Estudis R+D+i

La missió de la unitat és contribuir en el disseny i el desenvolupament del model de ciutat, amb l’objectiu d’obtenir el màxim rendiment social i econòmic i la voluntat d’esdevenir un referent per al ciutadà, l’empresa i l’entorn de B:SM. Així, amb la proposta i promoció de noves iniciatives es tracta de millorar el seguiment, el coneixement i la participació de l’empresa en el desenvolupament d’una Barcelona més eficient i sostenible.

Assoliments 2016

  • Esdevenir l’eina de control i seguiment del calendari i l’eficiència  dels projectes que es duen a terme a B:SM, en estricta relació amb el Comitè de Projectes, a través de l’eina Projectplace. la Unitat R+D+I forma part del comitè de Projectes de BSM que funciona actualment de manera ordinària recolzant-se en l'eina Projectplace. Hem assolit aquest repte amb èxit el 2016.
  • Convertir els serveis que ofereix BSM en un referent per a l’escolta activa del ciutadà i les seves necessitats. Cerca convertir-se en un referent per a l'escolta activa del ciutadà i les seves necessitats envers els serveis que ofereix BSM. L'observatori ciutadà encara està en fase de disseny, s'ha decidit implementar-ho en un termini més ampli.
  • Desenvolupar accions destinades a millorar la seguretat i la sostenibilitat de les operacions a B:SM (anàlisi de fluxos, memòries de seguretat, model d’activitats sostenibles). El nou model predictiu de la viabilitat econòmica de les inversions (basat en el model Montecarlo) és evidència que aquest repte s'ha assolit amb èxit l'any 2016.
  • Desenvolupar a la resta de la ciutat el model Districenter de distribució urbana de mercaderies, d'acord amb l’èxit de la prova pilot realitzada. El model de gestió de distribució de mercaderies, no s'ha estès per la xarxa d'aparcaments de BSM amb la celeritat que s'esperava. Tot i que el projecte continua a una velocitat de desenvolupament inferior a la prevista, continua desenvolupant-se.
  • Donar suport a la implementació de projectes. L'eina Busines Intelligence s'està implementant en tots i cada un dels negocis de BSM segons la planificació prevista i ajustada. Els beneficis de gestió que aporta aquesta implantació són ja visibles en les diverses unitats i divisions de l'empresa. Podem considerar que la implantació està sent exitosa.

Reptes 2017

  • Implementar l'observatori ciutadà, que donarà més veu a la ciutadania a l'hora d'establir les polítiques de BSM.  

  • Consolidar el Pla d'Innovació amb la resolució dels primers vectors d'innovació. És un repte que té clares implicacions econòmiques però també socials al generar nous serveis que impactaran en la societat.

  • Desenvolupar una eina i sistemàtica que permeti valorar el grau d'assoliment d'activitats, envers la seva sostenibilitat social, econòmica i ambiental. 

 
Pujar