Salut i Benestar laboral

El Servei de Prevenció de B:SM –operatiu des de 2002–, centra els seus objectius a millorar les condicions de treball de totes les persones que formen part de l’empresa, amb el desig clar d’intentar anar més enllà de la mateixa llei. A B:SM ens dotem d’una Carta de Compromís que defineix i unifica la política preventiva estableix els criteris de servei i qualitat en matèria de seguretat i salut en el treball. Les bases de la cultura preventiva estan instaurades en cadascuna de les divisions, de manera que els fonaments de la prevenció estan consolidats com una premissa a tenir en compte en tots els àmbits de l’empresa. El Servei de Prevenció posa a l’abast de qualsevol treballador de l’empresa els seus criteris i conceptes de prevenció, així com els processos o guies d’actuació que s’han anat creant al llarg del temps.

La Campanya de medicina preventiva ha donat lloc a la realització de 447 revisions mèdiques periòdiques i 274 revisions mèdiques inicials, el que representa un augment del 5,82% en les revisions periòdiques, respecte l'any anterior i un 12,99% de revisions mèdiques inicials.

Al llarg del 2016 s'han dut a terme 277 accions formatives inicials, un 15% més respecte a l'any anterior, referents a la prevenció de riscos laborals. En aquestes s'han tractat els següents temes: riscos i mesures preventives específiques del lloc de treball, pla d'actuació en cas d'emergència, protocol de risc psicosocial i d'altres protocols de seguretat i/o higiene. I s'han impartit formacions a 698 persones en diferentes matèries: Benestar postural, Observatori Permanent Audit and Control Stress, Plans d'autoprotecció, Avaluacions de riscos psicosocials i Prevenció de riscos en conflicte. 


Fets destacats 2016

 • Aquest any s'ha consolidat la plataforma formativa que vam implantar en el 2015. A través de B:SM Et Forma s'han posat en marxa quatre cursos online en materia de prevenció de riscos laborals: Primers auxilis, Incendis i Emergèncias, PRL en entons d'oficines i Manipulació manual de càrregues. El total d'hores que els emplats de B:SM han invertit en aquestes formacions ha estat de 3.366 hores. La implantació d'aquest nou sistema de formació ha estat molt ben acceptat i a rebut una molt bona acollida per part de la plantilla, per el seu fàccil accés i la practicitat en la seva utilització.

  També cal destacar que la plataforma B:SM Et Forma va quedar finalista en els Premis Atlante, creat per la Oficina de Prevenció de Riscos de Foment del Treball. Aquest premis tenen l'objectiu d'estimular i   incentivar positivament la feina efectuada per les empreses en la implementació efectiva de la prevenció de riscos laborals.

 • Volem destacar també, el disseny d'una formació per al personal de la unitat de Grues, més amena i divertida en matèria de prevenció de riscos laborals. La metodologia del curs integra l'activitat d'un "ROSCO" similar al conegut programa televisiu Pasapalabra, en el que els alumnes, mitjançant preguntes relacionades amb els riscos presents en els diferents entorns de treball de la Unitat de Grues han d'encertar les respostes.

S'han realitzat avaluacions  de riscos psicosocials a les Unitats de Fòrum, Anella Olímpica i Parc Montjuic. Aquestes avaluacions es realitzen aplicant una metodologia pròpia d'avaluació creada per l'empresa Acestres, que combina diferents elements per realitzar una anàlisi quantitatiu i qualitatiu de les dimensions psicosocials més rellevants. La metodologia emprada es treballa paral·lelament amb un grup de treball multidisciplinar (denominat Observatori Permanent) format per una representació dels treballadors de cada Unitat, Delegats de Prevenció, comandaments, el Cap d'Àrea de la Unitat de Relacions Laborals i RSC i un Tècnic de Prevenció. Les fases van ser les següents:

 • PROGRAMA MBSR (Mindfulness - Based Stress Reduction)

  B:SM ofereix la possibilitat de realitzar el programa de reducció de l'estrès a tots els empleats que per les característiques del seu lloc de treball, tenen més risc de patir aquesta patologia. El programa desenvolupat pel Dr. Jon Kabat-Zinn es basa en la capacitat que tenim totes les persones per desenvolupar una atenció plena. Aquest programa que té una durada de 9 setmanes ha tingut una gran acollida i demanda entre tota la plantilla. Al llarg del 2016 han realitzat aquesta formació 10 grups, però se seguiran impartint durant el 2017 per donar cobertura a totes les persones que volen realitzar-lo i no han tingut oportunitat.

   

Simulacres d'emergència realitzats durant l'any 2016

 • Al mes d'abril es van realitzar a l'Anella Olímpica (Estadi Olímpic i Palau Sant Jordi), amb la participació del personal intern de B:SM i proveïdors externs. Els resultats de l'acció van resultar satisfactoris en tots els aspectes funcionals i organitzatius.
 • Al mes de desembre, es va fer el simulacre d'emergència al Zoo de Barcelona, es va realitzar al finalitzar la jornada i amb la presència de públic a les instal·lacions. El resultat del desenvolupament de la situació d'emergència i actuació dels diferents equips va ser satisfactòria, l'operativa va ser àgil i el personal tenia un sòlid coneixement del Pla d'Autoprotecció.

Indicadors de Salut i Treball

S'observa una important disminució de les recaigudes, un 22.8% menys respecte l'any 2015, aquesta reducció es deu a una revisió del tractament, estudi i implantació d'una nova estratègia en les baixes del personal de BSM, feta per la mútua Fremap conjuntament amb el suport del Servei Mèdic de B:SM. De la mateixa manera, es detecta un augment significatiu dels accidents amb baixa, l'increment del 21,79% també és conseqüència de la nova estratègia a seguir amb les baixes.

Es percep una disminució substancial en l'abonament de sabates, aquesta disminució és deguda al canvi de proveïdor de calçat. El nou calçat que s'ofereix al personal, és més còmode i els empleats no tenen la necessitat de comprar-se sabates especials.


Comitès de Seguretat i Salut

Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut (CSS), marcades en el Conveni col·lectiu, són un procés que permet anar més enllà del que marca la llei.

Generalment tenen lloc amb una periodicitat mensual, representen al  87,5% dels empleats i estan formats de manera paritària per un total de deu representants entre empresa i personal de B:SM i sis membres també amb una repartició paritària per al CSS del Zoo.

Al llarg del 2016 hem realitzat 10 CSS del col·lectiu de B:SM, més 3 monogràfics de seguretat i 3 monogràfics de vestuari. Al Zoo el nombre de comitès ha estat de 4 més un monogràfic de vestuari.

Accidents laborals i índexs d'absentisme

El Servei de Prevenció realitza les gestions necessàries per comunicar tots els accidents laborals al Departament de Treball, complint amb els terminis establerts. Al llarg del 201 hem realitzat la gestió documental i administrativa de 146 accidents amb baixa laboral, 50 accidents sense baixa, 40 in itineres i no s'ha registrat cap accident mortal. L’índex d’absentisme per accident ha estat de l’1,52%.

L'absentisme, incorporant accidents, malaltia, maternitats i paternitats, queda representat segons les figures següents.

Distribució de l'absentisme


Reptes 2017

 • Millorar els reconeixements mèdics periòdics de vigilància de la salut per als treballadors. 

 • Bonificar les formacions de la Plataforma BSM Et Forma.

 • Eliminar la impressió dels Partes d'Accident i fer la gestió d'arxiu únicament mitjançant documents digitals. 

Referències GRI: G4-DMA, G4-LA3, G4-LA5, G4-LA6, G4-LA8

 
Pujar