Memòria de Sostenibilitat 2017

Relacions Empresa-Personal

 • Una part interessada de B:SM que té molta rellevància és el personal, que, mitjançant els seus interlocutors socials, comunica els seus interessos i expectatives. A B:SM fomentem espais de diàleg constant amb els representants dels treballadors.  

  Al llarg de l'any 2017 han tingut lloc 152 reunions amb els representants sindicals, de les quals 17 han estat per negociar el nou Conveni Col•lectiu de B:SM, que es va signar amb l'acord de totes les parts el 22 de desembre. Aquest conveni té vigència fins al 31 de desembre de 2022 i els aspectes més rellevants del document signat són:

  La flexibilitat que es donarà en cas de polivalència, de forma que es regula el personal adscrit per causes organitzatives o de necessitat del servei a una altra unitat de forma temporal. I la flexibilitat per conciliació familiar, de manera que les persones tindran dos dies flexibles al mes per causes diverses.

   En referència a la classificació professional, hi ha diverses categories de nova creació, s'han reclassificat categories i s’han homogeneïtzat les classificacions entre unitats. 

  Un altre aspecte important és la jornada anual, que s'ha establert en 1.708 hores per a tot el personal de la companyia, excepte del personal operatiu de grues i administratius de dipòsits.

 • Una altra novetat que recull aquest conveni és la situació d'incapacitat permanent total  reconeguda d'una persona per desenvolupar el seu treball habitual. B:SM estudiarà la possible contractació d'aquesta persona en un lloc de treball que se li adapti. Si no és possible contractar la persona novament en un termini de sis mesos, percebrà una compensació econòmica que serà compatible amb la pòlissa d'assegurances. 

  I, finalment, destaca la creació de diverses taules de treball per tractar i desenvolupar temes com la mobilitat, l'acció social i el personal operatiu de l'UOER. 

  Els temes més destacats de les reunions i que esdevenen material per a l'anàlisi dels aspectes significatius per al personal han estat els calendaris laborals, els torns de treball, les vacances i la jornada laboral, la qual s’ha negociat en el nou Conveni Col•lectiu. També s'han tractat en les reunions pertinents les mesures de conciliació i temes referents a la informació de l'empresa i a l'organització, com la retribució variable, els resultats i els objectius econòmics de B:SM. També s'han concretat aspectes sobre la formació i promocions per les noves posicions creades arran dels canvis organitzatius i dels nous encàrrecs de l'Ajuntament, que motiven la creació de la Unitat d'Agents Visualitzadors i que hi hagi hagut canvis en l'activitat de la Zona Bus. 


Pacte Mundial de les Nacions Unides

Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per tothom


Reunions amb els representants sindicals

Membres dels Comitès d'empresa

El màxim òrgan de participació i diàleg entre els treballadors i la Direcció de B:SM és el Comitè d'empresa. El representant de l'empresa designat a aquest efecte es reuneix periòdicament amb els representants del personal. 

Hi ha dos comitès, un per B:SM i un altre per la Unitat de Negoci del Zoo, els quals són escollits per sufragi universal, lliure, secret i directe cada quatre anys pel personal. A 31 de desembre de 2017, els comitès estaven formats de la següent manera:

 • Comitè d'Empresa de B:SM

 • Comitè d'empresa Zoo

Hores sindicals any 2017

A B:SM tenim altres òrgans de representació dels treballadors: Comissió de Formació; Comissió de Retribució Variable; Comitè de Seguretat i Salut; Comissió d'Activitats Culturals i Recreatives; Comissió Paritària; Comissió d'Àrea; Comissió de Grues; Comissió d’Aparcaments; Comissió de Gestió i Seguiment; Comissió del Pla d'Igualtat; Comissió del Pla de Pensions; Comissions de Seguretat a Àrea, Grues i Aparcaments.

I al Zoo: Comissió de Retribució Variable; Comitè de Seguretat i Salut; Comissió de Seguiment; Comissió del Pla d’Igualtat i Comissió Paritària.

El personal cobert pel Conveni Col•lectiu de B:SM és un 81,02 % de l'empresa, i pel Conveni del Zoo, un 12,14 %. 

Personal cobert per conveni col·lectiu per gènere

Historial del personal cobert pel conveni col•lectiu per gènere (%)

B:SM subscriu el Principi número 3 del Pacte Mundial de les Nacions Unides sobre la llibertat d'afiliació


Beneficis Socials de B:SM

 • El personal de conveni de B:SM disposa de:

  Preus especials en abonaments als aparcaments de la xarxa.

  50 % de descompte en aparcaments de rotació als aparcaments de la xarxa.

  Fons d'activitats recreatives.

  Renovació del carnet conduir.

  Menjador subvencionat per al personal de l'Anella Olímpica.

 • El personal del Zoo disposa per conveni de:

  Reducció de jornada graciable de dues hores el 24/12 i el 31/12 i fi de jornada a les 14 hores.

  Casals d’estiu al Zoo per a fills de la plantilla de l'empresa;

  Abonament de les colònies d'estiu;

  Gratificació per casament o naixement;

  Ajuda per a ulleres, plantilles, etc.

  Permís retribuït d’una setmana al personal que faci 25 anys continuats que treballa a l’empresa i ajut per a viatge d’estudi i formació sempre que sigui útil per a l'empresa.

 • Aprofites els beneficis socials que ofereix B:SM?

  Veure resultats

Referències GRI: G4-DMA, G4-11, G4-LA2

 
Pujar