• Cadena de subministrament

    B:SM gestiona onze activitats de negoci i per tal d'abastir del necessari perquè puguin dur a terme les activitats, disposem de diferents proveïdors que faciliten el subministrament de productes, serveis i obres. Com empresa pública municipal que s’integra en la definició de "sector públic" en regim per la normativa corresponent al tipus de relació que hem de mantenir amb els nostres proveïdors. 

    El model de compra més obert al mercat permet incorporar diversitat de productes iserveis que s'adeqüen millor a les necessitats dels nostres clients interns. Aquest model està basat principalment en la compra transversal i la diversificació de proveïdors a través de la seva homologació.

    A B:SM, estem treballant per aconseguir una homogeneïtzació del perfil de contractant amb el perfil de contractant de l'Ajuntament de Barcelona.

    A B:SM és objectiu i compromís d'empresa realitzar el pagament als nostres proveïdors abans de 30 dies a partir de la data de recepció de la factura. El Portal del proveïdor ofereix eines perquè la relació comercial amb B:SM sigui més eficient.


Reptes 2017

L'any 2017 el grup de treball d'anàlisi de materialitat de proveïdors es planteja treballar també amb aquells proveïdors que han estat homologats (Realitzant tot el procés d'homologació), però que encara no han treballat/facturat amb B:SM.

 

 


Indicadors

Els indicadors mostren els contractes adjudicats per B:SM durant l'any 2016 segons la tipologia i l'import de l'adjudicació. El 56,64% de les adjudicacions han estat per a contractes de serveis. El 25.93% de les homologacions les ha realitzat Serveis Tècnics.  Per ampliar la informació i obtenir un grau més elevat de detall de les licitacions adjudicades es pot accedir al Portal de la Transparència.

  • Contractes adjudicats l'any 2016 per tipologia

  • Tipus de contractes per import d'adjudicació

Homologacions 2016 per Divisió

Referències GRI: G4-12, G4-27, G4-DMA, G4-SO9

 
Pujar