• Assessoria Jurídica, Contractació i Compres

  Des del Departament d'Assessoria jurídica, contractació i compres, dotem les divisions i els departaments de B:SM del servei d’Assessoria Jurídica i racionalitzem les compres.


Assoliments 2016

 • Contractació pública responsable, posada en marxa dels mecanismes d’assimilació de la nova directiva municipal respecte a la contractació pública. Amb el suport de les guies socials de l'Ajuntament de Barcelona s'ha implantat amb èxit una major sensibilitat cap a la contractació amb requeriments socials.
 • Projecte de Vestuari, projecte que s’inicia l’octubre del 2015 i pretén canviar el model de gestió de compra i de realització de la distribució interna del vestuari laboral. Ens trobem aproximadament en un 70% de la total implantació del projecte. Està en marxa la licitació de l'aplicació que donarà cobertura als canvis de model, tot i això hi ha una desviació temporal entre la implantació operativa i tecnològica.
 • Contractació menor, s’assumeix la responsabilitat de posar ordre i controlar en el procediment de contractació menor, fins ara procés de la Divisió corporativa d’Administració. En aquest any hem preparat la licitació d'una aplicació que permetrà actuar sobre la forma com es comprarà i evitarà desviaments de les compres menors.
 • LOPD, s’assumeix la responsabilitat de l’aplicació de la Llei de Protecció de Dades, fins ara sota la responsabilitat de la Direcció de Sistemes de la Informació. Hem assolit un bon nivell d'implantació, el que ha permès evolucionar en el compliment de la llei.
 • Posar en marxa la contractació electrònica. Seguim treballant per implantar a contractació electrònica que ha d'estar en marxa totalment l'any 2018.

Fets Destacats 2016

S'ha consolidat la integració de l'Àrea de Compres dins el flux de treball intern de l'Assessoria Jurídica. 

El portal de la transparència, eina de gestió reclamada per llei i posada en marxa en el 2015 s'ha reforçat encara més aquest any 2016.


Reptes 2017

 • Implantar i desenvolupar un model de contractació electrònica, seguint la directiva de referència fent els procediments més àgils i eficients. 

  Incrementar la utilització de mitjans electrònics en la contractació.

 • Implantar l'aplicació per al control de la contractació menor.

  Desenvolupar el projecte d'economia sostenible en l'entorn de la nostra activitat econòmica. 

 • Desplegar les polítiques socials i ambiental impulsades per l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant la inclusió de clàusules contractuals d'obligat compliment en la documentació. A la vegada que s'implanta un quadre de comandament per fer el seguiment de les clàusules i/o requeriments mitjançant una taula d'indicadors.

 
Pujar