Memòria de Sostenibilitat 2017

GESTIÓ ECONÒMICA

 • La nostra gestió econòmica i financera fa de B:SM una empresa amb una administració responsable, eficaç i eficient amb els seus recursos des d'un punt de vista econòmic, financer i social, fet que contribueix a fer de Barcelona una ciutat sostenible.

  Al llarg de l'any 2017, de forma progressiva i en sintonia amb les prioritats del govern municipal, hem orientat la nostra missió i visió a partir d'aprofundir i consolidar la reflexió estratègica iniciada el 2016 com a SDG i que ens ha permès definir, dins el marc del Sistema de Gestió Integral, els processos i els procediments de forma transversal per guanyar en eficàcia, i una actualització de la visió i la missió a partir dels objectius definits que s'han anat seguint de forma acurada al quadre de comandament que s'ha anat implantant.

  Consegüentment, durant l'any 2017 hem actualitzat la nostra visió estratègica, que pretén fer de B:SM un referent en gestió responsable, eficaç i eficient.

 • La missió essencial de la Sotsdirecció Econòmica i Financera és donar suport a l’Equip Directiu, Divisions, Unitats de Negoci i Empreses Participades en aspectes econòmics i financers, i proporcionar una informació clara, fiable i completa, de manera correcta en temps i forma, amb l’objectiu de proporcionar instruments i indicadors útils per a la presa de decisions en qualsevol àmbit, tant estratègic com operatiu. Prioritzar l’obtenció dels recursos adequats per finançar les inversions necessàries  i complir  així amb els objectius de B:SM. Igualment, en l’àmbit de l’Administració hem actualitzat la nostra missió, que passa a ser la de gestionar de manera eficient, àgil, clara i transparent totes les transaccions econòmiques que es generen a la companyia i donar suport al grup B:SM en aspectes econòmics, fiscals i financers, així com proporcionar els recursos necessaris pel desenvolupament correcte de les tasques dels llocs de treball.


Pacte Mundial de les Nacions Unides

Objectiu 16: Promoure societats justes, pacifiques i inclusives


Durant aquest 2017 hem estat molt proactius en la construcció del nou Sistema de Gestió Integral, que, a partir de les cinc línies estratègiques ja definides per al període 2016-2019, ha permès actualitzar, ajustar i posar al dia tots els processos i els procediments de l'SDG econòmica i financera, optimitzant-los i garantint-ne una millora del control i el funcionament. Així, durant aquest any, hem fet el diagnòstic dels processos, els hem redefinit i n'hem concretat la identificació i fet els diagrames de flux, i els responsables hem posat en marxa els quadres de comandament amb els indicadors en sintonia amb el Pla Estratègic 2020, fent-ne de forma regular i sistemàtica el seguiment i el control.

En conseqüència, hem consolidat els nostres objectius i el funcionament en línia amb els eixos inicials del Programa d'Actuació Municipal 2016-2019. Dels cinc eixos estratègics que en un primer disseny articulava el PAM, des de la nostra SDG ens hem centrat bàsicament en els objectius estratègics que presentem a continuació:

GARANTIR LA CLASSIFICACIÓ DE B:SM COM A SOCIETAT NO FINANCERA EN EL SECTOR 11 DE COMPTABILITAT

 • Hem vetllat per garantir la classificació de B:SM com a societat no financera en el sector 11 de Comptabilitat Nacional (empresa de mercat). Més del 55 % dels costos de producció estan coberts amb els ingressos de mercat i hem cobert amb el finançament obtingut per les activitats de mercat un valor igual o superior al 50 % del total del finançament, inclosos els encàrrecs d’inversió de l’Ajuntament.
 • TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES

  •  Direcció, seguiment i coordinació dels diferents processos comptables i d'administració de l'empresa per tal que l'informe d'auditoria dels comptes anuals individuals de B:SM, a 31 de desembre de 2017, i l'informe de gestió de l'exercici 2017 no tinguin cap incidència; és a dir, sense condicions. 


  •  Garantir la viabilitat financera cobrint les necessitats del Pla d'inversions i de la devolució del deute, previstes al pressupost i a les clàusules de les pòlisses contractades, respectivament.   


  • Preveure i obtenir els recursos financers necessaris.  


  •  Acomplir els requeriments d’informació rebuts dels òrgans judicials o cossos de seguretat, d’acord amb diligències judicials / policials obertes en el termini requerit i en la forma adequada.


  • Celebració de Juntes de Comunitats dels usuaris d'aparcaments B:SM / BAMSA:  presentació comptes i acords pressupostaris anuals.


  • Coordinar-se com a SDG amb la Direcció de Governança i Transparència per tal de garantir la informació econòmica i financera adequada i correcta en els temes de transparència. Impulsar la creació del mapa de processos de l’SDG, així com coordinar i fer el seguiment del quadre d’indicadors i dels objectius de qualitat de l’ SDG, dins el marc del nou Pla Estratègic de B:SM i del PAM. 


  • Hem executat satisfactòriament el Pla d’Auditoria de processos a BAMSA. Durant aquest any s’han fet les dues: “Auditoria de Processos de Gestió de Personal” i "Ingressos per rotació als aparcaments".


  • Dins el sistema de control intern i prevenció del frau, hem consolidat els arquejos sorpresius als punts de venda, especialment del Zoo i del Park Güell, així com a la Caixa Central de la Tresoreria central i al Cash-Dro del Servei d’Atenció al Ciutadà. Hem total hem fet 77 arquejos sorpresa amb un nivell d’incidència menor i  molt baix (8 %).


  • Elaboració, direcció, coordinació i seguiment dels comptes anuals individuals i consolidats del Grup B:SM, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a B:SM, per tal que l'informe d'auditoria, a 31 de desembre de 2017, i l'informe de gestió de l'exercici 2017 no tinguin cap incidència. És a dir, sense condicions.
 • ADMINISTRACIÓ ÀGIL I EFICAÇ

  • Assoliment de l’objectiu de millorar els serveis oferts, minimitzant el temps de resolució d'incidències en tecnologies, així com les demandes de nous serveis en Serveis Generals: ordinadors, transceptors, telefonia fixa i telefonia mòbil personal, equips multifuncionals, venda automàtica i mobiliari. El grau d'acompliment dels Acords de Nivell de Servei (SLA) d'incidències (Clients Interns) ha estat del 97 % sobre les 624 incidències gestionades, i el grau d'acompliment dels Acords de Nivell de Servei (SLA) d'incidències (Clients Externs), del 86 % sobre 516 de gestionades. Tots dos indicadors es troben molt per sobre del que s’havia previst al començament de l’any, amb un alt grau de satisfacció.


  • Hem acomplert les obligacions contretes amb proveïdors, regulades per la Llei de morositat 4/2013, la qual diu que cal fer el pagament en menys de 30 dies. Durant aquest any la mitjana de dies de pagament als proveïdors ha estat de 26 dies.


  • Hem consolidat que la despesa neta de morositat i les diferències de caixes siguin inferiors al 0,1 % de la xifra de negoci, sempre que s'executin les mesures necessàries des de l'Administració. Enguany ha estat del 0,0037 %.


  • Aconseguir que la mitjana de recaptació mensual dels parquímetres sigui de tres vegades al mes, i que l’estoc d’efectiu de tots els parquímetres no superi els 200.000 euros.


  • Fem els assentaments comptables en un termini d‘1,6 dies laborables a partir de la data de l’operació, de manera que aconseguim més rapidesa en la comptabilització dels apunts bancaris, així com del registre d’ingressos de la companyia.Fem les conciliacions bancàries del mes en 2,5 dies laborables.Fem els assentaments comptables de la gestió de bitllets de taquilles, web, clients individuals i caixers automàtics del Park Güell diàriament.


  • Elaborar pressupostos de manera que resultin una eina útil per gestionar la totalitat de les activitats de B:SM. Lliurar pressupostos a l’Ajuntament dins el termini marcat amb la Direcció de Serveis a Empreses de l'Ajuntament.

   

   

     PLANIFICACIÓ FISCAL: MILLORA DE L’EFICÀCIA DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS

     • Ens hem adaptat al nou sistema fiscal presentant en temps i forma les declaracions impositives i les autoliquidacions de la societat a partir del disseny i la realització de les aplicacions informàtiques SII (Sistema Informació Integral). 

     • Fem el seguiment regular perquè els contractes d’explotació de les instal•lacions siguin de figures típiques de dret privat.

     • No hem tingut cap aixecament d’actes en ferm ni cap sanció de les autoritats fiscals per sobre dels 1.000 euros. 

     • Hem superat les revisions, les comprovacions, els requeriments i les inspeccions realitzades per les autoritats fiscals sense sancions.

     • Hem contractat una pòlissa d'assegurança contra riscos vinculats al ciber risc i a la responsabilitat derivada de la seguretat i la privacitat a les xarxes.


     PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

     • Hem vetllat per la racionalitat econòmica, financera i social de qualsevol actuació de l’empresa, proporcionant mensualment informació sobre el compte d'explotació de cada activitat que permeti als seus gestors tenir una eina d'anàlisi que posi de manifest les desviacions.

     • Hem elaborat satisfactòriament el control i el seguiment de l’evolució dels projectes d’inversions respecte als pressupostos i les revisions posteriors, publicant mensualment els informes corresponents per tal de facilitar l’anàlisi, per part de tots els responsables corresponents, i aconseguir una Posició financera neta (PFN) amb desviació negativa sobre el pressupost de 2017 inferior al 30 

     Referències GRI: G4-DMA

      
     Pujar