Memòria de Sostenibilitat 2017

PERSONAL

 • Diversitat i igualtat d'oportunitats

  En el marc de les polítiques d’empresa existeix el principi d’igualtat d’oportunitats per evitar la discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

  El 93,16% de la plantilla de B:SM està cobert pel Conveni Col·lectiu i la remuneració està subjecta a les taules salarials que hi apareixen, fet que impossibilita fer diferències salarials per gènere.

  El Pla d'Igualtat d'oportunitats de B:SM recull mesures i accions que es desenvolupen en l'àmbit de la formació del personal, la selecció de les persones candidates, la política igualitària de retribucions, l’ús del llenguatge no sexista i la no tolerància de l’assetjament. El Pla d'Igualtat és un element viu que, any rere any, actualitzem incorporant noves mesures i desenvolupant accions que cobreixen noves necessitats i noves realitats. En aquest marc, al llarg de l'any 2017, hem desenvolupat diverses accions i implantat mesures, entre les quals destaquen les següents:

 • Creus que a B:SM fomenta la diversitat i la igualtat?

  Veure resultats

Pacte Mundial de les Nacions Unides

Objectiu 5: Aconseguir la igualtat de gènere i l'autonomia de totes les dones i les nenes.


 • EL TELETREBALL, més oportunitats per a les dones

  A partir del mes de maig, les dones que treballin a B:SM i estiguin o es quedin embarassades tindran l'opció de reincorporar-se a la feina després de la baixa per maternitat en la modalitat de teletreball. Les dones que s'acullen aquest programa reben abans de la baixa una formació específica d'Atenció al Client i una píndola formativa de gestió del temps i prevenció de riscos laborals. Un cop hagi passat el període de baixa per maternitat, no es reincorporaran als seu lloc de treball habitual, sinó que realitzaran teletreball per la Divisió d'Atenció al Client.

 • COMUNICACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

  Aquest any hem treballat la comunicació com a eina per evitar la discriminació. S'han fet xerrades de sensibilització i formacions amb perspectiva de gènere amb l'objectiu de formar el personal de B:SM en l'ús de la llengua amb perspectiva de gènere. La voluntat d'aquestes accions és que ningú es pugui sentir exclòs o menystingut pel llenguatge usat a B:SM.

 • CURSA DE LA DONA 2017

  Un any més, B:SM va posar a disposició dels seves treballadores 65 dorsals per participar en la Cursa Solidària de la Dona, que es va celebrar a Barcelona el mes de novembre. A la vegada que donem visibilitat i apoderem les dones de la companyia, s'actua a favor de l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) ), l’Associació Clara Campoamor, el Grup GEICAM d’Investigació del Càncer de Mama i també a favor de projectes destinats a la lluita contra la mutilació genital femenina.

 • Percentatges de la plantilla per gènere (%)

  Distribució de la plantilla per grups d'edat i gènere a 31 de desembre de 2017

 • Percentatges de noves incorporacions de dones a la plantilla (%)

  Percentatges de distribució de la plantilla segons categoria professional (%)

Percentatges de distribució de la plantilla segons el lloc de treball (%)

Referències GRI: G4-DMA, G4-LA1, G4-LA12, G4-LA13

 
Pujar