Memòria de Sostenibilitat 2017

COMPRA I CONTRACTACIÓ RESPONSABLE

A B:SM fa anys que treballem amb la voluntat de contribuir a aconseguir una societat millor, reconeixent la nostra responsabilitat social. Incorporem clàusules mediambientals i criteris socials a les licitacions i consolidem l’aplicació de conceptes d'RSC a través de les compres i de les licitacions. L’impuls per la contractació responsable ve donat tant per directives europees com per les directrius de l’Ajuntament de Barcelona. Des del 2016 està publicada la Guia de Contractació Pública Social de l'Ajuntament de Barcelona, un document pioner a tot l'Estat que té la seva aplicació a l’Ajuntament i les empreses i entitats amb participació majoritària que formen el Grup Municipal. L’elaboració d’aquests criteris d’adjudicació és el resultat del debat i el consens amb els sectors empresarials, els sindicats, les associacions i les entitats ciutadanes, i B:SM hi ha participat activament a través de la comissió.

Els plecs de clàusules inclouen requisits per reduir la importància de l’oferta econòmica en els concursos públics i potenciar la protecció de les petites i les mitjanes empreses, com els drets laborals, l’economia cooperativa, social i solidària, el comerç just, la igualtat de gènere, el respecte a la diversitat funcional, el llenguatge i comportament no sexista i el respecte a la conciliació.


Pacte Mundial de les Nacions Unides

Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Objectiu 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives


Al llarg de l'any hem desenvolupat diverses accions per la sostenibilitat

Consulteu-les!

Reserva Social

L'Ajuntament de Barcelona va establir per a B:SM la quantia anual de 85.000 euros, que havia de ser adjudicada a través de la reserva social. Els contractes susceptibles de reserva social poden ser d'obres i serveis, de conservació de béns immobles, de serveis socials, de serveis de missatgeria, correspondència i distribució, d'arts gràfiques, de serveis de neteja i bugaderia, de restauració i de recollida i transport de residus, de serveis i subministraments auxiliars o de qualsevol altre objecte contractual adequat per a l'aplicació de la reserva.  Segons aquesta reserva, mereixen una atenció especial els grups següents: 

 • Persones perceptores de renda mínima d'inserció
 • Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %
 • Dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i persones víctimes de violència domèstica
 • Joves més grans de 16 anys i menors de 30 provinents d'institucions de protecció de menors
 • Interns de centres penitenciaris, la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació; persones en llibertat condicional i persones exrecluses durant els dotze primers mesos posteriors a la seva sortida
 • Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social
 • Persones que no puguin accedir a la renda mínima d'inserció, però que es trobin, segons l'opinió dels serveis públics competents, en situació de risc o exclusió social 

B:SM ha adjudicat, el 2017, mitjançant la reserva social, un total de 239.156,94 euros, un import que està molt per sobre de la xifra requerida per l'Ajuntament de Barcelona.

Tendència de la quantitat adjudicada de Reserva Social

Els criteris per identificar la informació que detallem en el gràfic anterior relatius a l'any 2017 són els següents:

 • Contractes adjudicats amb reserva social l'any 2017
 • No incorporem els contractes amb clàusules socials ni els de menors adjudicats a CET, ja que no els hem ofert la reserva

Les noves adjudicacions amb criteris de repercussió social són les següents:

Detall dels contractes (€)


 • Coneixes el procés per homologar-te com a proveïdor de B:SM?

  Veure resultats
 • CADENA DE SUBMINISTRAMENT

  B:SM gestiona onze activitats de negoci i, per tal d'abastar del necessari perquè puguin dur a terme les activitats, disposem de diferents proveïdors que faciliten el subministrament de productes, serveis i obres. Com a empresa pública municipal que s’integra en la definició de "sector públic" ens regim per la normativa corresponent al tipus de relació que hem de mantenir amb els nostres proveïdors. 

  El model de compra més obert al mercat permet incorporar una diversitat de productes i serveis que s'adeqüen millor a les necessitats dels nostres clients interns. Aquest model està basat, principalment, en la compra transversal i la diversificació de proveïdors a través de la seva homologació.

  A B:SM estem treballant per aconseguir una homogeneïtzació del perfil de contractant amb el perfil de contractant de l'Ajuntament de Barcelona.

  A B:SM és objectiu i compromís d'empresa fer el pagament als nostres proveïdors abans de 30 dies a partir de la data de recepció de la factura. El Portal del proveïdor ofereix eines perquè la relació comercial amb B:SM sigui més eficient.

Referències GRI: G4-12, G4-27, G4-DMA, G4-SO9

 
Pujar