Ocupació

 

La plantilla mitjana de l'any 2016 ha estat de 1.314 persones amb una edat mitjana 45,13 anys i una antiguitat a l'empresa de 13,98 anys. El 82,95% de la plantilla té un contracte indefinit, el 81,89% dels contractes són a temps complert i només un 1,07% és a temps parcial. 

Qui Som?

 • Plantilla mitjana per gènere

 • Historial plantilla mitjana per gènere

En els últims anys, s'observa una tendència a l'alça de les contractacions que augmenten la nostra plantilla. També veiem que la contractació de dones ha augmentat, aquesta dada és el resultat del treball i les mesures que realitza B:SM en qüestió de paritat dins el pla d'igualtat d'oportunitats.


On Som?

Plantilla mitjana segons el lloc de treball

 

El gruix de la plantilla es concentra a la Divisió d'Aparcaments amb un 44,30% del personal de B:SM treballant-hi, seguida de la Divisió de Transports. Els serveis corporatius concentren el 13,24% de la plantilla, mentre que al Zoo hi ha un 12,64% del personal. La resta del personal es distribueix en les diferents unitats com Park Güell, Anella Olímpica, Fòrum, Parc Montjuïc, Agents Cívics o Bicing.


Com estem?

Personal per tipus de contracte

El 81,89% del personal de B:SM té un contracte indefinit a temps complet, només el 9,44% de la plantilla té un contracte eventual a temps complet. Tan sols en casos singulars es realitzen contractes a temps parcial, tant indefinits com eventuals.


Com som?

 • Nivell d'instrucció

 • Tendència del nivell d'instrucció per gènere: homes

  Tendència del nivell d'instrucció per gènere: dones

El gruix del personal pertanyen a un nivell d'instrucció equivalent a Batxillerat o FP1, però en els últims anys el nivell d'instrucció del personal esta augmentant, destacant aquest any 2016 l'augment d'incorporacions amb llicenciatures.

En referència a l'ocupació a B:SM apliquem el principi número 6, referent a les normes laborals dels 10 Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides de l'any 2000 i a la vegada també el pla d'Igualtat d'oportunitats vigent des de l'any 2014. Vegeu Diversitat i Igualtat d'Oportunitats


Indicadors de Personal

El personal es distribueix de diferent manera segons la Divisió de negoci o Àrea, i és en l'Estacionament Regulat i Grues on hi ha una plantilla més àmplia. Les oscil·lacions en el total d'empleats que conformen la plantilla es deuen als diferents nivells d'activitat que tenen els negocis, els quals generalment divideixen l'any en temporada baixa, mitjana i alta. 

 • Plantilla: mitjana d'homes per Divisió

 • Plantilla: mitjana de dones per Divisió

Distribució mensual de la plantilla

Destaca l'augment de personal en la unitat d'Aparcaments en els mesos de juny a setembre a causa del període vacacional. De la mateixa manera, Park Güell augmenta la seva plantilla de març a setembre per ser temporada mitjana i alta.

Detall per Unitats de negoci a 31 de desembre de 2016

El valor de plantilla mitjana anual representa millor els qui formem part de B:SM i dóna servei a les necessitats a cada negoci.

 • Plantilla a 31 de desembre de 2016

 • Plantilla mitjana 2016

Tipus de contracte

Els contractes predominants a B:SM són indefinits. El 81,88% de les dones i el 83,55% dels homes que treballen a B:SM tenen un contracte amb aquestes condicions. A més, la jornada que gairebé tothom desenvolupa és completa, dividit per sexes, aquest percentatge és d'un 90,41% entre les dones de l'empresa i d'un 91,83% entre els homes. Es distribueixen per la totalitat de la plantilla i per gènere segons:

Plantilla a 31 de desembre segons tipus de jornada

Plantilla a 31 de desembre segons tipus de contracte

Promocions internes i noves contractacions

Per política d'empresa, quan hi ha necessitat de cobrir vacants en algun lloc de l'organització, ja sigui per la creació o augment de llocs de treball, en primer terme es realitza un concurs o promoció entre el personal de la plantilla. Les bases d'aquestes promocions són determinades i estudiades entre la Direcció de l'empresa i la representació dels treballadors en la Comissió de formació que es constitueixi i es fan públiques a través dels canals de comunicació interna.

Promocions internes per gènere

Noves contractacions per grup d'edat i gènere

Noves contractacions menors de 30 anys

El 18,80% de les noves incorporacions que s'han fet aquest any 2016 han estat per a la cobertura de vacances i el 18,52% per reforç en temporada alta. El 15,10% per la cobertura de I.T. Destacar el 7,41% de noves incorporacions per ampliació de l'activitat. Els negocis amb més demanda de personal són el Zoo, el Park Güell, Aparcaments i estructura.

El 75,75% de les baixes d'empresa es deuen a finalització de contracte seguit d'un 9,30% de baixes voluntàries. La Unitat amb un índex de rotació més alt ha estat Park Güell amb un 23,73%, aquesta dada és conseqüència de les incorporacions per temporada mitjana i alta i la posterior temporada baixa.

 • Distribució de les incorporacions per motiu

 • Noves incorporacions per Unitats

 • Índex de rotació

 • Distribució de les baixes empresa per motiu

Referències GRI: G4-10,G4-LA1

 
Pujar