Parts Interessades

B:SM està en interacció contínua amb l'entorn en què opera, per això considerem fonamental tenir en compte les parts interessades: clients, proveïdors, Ajuntament, ciutadania i personal. La varietat de negocis de la companyia, conforma una xarxa de relacions complexa, en el si de B:SM i alhora particular per a cadascun d'ells. La memòria ens permet comunicar la informació d'interès per aquests grups  i donar resposta a les inquietuts  que tenen les parts interessades vers nosaltres.


Grups d'Interès: Anàlisi de Materialitat

En el 2016 hem continuat treballant, com ho havíem fet l'any anterior amb el projecte estratègic d'Enfocament de l'RSC als Grups d’Interès: Anàlisi de Materialitat. Independentment del negoci, el projecte té en compte les parts interessades comunes de tota la companyia, és a dir, els clients, el personal, els proveïdors, la societat i l'Ajuntament. Totes les parts interessades es relacionen de manera formal i/o informal, ja sigui a través del correu electrònic, el telèfon, les xarxes socials i/o de reunions presencials, per al treball i la gestió amb les diferents divisions o departaments d’empresa. Hem aconseguit estandarditzar i fer específic el mètode per a clients, Personal i proveïdors. El mètode ens ha permès conèixer els temes que són més rellevants per a ells i adequar molt més la nostra gestió. Ens plantegem una planificació a llarg termini on preveiem incloure progressivament la resta de parts interessades.

Anàlisi de materialitat dels CLIENTS

Recollim els interessos i necessitats dels clients a través dels estudis de satisfacció i dels reculls de la veu del client (reclamacions, sugeriments i queixes), hem revisat tots els informes d'ISC i hem fet èmfasi en les matrius de valoració i en la importància dels aspectes preguntats per cada negoci. Els temes considerats més rellevants pels clients de B:SM aquest any 2016, han estat les següents: 

No existeixen incidents derivats d'incompliments de la normativa ni de codis voluntaris relatius als impactes de productes i serveis en la salut  i seguretat.

Anàlisi de materialitat del PERSONAL

Recollim l'opinió i necessitats del personal mitjançant els interlocutors socials, és essencial per B:SM fomentar espais de diàleg que ens ajudin a conèixer els interessos d'aquest important grup d'interès mitjançant els representants sindicals. Podeu consultar com està conformat el Comitè d'Empresa aquí.

Els temes més destacats de les reunions i que esdevenen material per a l'anàlisi dels aspectes significatius per als treballadors han estat els calendaris laborals i les vacances que s'han aprovat en les reunions pertinents, la retribució variable, la formació, les mesures de conciliació i temes referents a la informació de l'empresa i a l'organització.

El personal té a la seva disposició altres canals de comunicació per expressar els seus interessos i necessitats, com l'eina del CREA que està a disposició de tots els empleats de B:SM i serveix per fer arribar les seves idees de millora i opinar sobre les idees dels companys.

Anàlisi de materialitat dels PROVEÏDORS

L'any 2015 ens plantejàvem com a repte consolidar el grup de treball d'anàlisi de materialitat de proveïdors, podem afirmar que l'hem assolit. L'equip de treball, que ja es va formar, amb persones de diferents departaments i tipus de relació amb els proveïdors de la companyia, ha analitzat novament aquesta part interessada.

Aquest any hem tornat a classificar els proveïdors, tipificant-los aquest cop en Proveïdors per licitació i Proveïdors homologats. Arran d'aquest canvi en la classificació, també hem actualitzat la definició de Proveïdors crítics, posant el focus en l'objecte de la contractació i no en els proveïdors en si mateixos. Per tant, a partir d'ara parlarem d'objecte important/crític pel negoci. El grup de treball va acordar que els nous criteris que deteminen quins són els objectes crítics o importants pel negoci reuneixen les següents característiques: 

 • Objecte el qual la seva aturada, mal funcionament o no servei, pot provocar una aturada a l'empresa, repercussions negatives en l'àmbit de seguretat, econòmiques i/o polítiques.
 • Proveïdors que hagin facturat més de 50.000 euros l'any, excepte els que l'objecte contractual siguin obres.
 • Proveïdors els quals els seus empleats treballin en les nostres instal·lacions.
 • Proveïdors que ens reporten ingressos.

Posteriorment vam resoldre emprar el mateix mètode que l'any anterior per captar el seu interès, una enquesta. Del total de proveïdors de la companyia, ens vam enfocar als que responien a criteris de criticitat marcats per l'equip. Amb les aportacions d'aquests proveïdors hem obtingut que el valor mitjà de satisfacció dels nostres proveïdors és 8,22 amb una nota màxima en 9,55 per l’atenció rebuda, i una nota mínima de 8,27 per la col·laboració amb el tercer sector.

Pel que fa a la importància, la mitjana és 8,10 cosa que ens mostra que hem triat temes d’interès per als proveïdors. El més important és la confidencialitat en el tractament de dades amb una nota de 8,61. El compliment de pagament en el termini de 30 dies a partir de la recepció de la factura té el menor valor en l’escala d’importància, amb un 8,24.

Els temes d'RSC són els que més desconeixen els nostres proveïdors, especialment la col·laboració amb el tercer sector i les pràctiques igualitàries i de treball digne. En aquesta memòria ampliem aquesta informació a l'apartat de compra i contractació responsable.  


 • Clients

  Els clients externs són els usuaris de les nostres instal·lacions, ja siguin individuals o col·lectius. Són un grup proper i vital per a B:SM, al qual enfoquem la nostra orientació de negoci. Des de fa anys unim esforços per millorar la comunicació i la satisfacció amb ells. Les xarxes socials, les comunicacions formals, les enquestes de satisfacció i altres canals ens permeten tenir un contacte bidireccional amb ells. Més informació a l'apartat "Clients".

 • Personal

  El personal és una part interessada molt propera pel paper que juga dins de B:SM. Actualment, hi ha diferents canals de relació de l’empresa cap al personal i viceversa com: el portal de l’empleat, el tauler d’anuncis, les revistes, el canal intern de televisió, atenció personalitzada a través de reunions, telèfon, correu electrònic i el CREA. Més informació a l'apartat "Persones".

 • Proveïdors

  Els proveïdors fan possible, amb l'aprovisionament dels seus productes o serveis, que l'activitat de B:SM es dugui a terme. Alineats amb el projecte estratègic de grups d'interès, enguany el grup de treball s'ha consolidat i hem continuat treballant per identificar els objectes/serveis crítics i escoltar la veu dels proveïdors, identificant els interessos i les oportunitats de millora pel 2017.  Més informació a l'apartat "Cadena de subministrament".

 • Ajuntament

  L’Ajuntament és el nostre accionista i la part més gran influent en les nostres decisions per a gairebé tots els departaments i divisions de B:SM. Les relacions, majoritàriament de caràcter formal, ens mantenen en contacte permanent. Del gran ens que és l’Ajuntament, podem diferenciar l’Equip de Govern, els òrgans d'intervenció tècnica i els òrgans intervenció política. Ens comuniquem amb ells a través d’informes i documentació periòdica, però també facilitan-los informació a la carta segons correspongui.

 • Ciutadans - Societat

  La societat, entesa com el gran grup de gent que viu, treballa i/o està a la ciutat i interactua o pot interactuar amb nosaltres. És aquesta gent a la qual s'adrecen tots els nostres serveis, i és amb els ciutadans amb qui ens comprometem, a través de les directrius de l’Ajuntament.

  A través dels consells dels barris, els ciutadans expressen les seves necessitats a l'Ajuntament, que mitjançant encàrrecs a BSM es tradueixen en els serveis públics que oferim. Veure "Relació amb la societat"

Referències GRI: G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

 
Pujar