Informació de la Memòria

Cobertura de la informació 

Els continguts d’aquesta Memòria de Sostenibilitat són el recull de les principals actuacions i dades de l’organització del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2016. Com a sisè any consecutiu de la Memòria de Sostenibilitat seguim amb l’objectiu de mesurar l’acompliment dels objectius de la companyia en els àmbits econòmic, ambiental i social i comunicar-ho a totes les parts interessades amb el compromís de seguir-ho fent amb caràcter anual. L’abast d’aquesta Memòria de Sostenibilitat fa referència a totes les activitats de B:SM, SA sense tenir en compte les empreses participades.

 

Metodologia d'elaboració de la Memòria

Per elaborar els continguts hem seguit la línia de treball que marca la versió G4 de Conformitat Essencial i s'ha facilitat una fitxa de treball que permet determinar: 

 • Identificació dels impactes significatius de l’any 2016
 • Determinació dels aspectes materials: la rellevància i prioritats per a la unitat/divisió i impacte en l’empresa.
 • Anàlisi de la informació i validació de les dades per explicar els temes rellevants o tendència i seguiment de futur.

Principalment l’anàlisi dels temes materials de l’any, a partir de la significança per cadascuna de les Unitats/Divisions i l’impacte a B:SM, ha destacat els objectius de caràcter econòmic, ambiental, social, els fets singulars i de responsabilitat de les activitats 2016 i aspectes d'RSC.

Principis que determinen el contingut i la qualitat de la memòria

Participació de les parts interessades

Avancem en l’anàlisi de materialitat, treballant en el projecte que sistematitza i aprofundeix en els interessos de les parts interessades comuns per a totes les activitats de negoci de l'organització.  Vegeu més informació

Context de sostenibilitat

La informació presentada explica com l'organització contribueix o contribuirà en el futur, a les condicions, els avenços i les tendències econòmiques, ambientals i socials en els àmbits que ens són propis.

Materialitat

La Memòria conté aquells aspectes que  reflecteixen els efectes econòmics, ambientals i socials significatius de l'organització que influeixen de forma substancial en el seu desenvolupament i en els interessos de les parts interessades.

Amb el creuament de les dades de totes les parts s'obté la figura següent, que ha permès detectar els temes materials de l'organització, detallats en els apartats corresponents d'aquesta memòria. Així, donem resposta als objectius plantejats de l'any anterior, fets rellevants i reptes en què ens comprometem per al pròxim any.


El llindar de la Materialitat està en Importància <<Alta/Alta>>, <<Alta/Mitja>>, <<Mitja/Alta>>, considerant el 7,5 com el valor mínim per ser considerat un aspecte material. A Continuació es detallen els aspectes considerats com a materials per l'organització, ordenats per ordre de rellevància:

 • Sostenibilitat econòmica del negoci
 • Formació i desenvolupament professional
 • Condicions laborals
 • Responsabilitat en les compres i contractacions 
 • Atenció i satisfacció dels clients
 • Diversitat i igualtat d'oportunitats
 • Atracció i retenció del talent
 • Acció social
 • Seguretat laboral
 • Emissions de CO2
 • Reducció i separació de residus
 • Eficiència i consum racional d'energia
 • Eficiència i consum racional d'aigua

 • Exhaustivitat

  Presentem la informació, sempre que es disposa, de manera desagregada, per Divisions de negoci i per sexe, per tal de mostrar millor la realitat de cada lloc de treball. Els indicadors que apareixen a l’informe són fruit de l’anàlisi duta a terme amb cadascun dels responsables, a partir del seu coneixement del negoci i dels sistemes de gestió respectius. Les dades que puguin variar entre aquesta memòria i l’anterior responen a la seva actualització a través de les fonts de dades habituals i revisions periòdiques del sistema.

  Equilibri

  Presentem la informació en un format que permet comparar les tendències tant positives com negatives i que emfatitza allò que es correspon amb la materialitat. La memòria exposa els compromisos i resultats de tots els negocis per tal de ser transparent i conseqüent amb versions anteriors.

  Comparabilitat

  Mostrem informació de tres anys vista, uniformitzant les dades i assenyalant possibles variacions en la seva recopilació.

 • Precisió

  Indiquem quines dades mesurem així com les seves tècniques d'obtenció i/o estimacions o hipòtesis. Les declaracions qualitatives són fruit de l'experiència basant-se en les evidències disponibles.

  Puntualitat

  D'acord amb el nostre compromís, publiquem aquesta memòria anualment. L'any 2016 es va realitzar una distribució activa interna i externa. Aquest any 2017 volem fer una difusió més amplia perquè l'abast sigui encara més ampli. 

  Claredat

  El suport web facilita aquest principi, garantim l'accés i la comprensió de la informació que es presenta.

  Fiabilitat

  Ens fem avaluar per uns tercers per mostrar la validesa de les dades que apareixen a la memòria, totes elles tenen una referència original i documents interns que en verifiquen l'origen.

Referències GRI: G4-17, G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30, G4-32

 
Pujar