Memòria de Sostenibilitat 2017

CANVI CLIMÀTIC

D'acord amb les guies pràctiques per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i amb les calculadores associades de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, podem elaborar l’inventari d’emissions de GEH associades a la nostra activitat. En concret, tenim en compte les emissions derivades del consum energètic, del transport, i les derivades de la gestió dels residus municipals en aquells casos en què tenim comptabilitzats els valors. Quan parlem de GEH ens referim a CO2 equivalent (CO2eq), que inclou els sis gasos amb efecte d’hivernacle que recull el Protocol de Kyoto: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid de nitrogen (N2O), hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC) i hexafluorur de sofre (SF6). 

Emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH)

Les emissions de GEH associades a B:SM, tal com diu la guia esmentada anteriorment, es poden classificar segons es tracti d’emissions directes o indirectes. 

  •  Les  emissions  directes  són  emissions  de  fonts  pròpies, de les quals tenim el control. 
  • Les emissions indirectes són conseqüència de les activitats que fem, però que tenen lloc en fonts que ni posseïm ni controlem.  

Pacte Mundial de les Nacions Unides

Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes


Evolució de les emissions de CO2eq

  • Emissions de CO2eq per origen

  • Emisions CO2 segons ABAST

Emissions directes de GEH - Abast 1

Inclou les emissions directes que procedeixen de fonts que posseïm o controlem des de B:SM. Aquest grup inclou les emissions de la combustió de combustibles (gas natural i combustibles de transport de la flota pròpia).

Emissions directes de GEH per font d'emissió (t CO2eq)

Emissions indirectes de GEH - Abast 2

Comprèn les emissions derivades del consum d’electricitat. Les emissions de l’electricitat es produeixen físicament en les instal•lacions generadores d'electricitat. A Catalunya, l’electricitat que consumim, i que no hem autogenerat, prové de la xarxa elèctrica peninsular, sense poder distingir exactament en quina planta de generació d’electricitat s’ha produït. Per tant, les dades que s’utilitzen per calcular el mix elèctric són les que corresponen a la xarxa elèctrica peninsular.

Emissions indirectes de GEH per font d'emissió (t CO2eq)

Altres emissions de GEH - Abast 3

L'abast 3 inclou la resta d’emissions indirectes conseqüència de les nostres activitats, però que provenen de fonts que no posseïm ni controlem: gestió de residus i consum d'aigua. 

Estimem les emissions associades a la gestió dels residus municipals (fraccions domèstiques: paper i cartró, envasos de vidre, envasos lleugers, fracció orgànica i fracció resta). 

Estimem també les emissions derivades del consum d'aigua provinent de la xarxa urbana.

Altres emissions de GEH per font d'emissió (t CO2eq))

Referències GRI: G4-DMA, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17

 
Pujar