Estratègia d'RSC

A B:SM entenem la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com un compromís d’empresa. Integrem, de manera voluntària, polítiques de gestió i funcionament quotidià que incorporen la perspectiva social, mediambiental i econòmica. Aquesta responsabilitat va més enllà del compliment estricte de la normativa, afecta totes les àrees de negoci i tracta de respondre a les expectatives que poden tenir les diferents parts interessades: empleats, clients, Ajuntament, ciutadania...

Valors i principis

El Departament d'RSC treballa per aconseguir que B:SM es consolidi com a una empresa socialment responsable i compromesa. Atenent les recomanacions i polítiques municipals respecte a aquest tema, tenim la voluntat de superar el que és estrictament legal o recomanable i ho integrem al dia a dia de l’empresa. 

Disposem d'un Codi Ètic que té com a objectiu disposar d’un conjunt de principis i regles clares per a relacionar-nos entre nosaltres i amb les parts interessades. Així mateix, serveix de guia de conducta per què les persones que integren la nostra organització actuïn en consonància amb els valors de B:SM.


 • La promoció i la participació en accions pel benefici de la societat i en col·laboració amb organitzacions sense ànim de lucre.

  Veure Acció Social

 • La preocupació per la salut i la realització d’accions orientades a la millora de la qualitat de vida de tot el personal, garantint sempre la seguretat laboral.

  Veure Benestar i Salut

 • El principi d’igualtat d’oportunitats evita la discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. La implicació de totes les persones que treballen a l’empresa cohesiona, motiva i millora l’activitat de l’organització i per tant, el seu benestar. 

  Veure Igualtat d'Oportunitats

 • B:SM s'ha adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides involucrant-nos en projectes cooperatius que contribueixen als objectius més amplis de desenvolupament i en particular als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

  Veure Pacte mundial de les Nacions Unides

 • La difusió i la transparència del que som i el que fem, d'acord amb els interessos de les nostres parts interessades (empleats, clients, Ajuntament entre d’altres).

  Veure Parts Interessades


Any del Cor

A mitjans de l'any 2015 ens vam adherir al Programa d'Empreses Cardiosaludables de la Fundación Española del Corazón (PECS), responent així  als interessos i necessitats d'una de les nostres parts interessades, el nostre personal. Dins aquest programa i durant dos anys, desenvolupem accions adreçades a la salut cardiovascular dels empleats. Al llarg del 2016 hem realitzat diferents accions, que han tingut una gran acollida.

Coneixeu-les aquí! 

Referències GRI: G4-56

 
Pujar