Memòria de Sostenibilitat 2017

LES EMPRESES PARTICIPADES

L’objecte social de Barcelona de Serveis Municipals, SA comprèn un conjunt d’activitats que responen a la decisió presa per l’Ajuntament de Barcelona d’unificar en una única societat la prestació de serveis municipals de contingut econòmic.

Al tancament de l’exercici 2017, el detall de les societats que formen el Grup Barcelona de Serveis Municipals i que formen part del perímetre de consolidació, és el següent:

Fora del perímetre de consolidació, tenim altres participacions minoritàries en les següents societats:

El 2017 de les empreses 100% participades

 
Pujar