Administració, economia i finances

La gestió econòmica de la companyia s’articula al voltant de fer de B:SM una empresa amb una administració responsable, eficaç i eficient dels seus recursos, des d’un punt de vista econòmic, financer i social, contribuint a fer de Barcelona una ciutat sostenible. 

Assoliments 2014

Els reptes plantejats a la memòria anterior han estat assolits, són:

 • Compliment a la Normativa SEPA de la Unió Europea, aconseguint que els quaderns 19 i 34 estiguin adaptats a la nova normativa el 31/07/2014, i el quadern 43 el 31/12/2014.
 • Implantació de la facturació electrònica i la creació del registre comptable de factures d’acord amb la llei 25/2013 de 27 de desembre.
 • Assoliment l’objectiu de fer els assentament comptables en un termini de 24 hores a partir de la realització de l’operació, aconseguint un major nivell de rapidesa en la comptabilització dels apunts bancaris, així com del registre d’ingressos de la Companyia.
 • Desenvolupament, dins del marc de Control Intern de la Companyia, de l’actualització o realització de procediments que fan referència a millores de prevenció del sistema antifrau, així com realització regular i de forma sistemàtica arqueigs sorpresius als punts de venda especialment del Zoo i del Park Güell. Hem potenciat mesures d’informació, detecció i control de la revenda d’entrades als entorns especialment del zoo.
 • Manteniment de la despesa neta de morositat per sota del 0,5% de la facturació cobrada a crèdit (no cobrada al comptat) durant l'any 2014.
 • Adequació de la gestió fiscal al nou marc normatiu amb especial menció a la bonificació del 99% en l’Impost sobre Societats.
 • Adaptació del sistema de Control de Gestió i dels procediments administratius a la incorporació de noves activitats (Candidatura Olímpica Jocs d’Hivern  de 2026) i al nou model de gestió del servei Bicing.
 • La Planificació Financera ha garantit la viabilitat financera cobrint les necessitats del Pla d'Inversions i de la devolució del Deute, previstes a Pressupost de 2014 i a les clàusules de les pòlisses contractades, respectivament. Igualment hem obtingut els recursos financers necessaris i s’ha aconseguit el finançament d'actuacions inversores executades per B:SM per encàrrec de l'Ajuntament, minimitzant l'esforç financer assumit per B:SM.
 • Revisió continua del compliment del Pressupost 2014, amb especial atenció a les previsions de tresoreria i hem elaborat el Pressupost 2015 amb l’objectiu de garantir l’equilibri econòmic i financer de la Societat.
 • Rigorós compliment dels terminis establerts per tal de proporcionar mensualment informació sobre el Compte d'Explotació de cada Activitat, el qual ha permès als seus gestors tenir una eina d'anàlisi, posant de manifest les desviacions.
 • Realització de la direcció, seguiment i coordinació que ha permès formular les Comptes Anuals Individuals i Consolidats del Grup B:SM, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a B:SM, per tal que l'informe d'Auditoria a 31 de desembre de 2014 i l'informe de gestió de l'exercici 2014 no en tinguin cap incidència. És a dir, sense salvetats.
 • Vigilància i control del compliment del criteris SEC 201 amb la implantació de les mesures necessàries.
 • A l’Operació BAMSA, hem preparat tota la informació a aportar a la Data Room, hem fet el seguiment del Concurs convocat col·laborant en la Valoració per expert independent de l’aportació no dinerària  a BAMSA, i hem realitzat l’ampliació de capital en B:SM per a l’aportació de la participació en BAMSA. Igualment hem assolit amb èxit el traspàs a la nova societat dels aparcaments, i en relació als titulars del dret individualitzat respecte a les places dels cessionaris existents en els aparcaments traspassats a BAMSA, s’ha posat en coneixement la nova empesa gestora de d’aparcament i la vinculació d’aquesta amb els cessionaris durant el període de la concessió que ha estat atorgada a BAMSA.
 • Assoliment davant els registres de la Propietat,  l’adequació de l’efectiva titularitat de les places que en règim de dret d’ús, han estat cedides a particulars en els aparcaments construïts per B:SM,
 • Compliment als requeriments d’informació rebuts dels òrgans judicials  o cossos de seguretat, d’acord amb diligències judicials/policials obertes en el termini establert. 

Reptes 2015

Els reptes que plategem pel 2015 són:

Assessoria Jurídica SDG Econòmica-Financera:

 • Continuar la mateixa línia impulsada en l’exercici  anterior, executant  les accions necessàries per a la consolidació  davant els registres públics, respecte l’adequació de la titularitat de les places dels aparcaments construïts per B:SM, que en règim de dret d’ús han estat cedides a particulars.
 • Gestionar eficientment els requeriments dels òrgans judicials  o cossos de seguretat en relació a l’ informació sol·licitada, donant compliment en el termini necessari per l’obtenció i adequada verificació de les dades  a transmetre, d’acord amb diligències judicials/policials obertes.
 • Coordinar i  supervisar la gestió dels titulars cessionaris dels aparcaments construïts per B:SM, tant en l’àmbit de la gestió directa atorgada per l’Ajuntament de Barcelona en les instal·lacions que gestiona B:SM en 2015, com en l’aplicació de la normativa establerta també per als  cessionaris, en aparcaments gestionats actualment per  BAMSA. com a integrants de la Comunitat d’Usuaris. 

Àrea Administració i Comptabilitat

 • Impulsar i implantar el nou programa de gestió electrònica de facturació, Scanvisio.
 • Consolidar que la mitjana anual de pagament mensual a proveïdors no superi els 30 dies naturals.
 • Dissenyar i implantar un nou sistema d’avís per tal d’informar a les Divisions la situació dels morosos i impagats. 
 • Consolidar la despesa neta de morositat i diferències de caixes, inferior al 0,1% de la xifra de negoci.
 • Millorar la seguretat de l’equip de recaptadors en el seu treball diari, implantant al 50% dels vehicles de recaptació el sistema GPS, pel seu seguiment i seguretat, i en connexió amb els cossos de seguretat pública.
 • Aconseguir que la mitja de recaptació mensual dels parquímetres sigui de 2 vegades al mes, i que l’estoc d’efectiu de tots els parquímetres no superi els 200.000 euros  (medició final de mes).

Inversions

 • Incorporar al sistema de Control de Gestió, així com dels procediments administratius, les noves activitats de la Companyia  (Suport a la gestió de la inspecció en la via pública, agents cívics de la Ciutat).
 • Realitzar  la direcció, seguiment i coordinació de  les Comptes Anuals Individuals i Consolidats del Grup B:SM, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a B:SM, per tal que l'informe d'Auditoria a 31 de desembre de 2015 i l'informe de gestió de l'exercici 2015 no en tinguin cap incidència. És a dir, sense salvetats.

Control Intern i auditories

 • Impulsar la creació del Compliance Corporate per a tota la Companyia d’acord amb el marc legal existent.
 • Dins del sistema de prevenció antifrau, consolidar els arqueigs sorpresius als punts de venda especialment del Zoo i del Park Güell i incorporar durant aquest any 2015 PATSA. Realitzar un mínim de 50 arqueigs sorpresius.
 • Impulsar com a B:SM la organització, realització i coordinació del Primer Congrés Europeu d’empreses Públiques Locals dins del marc de ELIGE i la CEEP
 • Participar de forma activa en la elaboració del Pla estratègic de B:SM del període 2015-2019
 • Redissenyar i actualitzar com a mínim el 50% de les Instruccions, processos i procediments del sistema de qualitat de la companyia que fa referència a administració, compres  i assegurances i que estan homologades pell sistema d’ Auditories de Qualitat de la Companyia.
 • Dissenyar i implantar un sistema d’avís per tal de informar a les Divisions la situació dels morosos i impagats.

Tresoreria

 • Consolidar l’acompliment a la Normativa SEPA de la Unió Europea, mantenint que els quaderns 19 i 34 estiguin adaptats a la nova normativa el 31/07/2014, i el quadern 43 el 31/12/2014. Garantir que les actualitzacions de la Normativa SEPA, sobretot en fitxers, les apliquem. 
 • Mantenir l’objectiu de fer els assentament comptables en un termini de 24 hores a partir de la realització de l’operació, aconseguint un major nivell de rapidesa en la comptabilització dels apunts bancaris, així com del registre d’ingressos de la Companyia.
 • La posada en circulació dels nous bitllets de 5, 10 i 20 euros) ens obliga a actualitzar les nostre eines per localitzar bitllets falsos. Potenciar l’actualització de les mateixes en un 50%.
 • La creació de noves targes de crèdit (amb xip i inclús de pagament per mòbil) ens obliga a realitzar un esforç d’actualització de les nostres terminals per l’acceptació de les noves operatives. Potenciar l’actualització de les nostres terminals en un 50%. 
 
Pujar