Relacions Empresa-Personal

Una de les parts interessades que té molta rellevància a B:SM és el personal i en consequència els seus interlocutors socials, que en l'àmbit de les relacions laborals resulta essencial. A B:SM, fomentem espais de diàleg constant amb els representants dels treballadors, arribant a celebrar aquest any 107 reunions amb els representants sindicals.  Els temes més destacats de les reunions i que esdevenen material per a l'anàlisi dels aspectes significatius per als treballadors han estat els calendaris laborals i les vacances que s'han aprovat en les reunions pertinents, la retribució variable, la formació i les mesures de conciliació.

Reunions amb representants sindicals

El màxim òrgan de participació i diàleg entre els treballadors i la Direcció de B:SM és el Comitè d'empresa. El representant de l'empresa designat a aquest efecte es reuneix periòdicament amb els representants del personal. Existeixen dos comitès, un per B:SM i un altre per la unitat de negoci del Zoo. Els dos són escollits per sufragi universal, lliure, secret i directe cada quatre anys pel personal. A 31 de desembre del 2016 els comitès es conformen de la següent manera:

Membres dels Comitès d'empresa

 • Comitè d'Empresa de B:SM

 • Comitè d'empresa Zoo

Hores sindicals any 2016

A B:SM comptem amb altres òrgans de representació dels treballadors: Comissió de Formació; Comissió de Retribució Variable; Comitè de Seguretat i Salut; Comissió d'Activitats Culturals i Recreatives; Comissió Paritària; Comissió d'Àrea; Comissió de Grues; Comissió d’Aparcaments; Comissió de Gestió i seguiment; Comissió del Pla d'Igualtat; Comissió del Pla de Pensions; Comissions de Seguretat a Àrea, Grues i Aparcaments.

I al Zoo: Comissió de Retribució Variable; Comitè de Seguretat i Salut; Comissió de Seguiment; Comissió del Pla d’Igualtat i Comissió Paritària

El personal cobert pel Conveni Col·lectiu de B:SM és un 80,44% de l'empresa i pel Conveni de Zoo un 12,46%. En els següents quadres es pot veure la distribució per sexes i la comparació per anys: 

Personal cobert per conveni col·lectiu per gènere

Personal cobert per conveni col·lectiu per anys

B:SM aplica el principi número 3 del Pacte Mundial de les Nacions Unides de l'any 2000, sobre la llibertat d'afiliació.


Beneficis Socials de B:SM

 • El personal de conveni B:SM disposa de:

  • Preus especials en abonaments als aparcaments de la xarxa.
  • 50% descompte en rotació als aparcaments de la xarxa.
  • Fons d'activitats recreatives.
  • Renovació del carnet conduir.
  • Menjador subvencionat per al personal de l'Anella Olímpica.
 • El personal del Zoo disposa, per conveni, de:

  • Reducció de jornada graciable de dues hores el 24/12 i 31/12 i fi de jornada a les 14 hores.
  • Casals d’estiu al Zoo per a fills de la plantilla de l'empresa;
  • Abonament de les colònies d'estiu;
  • Gratificació per casament o naixament;
  • Ajuda per ulleres, plantilles, etc.
  • Permís retribuït d’una setmana al personal que faci 25 anys continuats que treballa a l’empresa i ajut per viatge d’estudi i formació sempre que sigui útil per a l'empresa. 

Referències GRI: G4-DMA, G4-11, G4-LA2

 
Pujar