Fòrum

La Divisió Fòrum té l’encàrrec de gestionar els espais del Parc amb la màxima eficiència a través del coneixement del sector, de l’entorn, de la ciutat i les seves necessitats, amb la finalitat d’aconseguir la satisfacció de les expectatives dels ciutadans, clients, organitzacions i Ajuntament.

 • Assoliments 2014

  Els reptes que ens plantejàvem a la memòria anterior són:

  • Participar en la presa de decisions municipals en referència a l’espai
  • Entrar dins del circuit de demandes de l’Ajuntament, que els hi arriben directament de promotors
  • Facilitar tramitacions tècniques i legals als promotors 
  • Escolta activa amb l’entorn del Parc
  • Seguir amb els objectius mediambientals de la ciutat: reducció de consums i costos
  • Obres de millora

   

   

1.180.900 persones entre esdeveniments i usuaris

27 esdeveniments (7 familiars, 9 esportius, 5 activitats empresarials, 3 festivals musicals, 2 musicals i 1 promocional)

Reduïm el nombre d'esdeveniments nocturs, baixem els assistents de 363.808 a 290.550

Dupliquem el nombre d'assistents a esdeveniments diürns a més del doble (de 429.338 a 874.141 assistents)

ESCOLTA ACTIVA AMB L’ENTORN DEL PARC

La intenció prevista era la de mantenir com a mínim 6 accions de comunicació i trobada, i al final de l’exercici 2014 s’han assolit les reunions previstes, en les que s’ha incorporat també el Districte de Sant Martí. 

OBRES DE MILLORA

S’ha realitzat les obres derivades del Pla de Mobilitat del Fòrum, amb una inversió de 0,17 milions d’euros. A més s’ha redactat el Projecte i executat les obres d’arranjament i substitució dels paviments dels Auditoris Fòrum. En aquest cas la inversió ha estat d’1 milió d’euros.

Al 2013 es va observar en els nostres indicadors una disminució del consum elèctric fruit de l’apagada del 50% de la llum de l'esplanada i  col·locació de detector d’encesa automàtica d'enllumenat a l'aparcament de les oficines. Al 2014 es va seguir treballant en aquest sentit i de cara al 2015 s’han col·locat sensors i leds a les oficines Fòrum, per tant s’hauria de veure una reducció encara més important.

També s’ha estalviat paper a través de les impressions a doble cara, la reutilització de paper imprés per una cara  i la racionalització en l'ús dels folis d'ús públic a la sala de Reunions. Seguir els objectius mediambientals de la ciutat: cercar l'equilibri amb els promotors millorant la recollida selectiva i la implantació de vehicles elèctrics. 

Reptes 2015

Els reptes que plategem pel 2015 són:

 • Implementar la coordinació integral del Parc del Fòrum.
 • Implementar el control de l'aforament a través de torns als grans esdeveniments.
 
Pujar