Memòria de Sostenibilitat 2017

AIGUA


  • L'aigua que consumim

    El consum d’aigua respon a la cobertura de serveis sanitaris, de neteja i de reg de B:SM. El 99% del consum de B:SM prové de la xarxa de distribució i es mesura mitjançant els comptadors. Hi ha consum freàtic a l’Anella Olímpica que es destina al reg de la gespa de l'Estadi.

     

  • Pacte Mundial de les Nacions Unides

    Objectiu 6: Garantir la disponibilitat de l'aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom


Les dades dels consums dels últims anys són les següents:

Consum d'aigua (m3) per Divisió

*En tancar la memòria no es disposen de dades de consum d'aigua a Montjuïc.

*El consum d'aigua d'Oficines des de 2016 correspon íntegrament al consum de la instal•lació de Zona Franca.

*L'increment de consum d'aigua del Park Güell es deu al nou consum dels lavabos de la plaça de la Natura.

 

 

Consum d'aigua per lloc (%)

 

Zoo

L'any 2017 s’ha fet una diagnosi de les instal•lacions d’abastament d’aigua basada en la revisió de la xarxa d’aigua amb heli injectat. Aquesta diagnosi ha proporcionat informació sobre fuites ocultes i n'ha possibilitat la reparació. La impermeabilització de llacs també ha permès evitar fuites importants i així reduir consums innecessaris en relació amb les necessitats d’aigua del Zoo. El proper 2018 es planteja dur a terme accions de monitoratge en continu i temps real de l’afluent d’aigua de mar a les instal•lacions respecte a paràmetres biològics (coliformes i legionel•la). Aquestes accions s’emmarcaran en un conveni de col•laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya i CETAQUA.

 

Anella

Durant l’any hem fet un control més acurat de l’aigua de reg reduint els períodes de reg dels parterres adjacents als edificis. També s'ha dut a terme un control més exhaustiu de les possibles pèrdues de les canonades de reg fent lectures periòdiques dels comptadors dels regs en repòs. Un cop resolta alguna petita fuita detectada fruit de l’envelliment, s’ha aconseguit reduir un 5% el consum d’aigua de reg.

Referències GRI: G4-DMA, G4-EN8

 
Pujar