La Gestió integral

 

B:SM està treballant en la millora del sistema de gestió integral, realitzant simultàniament el mapa de processos interns i l'establiment dels indicadors que ens permetran visualitzar la seqüència d'activitats que realitzem i analitzar els resultats a través de dades mesurades. Amb la implantació d'aquests mètodes generarem valors de manera vertical (Unitats, negocis...) i de forma transversal.

  • Sistema de Gestió Integral (SGI)

    Aquest mètode de treball s'inicia amb la identificació de les activitats que realitzem i ens permet dissenyar el mapa de processos generals de B:SM, a la vegada que es desenvolupa la cadena de valor dels negocis. Al 31 de desembre, s'han estructurat un 90% dels processos de la companyia.

  • Els indicadors (KPI's)

    Un cop estructurats tots els processos, cal dotar-los d'indicadors, que són l'eina que ha d'ajudar a prendre decisions en base de dades, resultats i ens permetran mitjançant dades mesurables, la millora continuada dels procediments.

B:SM s'adapta a un dels millors sistemes d'organització empresarial actuals: la gestió per processos. L'objectiu és seguir aconseguint elevats índexs de qualitat, productivitat i servei, a la vegada que s'estableix un marc de millora contínua en les tasques diàries.


Millora contínua

Mentre treballem per implantar el nou Sistema de Gestió Integral, seguim mantenint el Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ) a  tota la companyia amb les certificacions ISO 9001 i ISO 14001. Així, seguim avaluant el desenvolupament correcte dels sistemes amb les revisions regulars dels Comitès de Qualitat i amb les auditories, ens valorem periòdicament  amb la voluntat de conèixer els nostres resultats i vetllar pel seu progrés.

Per les seves dimensions i les diferents activitats de l’empresa, cada Divisió té el seu propi seguiment del SGQ i SGQMA. La Direcció General, com a mínim un cop  l’any i els Caps Corporatius de qualitat i medi ambient, la Direcció de cadascuna de les divisions certificades i la resta de Directors de divisió i corporatius fan una revisió global al Comitè de Qualitat i Medi Ambient del Grup B:SM.

Per verificar la conformitat dels processos, amb l'objectiu d'assegurar tant el SGQ com l'SGQMA, realitzem les auditories com a procediments metòdics, independents i planificats. I anualment, per a tots els sistemes certificats de l'empresa, fem una auditoria interna i una d'externa.

Seguiment dels Sistemes de Gestió

Aquest any el nombre de Comitès ha estat de 32 i el de jornades d'auditoria ha estat de 19. Podeu consultar els nostres certificats i polítiques de qualitat aquí

 
Pujar