Compra i contractació responsable

A B:SM ja fa anys que treballem amb la voluntat de contribuir a aconseguir una societat millor, reconeixent la nostra responsabilitat social. Incorporem clàusules mediambientals i criteris socials a les licitacions susceptibles de tenir-ne. Consolidar l’aplicació de conceptes de RSC a través de les compres i de les licitacions és un repte dels departaments d’Assessoria Jurídica, Contractació i Compres i del de RSC.

Reserva social

L’impuls a la contractació responsable ve donat tant per diferents directives europees com per les directrius de l’Ajuntament de Barcelona. Des de l'any 2013, l'Ajuntament de Barcelona de conformitat amb la Mesura de govern per a la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals té el Decret d'Alcaldia amb el mateix nom, transversal a tot l’Ajuntament i als organismes i empreses que en depenem i amb l'objectiu principal de potenciar la labor social de l'Ajuntament, incorporant de manera directa al mercat laboral persones en risc d'exclusió social.

Anualment, l’Ajuntament estableix una quantia que ha de ser adjudicada a través de la reserva social.  Els contractes susceptibles de reserva social poden ser d'obres i serveis de conservació de béns immobles; serveis socials, serveis de missatgeria, correspondència i distribució, d'arts gràfiques, de neteja i bugaderia, restauració i recollida i transport de residus, de serveis i subministraments auxiliars o de qualsevol altre objecte contractual adequat per a l'aplicació de la reserva.  Segons aquesta, mereixen una especial atenció els grups següents:

  • Persones perceptors de renda mínima d'inserció.
  • Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
  • Dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i persones víctimes de violència domèstica.
  • Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors.
  • Interns de centres penitenciaris la seva situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses durant els 12 primers mesos posteriors a la seva sortida.
  • Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.
  • Persones que no puguin accedir a la renda mínima d'inserció, però que es trobin, segons el parer dels serveis públics competents, en situació o en risc d'exclusió social.

A B:SM tenim la voluntat de fomentar els objectius socials en la contractació l'any 2014, la implementació de reserva social per tipus de contracte ha estat de:

Reserva social per tipus de contracte (2014)

 
Pujar