Governança i Transparència

 

Assoliments 2016

 • Definir i construir el Sistema d’Integritat Institucional de B:SM. El 3 de maig de 2016 el Comitè de Direcció de BSM va aprovar la definició del Sistema d'integritat de BSM i el Pla de treball. 
 • Consolidar el Portal de Transparència. En el decurs del 2016 s'ha estat treballant en coordinació amb la direcció de Transparència de l'Ajuntament per a completar el ventall d'informació requerit, ordenant-la adequadament per a facilitar la seva localització i consulta.

Fets destacats 2016

 • Actualització del Codi ètic i activació del Canal ètic.
 • Activació de la Comissió del Codi ètic, amb participació de representats dels diferents àmbits de B:SM i de representants dels treballadors, de la qual s'han celebrat tres reunions.
 • Activació de la Comissió de Bon Govern i Compliment.
 • Execució de la Primera Fase del Programa de Formació en Integritat, ètica pública i gestió de riscos de corrupció, amb la participació de 92 persones i un total de 5 sessions.
 • Activació de l'espai d'Integritat al Portal de l'empleat de B:SM.
 • Estructuració i vertebració del sistema de polítiques i normes internes de B:SM. Nova política de contribucions a la comunitat: donacions, patrocinis i altres col·laboracions. 
 • Tramitació de 11 peticions de dret d'accés a la informació pública referides als agents cívics, aparcaments, Bicing, Fòrum, Persones i Zoo.

Sistema d'integritat de B:SM


Reptes 2017

 • Publicar la Carta de Serveis de B:SM i garantir la seva actualització permanent. 

  Executar les fases 2 i 3 del Programa de Formació i Sensibilització sobre integritat, ètica pública i gestió de riscos de corrupció.

 • Aplicar les directrius sobre la creació i gestió del registre de grups d'interès segons disposa la Llei de Transparència.

 • Completar i actualitzar el mapa de riscos i continuar definint estructures i procediments de prevenció-supervisió i elaborant directrius que permetin evidenciar el model d'integritat i de compliment legal i la seva adaptació als nous requeriments. 

 
Pujar