Gestió de persones

La Direcció Corporativa de Persones, Organització i RSC treballa perquè l'organització disposi de persones preparades, informades, motivades i ben organitzades, que estiguin alineades amb els objectius i valors de B:SM, al servei dels clients i de la ciutadania. Les polítiques corporatives referents a la plantilla de B:SM estan basades amb el talent, el client intern, la competitivitat, la flexibilitat i adaptació, la innovació, la responsabilitat social, la reducció de l’absentisme i la formació. 


Talent

 • A B:SM apostem pel nostre equip humà i treballem per detectar, gestionar i fer valdre el talent intern, a l'hora de trobar els millors professionals. Per aquest motiu, any rere any, continuem augmentant el nombre de promocions internes, aquest any hem incrementat en un 41,60% les vacants.

Client Intern

 • Treballem en contacte directe amb els clients interns amb l'objectiu de conèixer les seves necessitats i poder donar resposta als seus interessos. Treballem per satisfer no només les expectatives del client intern sinó també als clients finals que reben els nostres serveis.

Competitivitat

 • Vetllem per mantenir els costos retributius en nivells que garanteixin la competitivitat de l'empresa i a la vegada assegurar la igualtat retributiva de tot el personal seguint el principi d'igualtat d'oportunitats. La política retributiva de B:SM disposa de diversos instruments per assegurar aquest criteris: El Conveni Col·lectiu i les Comissions de seguiment i de retribució variable on es tracten els objectius anuals de l'empresa, tant de caràcter econòmic com individual.

  No existeixen diferències de salari entre gèneres, les retribucions s'apliquen per a tothom seguint el Conveni Col·lectiu i les taules salarials. En el portal de la transparència es pot consultar l'estructura retributiva i els Convenis laborals.

Flexibilitat i Adaptació

 • Hem aconseguit assolir una estructura organitzativa flexible i adaptable a entorns canviants. Contínuament ens dotem d'eines que faciliten l'adaptació del personal, adoptem mesures per adequar la nostra estructura i les condicions de treball a noves situacions i amb els itineraris professionals fem un pas endavant en la configuració del perfil professional dels empleats de B:SM.

Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

 • B:SM actua per consolidar-se com una empresa socialment responsable i compromesa, amb aquest objectiu treballem per conèixer els interessos de totes les nostres parts interessades i a la vegada per implantar l'RSC en tots els processos de la companyia. Això ho aconseguirem amb el projecte del SGI que hem iniciat aquest any i que engloba l'RSC, la qualitat, la prevenció de riscos laborals i el medi ambient integrant-los en els processos.

Pensament Creatiu

 • B:SM és una empresa amb un gran esperit innovador que ens fa créixer. Incorporem metodologies innovadores com Binnakle, un joc de gamificació que hem utilitzat aquest any 2016 per solucionar reptes que s'han plantejat a l'organització. Aquesta metodologia utilitza el pensament creatiu per resoldre els desafiaments que sorgeixen en l'activitat de la companyia.

Reducció de l'absentisme

 • Una de les nostres prioritats és reduir l'absentisme a B:SM, per aquest motiu es fa un seguiment continuat d'aquest indicador, especialment en les unitats que els percentatges són més elevats dins l'organització. Estem treballant per establir un pla de reducció de l'absentisme i de la sinistralitat laboral.

Formació

 • Treballem per a donar resposta a les necessitats formatives del client intern, d'aquesta manera, ajudem a millorar les competències dels seus equips a la vegada que participem en la consecució dels seus objectius i també participem així en la millora servei que ofereix al client final.

  Paral·lelament, treballem pel creixement i desenvolupament professional dels treballadors de B:SM amb l'objectiu de millorar les seves competències professionals.

Referències GRI: G4-27, G4-LA13, G4-DMA

 
Pujar