Memòria de Sostenibilitat 2017

La Gestió integral

B:SM treballa en el marc d'un sistema de gestió integral. Aquest sistema es compon de metodologies de treball que segueixen la Responsabilitat Social Corporativa, la Qualitat i el Medi Ambient. És un sistema que genera valor i treballa per processos i de forma transversal, que trenca les sitges i busca l'eficiència i la millora contínua.

Al llarg del 2017 s'han refermat els mapes de processos gràcies a la consultoria i el treball de l'equip d'RSC. Tot això s’ha fet amb l’ajuda de formacions que capaciten els responsables de processos en les seves noves tasques i els apoderen per afrontar amb èxit el nou canvi cultural de companyia. També s'ha iniciat l'anàlisi a fons dels comandaments en tots els àmbits amb l'objectiu d'obtenir uns comandaments integrats.

El 2018 renovarem i unificarem les certificacions ISO 9001, ampliarem l'abast de les ISO 14001 i tenim el repte d'aconseguir el certificat SGE21.

Els fòrums en els quals es gestiona la companyia són:

 • COMITÈ DE COORDINACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL

  Format per la Direcció General i les dues sotsdireccions generals, és l’òrgan de coordinació de caràcter estratègic de B:SM. Abarca la coordinació entre els seus membres, examina els temes estratègics i estableix les delegacions, segons el cas, per assistir a determinats fòrums o reunions externes, especialment les relatives a projectes que es cogestionen amb la Gerència Municipal o amb qualsevol servei de l’Ajuntament. Es reuneix amb una periodicitat quinzenal.

 • COMITÈ DE DIRECCIÓ

  És l’òrgan que examina els temes que requereixen una informació o un tractament específic i que adopta els acords o les decisions relatives a la gestió de l’empresa. També es configura com la Mesa de Contractació Administrativa de la companyia i els acords que pren tenen valor de proposta per elevar a l’Òrgan de Contractació. Està encapçalat pel director general i consta de sotsdirectors generals, directors de divisió i directors corporatius, a més de l’assessora jurídica de la SDG d’Operacions, que exerceix de secretària de l’òrgan de contractació. Es reuneix amb una periodicitat quinzenal. Està format per quinze membres, el 53% dels quals són homes i el 47%, dones.

 • COMITÈ DE SEGUIMENT DE PROJECTES

  Encapçalat per la directora general, és l’òrgan de seguiment dels projectes estratègics de B:SM. Es reuneix amb una periodicitat quinzenal (alternativament al Comitè de Direcció) amb la presència de les direccions implicades o afectades pel projecte que s’ha de desenvolupar.

 • COMITÈ DE DIVISIÓ

  És l’òrgan de seguiment i coordinació de la gestió de cada divisió. També és l’òrgan que informa de les decisions adoptades pel Comitè de Direcció. Encapçalat pel director corresponent, està format pels responsables de les diferents àrees. Es reuneix amb una periodicitat quinzenal. En el cas concret de la Sotsdirecció d’Operacions, les divisions faran el tancament del pressupost i l'aprovaran en aquesta seu abans de la consolidació a B:SM.

COMITÈ SGI

És l’òrgan de seguiment del sistema de gestió de les diferents divisions. Està dividit en tres branques: la part de lleure, la part de mobilitat i la part corporativa. Està format pels responsables del sistema de gestió integrada i permet la detecció de sinergies entre les diferents divisions, resoldre punts crítics i relacionr tot això amb els indicadors de seguiment.

 
Pujar