Canvi Climàtic

D'acord amb les Guies pràctiques per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i a les calculadores associades de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic podem elaborar l’inventari d’emissions de GEH associades a la nostra activitat, en concret, tenim en compte les emissions derivades del consum energètic, del transport, i les derivades de la gestió dels residus municipals en aquells casos en què tenim comptabilitzats els valors. Quan parlem  de GEH ens referim a CO2 equivalent (CO2eq), que inclou els sis gasos amb  efecte d’hivernacle que recull el Protocol de Kyoto: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid de nitrogen (N2O), hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC), i hexafluorur de sofre (SF6). 

Emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH)

Les emissions de GEH associades  a B:SM, tal i com diu la Guia anteriorment esmentada, es poden classificar segons es tracti d’emissions directes o indirectes. 

  • Les  emissions  directes  són  emissions  de  fonts  pròpies, de les quals tenim el control. 
  • Les  emissions  indirectes  són  conseqüència  de  les activitats que realitzem, però que tenen lloc en fonts que ni posseïm ni controlem.  

Evolució de les emisions totals de CO2

El 2016, el valor final de CO2 per treballador és de 4,04 Tones. El valor s'obté del sumatori dels tres ABAST entre el nombre de persones empleades per B:SM aquest any. A continuació es detallen els ABAST.

  • Emisions de CO2 per origen

  • Emisions CO2 segons ABAST

Emissions directes de GEH - Abast 1 (t CO2 equivalent)

Inclou les emissions directes que procedeixen de fonts que posseim o controlem des de B:SM. Aquest grup inclou les emissions de la combustió de combustibles (gas natural i combustibles de transport de la flota pròpia).

Font d'emissió (Tn CO2)

Emissions indirectes de GEH - Abast 2 (t CO2 equivalent)

Comprèn les emissions derivades del consum d’electricitat. Les emissions de l’electricitat es produeixen físicament en la instal·lació on l’electricitat és generada. Les instal·lacions  productores no són nostres, són diferents respecte on estimem les emissions.

Font d'emissió (Tn CO2)

Altres emissions de GEH - Abast 3 (t CO2 equivalent)

L'abast 3 inclou la resta d’emissions indirectes. Les emissions d’abast 3 són conseqüència de les nostres activitats, però provenen de fonts que no posseïm ni controlem. Alguns exemples d’activitats que podrien considerar-se d’abast 3 són els viatges de feina, el transport de productes, materials o persones per part d’una altra organització, la gestió de residus  per  part  d’una  organització  diferent  a  la  que  els genera, la producció de matèries primeres comprades. 

En el càlcul de l'abast 3 estimem les emissions de GEH associades a la gestió dels residus municipals (fraccions domèstiques: paper i cartró, paper i cartró, envasos de vidre, envasos lleugers, fracció orgànica dels residus municipals (FORM) i fracció resta). Per fer-ho cal conèixer la quantitat generada de residus i el tipus de gestió que fem respecte a la generació de residus. En aquest sentit, calculem les emissions de GEH amb les úniques dades disponibles. Corresponen a Zoo tots els anys, tenint en compte totes les  fraccions domèstiques, de l'Anella Olímpica per a l'any 2013 pel que fa a la fracció resta, 2014 resta i matèria orgànica i totes les fraccions domèstiques pel 2015 i 2016. També es tenen en compte els residus de paper d’algunes oficines. En l'any 2015 les guies van incorporar el consum d'aigua en el càlcul d'emissions, per això ja vam iniciar aquests càlculs l'any passat.

Font d'emissió (Tn CO2)

Referències GRI: G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17

 
Pujar