzant accions destinades a aconseguir una comunicació més efectiva de la tasca científica i de conservació del Zoo.

 • Millorar la sostenibilitat. Engegar accions destinades a un major aprofitament de recursos actuant tant en l'àmbit de sostenibilitat energètica i mediambiental com econòmica.

 • Potenciar les activitats de recerca. Identificació i participació en projectes de recerca i conservació ex-situ que repercuteixin en una millora de la cura i benestar d'animals en el zoo i potenciar projectes per mantenir i millorar el funcionament dels programes de conservació in-situ.

  Potenciar la mobilitat més sostenible.

Definir un nou model de Zoo. Un pla de col·lecció zoològica en concordança al model de futur del zoo proposat, que inclogui la definició d'un pla d'inversions que garanteixi el benestar animal incidint sobre l'enriquiment i veterinària. 

Potenciar les accions socials.

 
Pujar