Administració, economia i finances

 • La gestió econòmica de la companyia s’articula al voltant de fer de B:SM una empresa amb una administració responsable, eficaç i eficient dels seus recursos, des d’un punt de vista econòmic, financer i social, contribuint a fer de Barcelona una ciutat sostenible. 


 • Assoliments 2016

   

   ASSESSORIA JURÍDICA SDG ECONÒMICA-FINANCERA 

  • Contestar en un termini màxim de 30 dies, des de l'entrada del document al departament jurídic, els expedients de reclamació patrimonial. Hem realitzat 151 informes a partir dels requeriments d'informació rebuts, complint sempre amb el termini requerit, o com a màxim en 7 dies, assolint per tant l'objectiu previst. 

   

   ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT 

  • Mantenir actius el 80% dels parquímetres a la Ciutat. Hem mantingut actius el màxim nombre possible de parquímetres sent la mitja durant l'any 2016 de 2.957, el que representa el 87,56% del total.
  • Col·laborar, donar suport a l’Ajuntament i supervisar els procediments en referència als aparcaments que s’incorporen a BAMSA un cop finalitzada la concessió a SABA. Hem col·laborat amb l'Ajuntament en el procediment i també hem realitzat l'auditoria interna de processos de BAMSA, referent a la gestió del personal i també hem iniciat l'auditoria interna referent a la rotació de places de la mateixa societat.
  • Impulsar un estudi de risc cibernètic i si s’escau, contractar una pòlissa d’assegurances d'aquest. S'ha portat a terme un estudi que analitza les potencialitats de risc cibernètic a BSM, el resultat ha permès contractar una pòlissa d'assegurances que doni cobertura al possible risc.

   

   TRESORERIA 

  • Impulsar la implantació d'un nou software de gestió de tresoreria que permeti assegurar el pagament a proveïdors en menys de 30 dies. Hem implantat el nou software que ens permet realitzar les conciliacions bancàries de forma més eficaç.
 •  

   

  PRESSUPOST, CONTROL DE GESTIÓ I INVERSIONS 

  • Elaborar el pressupost anual en el temps i forma establerts així com el control d’ajustament de despeses i ingressos. Hem elaborat el pressupost en temps i forma establerts i ha estat aprovat pels diferents òrgans de govern assolint l'objectiu d'ajustament de despeses i ingressos de forma regular.
  • Fer el seguiment de les desviacions pressupostàries i controlar la gestió de les activitats de la companyia, així com dels projectes d'inversions pressupostats. Com havíem plantejat, hem fet el seguiment i control elaborant un informe de gestió mensual, un instrument àgil, rigorós i eficaç al servei de les Divisions i de la Direcció General per tal de conèixer el grau d'acompliment econòmic i financer.

   

  CONTROL INTERN, QUALITAT I COORDINACIÓ 

  • Prevenir el frau en els punts de venda fent com a mínim 50 arquejos sorpresius de comú acord amb les divisions Zoo i Park Güell. Hem consolidat els arquejos sorpresius i hem ampliat el sistema a altres punts com el CasdDro del Servei d'Atenció al Client de les oficines centrals i la caixa forta central de Tresoreria. L'objectiu plantejat era realitzar 50 arquejos i n'hem fet un total de 81, assolint l'objectiu previst i l'hem superat en un 62%.

    

  SERVEIS GENERALS - OPERACIONS LOCALS i I.T.

  • Integrar i posar en funcionament d'un nou departament dins la Direcció d'Administració i Comptabilitat. Hem integrat i posat en marxa de forma àgil i eficaç el nou departament de Serveis Generals-Operacions  Locals i IT.

Reptes 2017

 • Realitzar el Pla anual de Prevenció del frau, potenciant la realització mensual d'arquejos sorpresius als punts de venda, així com l'assessorament i suport a les diferents Divisions en referència a la prevenció del frau.

 • Garantir la classificació de BSM com a societat no financera en el Sector 11 de la Comptabilitat Nacional.  

  Fer un Pla d'Auditories de processos i procediments de BAMSA. 

  Fer la planificació econòmica financera.

  Garantir les obligacions fiscals, maximitzant l'estalvi mitjançant la planificació.

  Consolidar i mantenir la despesa neta de morositat i diferències de caixes per tal que sigui inferior al 0,1%.

 • Garantir el grau de satisfacció en les peticions de serveis informàtics, minimitzant el temps de resolució d'incidències. Definint les funcions de cada lloc de treball  per garantir la sostenibilitat, l'ecologia i l'ergonomia de cada un amb el mínim cost i màxims beneficis.

  Adaptar els sistemes de cobraments dels caixers automàtics a les noves tecnologies, aconseguint fer-los més sostenibles.

Maximitzar la transparència en la rendició de comptes.

Aconseguir una Administració més àgil i eficaç.

 
Pujar