Gestió Econòmica

La gestió econòmica de la companyia s’articula al voltant de fer de B:SM una empresa amb una administració responsable, eficaç i eficient amb els seus recursos, des d’un punt de vista econòmic, financer i social, i que contribueixi a fer de Barcelona una ciutat sostenible.

La missió essencial de la Sots-Direcció Económica-Financera és la de donar suport a l’Equip Directiu, Divisions, Unitats de Negoci i Empreses Participades en aspectes econòmics i financers, proporcionant una informació clara, fiable i completa, de manera correcta en temps i forma, amb l’objectiu de donar instruments i indicadors útils per a la presa de decisions a qualsevol nivell, tant a nivell estratègic com a nivell operatiu. Prioritzar l’obtenció dels recursos adequats per  finançar les inversions necessàries  i complir  així amb els objectius de BSM, al mateix temps que es gestionen les àrees d’Administració i Jurídic.

Durant l’any 2016, de forma progressiva i en sitonia a la reflexió i establiment de prioritats del nou govern municipal, hem orientat la nostra misió i visió a partir de fer una profunda reflexió en dos elements fonamentals: Una reflexió estratègica de la nostra organització com a SDG per tal de caracteritzar-la i que ens permetés definir els processos i procediment de forma transversal per guanyar en eficàcia i una definició del context estratègic a nivell d'economia i finances amb el nou equip de l'Ajuntament.

En conseqüència hem orientat els nostres objectius en línia amb els Eixos inicials del Programa d'actuació Municipal 2016-2019. Dels 5 Eixos estratègics que en un primer disseny articulava el PAM Municipal, des de la nostra SDG ens hem centrat bàsicament en l'Eix Estratègic 4 (Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern) i més concretament en els punts 4.1 (Govern Transparent i rendició de Comptes), punt 4.4 (Administració intel·ligent i inclusiva i punt 4.5 (Eficiència i professionalitat). A continuació presenten cada Línia Estratègica amb els objectius assolits:

GOVERN TRANSPARENT I RENDICIÓ DE COMPTES

 • Direcció, seguiment i coordinació dels diferents processos comptables i d'administració de l'empresa per tal que l'informe d'Auditoria dels Comptes Anuals Individuals de BSM a 31 de desembre de 2016 i l'informe de gestió de l'exercici 2016 no tingui cap incidència. És a dir, sense salvetats.
 • Garantir la classificació de BSM com Societat No Financera en el Sector 11 de Comptabilitat Nacional (empresa de mercat), davant l'entrada en vigor dels criteris més restrictius del SEC 2010.
 • Garantir la viabilitat financera cobrint les necessitats del Pla d'Inversions i de la devolució del Deute, previstes al pressupost i a les clàusules de les pòlisses contractades, respectivament.
 • Preveure i obtenir els recursos financers necessaris.
 • Aconseguir PFN amb desviació negativa sobre el presupost 2016 inferior al 30%. PFN ( Posició Financera Neta)
 • Acomplir els requeriments d’informació rebuts dels òrgans judicials  o cossos de seguretat, d’acord amb diligències judicials/policials obertes en el termini requerit, o com a màxim 7 dies.
 • Celebració de Juntes de Comunitats dels Usuaris d'aparcaments  BSM / BAMSA :  Presentació comptes i acords pressupostaris anuals.
 • Reducció del 20% de les factures pendents de rebre de proveïdors, tant del nombre de factures com del saldo total a cada tancament comptable.
 • Superar les revisions, comprovacions, requeriments i inspeccions realitzades per les autoritats fiscals sense sancions i per un import inferior a 6.000 euros.
 • Coordinar-se com a SDG amb la Direcció de Governança i Transparència per tal de garantir l'adequada i correcta informació Economica-financera en els temes de transparència. Impuls a la creació del mapa de processos de la SDG, així com coordinació i seguiment del quadre d’indicadors i dels objectius de Qualitat de la SDG, dins del marc del nou Pla Estratègic de BSM i del PAM Municipal.
 • Elaboració, direcció, coordinació i el seguiment dels Comptes Anuals Individuals i Consolidats del Grup BSM, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a BSM, per tal que l'informe d'Auditoria a 31 de desembre de 2016 i l'informe de gestió de l'exercici 2016 no en tinguin cap incidència. És a dir, sense salvetats.

ADMINISTRACIÓ INTEL·LIGENT I INCLUSIVA 

 • Contractació d'una pòlissa d'assegurança contra riscos vinculats al ciber-risc i a la responsabilitat derivada de la seguretat i privacitat en les xarxes.
 • Minimitzar el temps de resolució d'incidències en Serveis Generals.
 • Grau de satisfacció en les Peticions de Servei a Serveis Generals.

EFICIÈNCIA I PROFESSIONALITAT 

 • Dins del sistema de prevenció antifrau, consolidar els arqueigs sorpresa als punts de venda especialment del Zoo i del Park Güell. Realitzar un mínim de 50 arqueigs sorpresa.
 • Realitzar l'Auditoria de processos a BAMSA.
 • Complir amb les obligacions contretes amb proveïdors, regulades per "Llei de morositat 4/2013 ". Realitzar pagaments al rigorós venciment.
 • Consolidar que a despesa neta de morositat i diferències de caixes sigui inferior al 0,1% de la xifra de negoci, sempre i quan s'executin les mesures necessàries des d'Administració.
 • Aconseguir que la mitja de recaptació mensual dels parquímetres sigui de 2 vegades al mes, i que l’estoc d’efectiu de tots els parquímetres no superi els 200.000 euros  (mesurament final de mes).
 • Fer els assentaments comptables en un termini de 3 dies laborables a partir de la data de l’operació,  i aconseguint un major nivell de rapidesa en la comptabilització dels apunts bancaris, així com del registre d’ingressos de la Companyia.
 • Realitzar les conciliacions bancàries en cinc dies laborable del mes.
 • Garantir el tancament comptable de l'Àrea d'Ingressos el 7è dia hàbil de cada mes durant l'any 2016.
 • Realitzar els assentaments comptables del ticketing de taquilles, web client individual i caixers automàtics del Park Güell de forma diària.
 • Elaborar Pressupost de manera que resulti una eina útil per la gestió de la totalitat de les Activitats de BSM. Lliurar Pressupost a Ajuntament dins termini marcat amb Direcció Serveis a Empreses de l'Ajuntament.
 • Vetllar per la racionalitat econòmica, financera i social de qualsevol actuació de l’empresa. Proporcionar mensualment informació sobre el Compte d'Explotació de cada Activitat que permeti als seus gestors tenir una eina d'anàlisi, posant de manifest les desviacions.

Referències GRI: G4-DMA

 
Pujar