Gestió Econòmica

La gestió econòmica de la Companyia s’articula al voltant de fer de B:SM una empresa amb una administració responsable, eficaç i eficient dels seus recursos, des d’un punt de vista econòmic, financer i social, contribuint a fer de Barcelona una ciutat sostenible. 

Tenim com a missió donar suport a l’Equip Directiu, Divisions, Unitats de Negoci i Empreses Participades en aspectes econòmics i financers, proporcionant una informació clara, fiable i completa, de manera correcta en temps i forma, amb l’objectiu de donar instruments i indicadors útils per a la presa de decisions a qualsevol nivell, tant a nivell estratègic com a nivell operatiu.

  • Tanmateix, no ens oblidem de prioritzar l’obtenció dels recursos adequats per  finançar les inversions necessàries per complir els objectius de BSM, al mateix temps que es gestionen les àrees d’Administració i Jurídic.

Acompliment i objectius

Durant l’any 2014, hem aprofundit en la implantació del Pla Estratègic de l’Empresa. Les Línies Estratègiques han sigut els eixos principals que ens han guiat per a la consecució dels objectius i l’assoliment dels reptes. A continuació presentem cada Línia Estratègica amb les principals fites assolides durant l’any 2014.

Valors ètics

Hem acomplert rigorosament les obligacions contretes amb els proveïdors regulades per la llei de morositat 4/2013 i la realització dels pagaments al rigorós venciment de 30 dies. Igualment la direcció, seguiment i coordinació dels diferents processos comptables i d’administració de l’empresa que han permès que l’informe d’Auditoria externa dels Comptes Anuals Individuals de BSM i l’Informe de Gestió de l’exercici no tingui cap incidència. En aquesta línia la supervisió constant, les revisions, comprovacions, requeriments i inspeccions realitzades per les autoritats fiscals s’han saldat com a resultat amb cap sanció. 

Hem aprofundit en el control antifrau, especialment en les Divisions que tenen un important cobrament en efectiu i en metàl·lic. Així hem realitzat un total de 74 arqueigs sorpresius a les taquilles del Zoo i del Park Güell. Tanmateix, com a mesura preventiva del frau, hem actuat sobre un total de 30 promocions comercials, garantint mesures a les mateixes de comú acord amb les Divisions i els partners. Destaquem la numeració dels tiquets 2 x 1, la senyalectica ubicada a les entrades i la informació a les cues de  al Zoo de la il·legalitat de la revenda de tiquets 2 x 1, la traçabilitat dels tiquets 2 x 1 als comerços i botigues, entre d’altres millores del sistema. Per últim hem participat de forma activa en la implantació de la nova Llei de Transparència 19/2013 de 9 de desembre a BSM formant part del Comitè de Projecte, així com en la redacció del Codi Ètic de la Companyia.

Equilibri econòmic i financer

Hem garantit la classificació de B:SM com Societat No Financera en el Sector 11 de Comptabilitat Nacional (empresa de mercat), davant l'entrada en vigor, dels criteris més restrictius del SEC 2010. En aquesta direcció, hem proposat, justificat, valorat i dissenyat les modificacions en la forma de gestió d'Activitats B:SM, què amb la seva implantació han permès el compliment de criteris SEC 2010, i en col·laboració amb Intervenció de l'Ajuntament hem obtingut el reconeixement d'aquesta classificació per part de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE). Tot això garantint que aquestes modificacions són adients per mantenir la viabilitat econòmica i financera de B:SM, que ens permet continuar presentant al ciutadà els serveis encomanats i continuar sent un potent instrument inversor.

Igualment hem garantit la viabilitat financera cobrint les necessitats del Pla d'Inversions i de la devolució del Deute, previstes al Pressupost i a les clàusules de les pòlisses contractades, respectivament. Fruit de la bona previsió hem obtingut els recursos financers necessaris. Destaquem el fet d’aconseguir el finançament d'actuacions inversores executades per BSM per encàrrec de l'Ajuntament, minimitzant l'esforç financer assumit per BSM. En aquesta direcció hem anticipat, en la mesura del possible, les partides encarregades a BSM i hem procurat la seva incorporació en Pressupostos de l'Ajuntament. Així, hem pogut evitar la problemàtica que pugui endarrerir la transferència a BSM pels serveis i obres executades.

Especial esment cal fer a l’operació BAMSA, a on hem liderat diferents aspectes de la mateixa a nivell jurídic, econòmic, financer i de traspàs dels actius a la nova societat, sense perjudici per a BSM ni pels clients dels nostres aparcaments.

Per últim, s’han portat a terme diverses operacions societàries, de transmissió d’actius i de participacions en altres societats, així com les operacions financeres relatives a dividends, operacions de crèdit amb societats del grup i amb entitats financeres.

Comunicació interna i externa

La millora de la comunicació interna ha estat imprescindible per la formulació de les Comptes Anuals Individuals i Consolidats del Grup BSM, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a BSM. Aquest fet ha donat com a resultat una Opinió d'Auditoria favorable (sense salvetats, exceptuant les causades per no disposar de Comptes Anuals auditats de societats amb participació minoritària). L’elaboració de Comptes Anuals Individuals i Consolidats de l'exercici s’ha presentat de manera correcta en temps i forma, obtenint una opinió d'auditoria favorable.

Hem elaborat el Pressupost de manera que resulti una eina útil per a la gestió de la totalitat de les Activitats de BSM. Això no ha anat en detriment de l’elaboració del Pressupost de manera correcta en temps (complint el calendari marcat per Ajuntament) i forma (amb el detall, coherència i claredat necessaris per a la seva correcta utilització). Destaquem que hem lliurat el Pressupost a l’Ajuntament dins el termini marcat amb Direcció Serveis a Empreses de la Corporació Municipal. 

Durant l’any 2014, hem vetllat per la racionalitat econòmica, financera i social de qualsevol actuació de l’empresa. Una eina imprescindible ha sigut el fet de proporcionar mensualment informació sobre el Compte d'Explotació de cada Activitat que permeti als seus gestors tenir una eina d'anàlisi, posant de manifest les desviacions. Hem assolit l’objectiu de publicar l'Informe de Gestió Mensual durant els primers 20 dies hàbils del mes següent.

Continuem assolint  de forma satisfactòria davant els registres públics, l’adequació de la titularitat de les places d’aparcaments construïts per BSM, que en règim de dret d’ús han estat cedides a particulars.

Enguany, durant l’any 2014 hem acomplert els requeriments d’informació rebuts dels òrgans judicials  o cossos de seguretat, d’acord amb diligències judicials/policials obertes en el termini requerit, o com a màxim 7 dies.

Millora de processos i desenvolupament tècnic: 

Volem destacar el fet d’acomplir la Llei 25/2013 de 27 de desembre per la qual hem impulsat i posat en marxa la facturació electrònica i la creació del registre comptable de factures al Sector Públic. En millora de la eficiència dels processos hem aconseguir un major nivell de rapidesa en la comptabilització dels apunts bancaris, tancant les conciliacions bancàries mensuals en un termini no superior als 4 dies hàbils.

Tanmateix, en consonància amb la millora anteriorment esmentada, l’any 2014 hem garantit el tancament comptable de l'Àrea d'Ingressos i Recaptació el 7è dia hàbil de cada mes. Hem donat compliment a la Normativa SEPA de la Unió Europea, aconseguint que els quaderns 19 i 34 estiguin adaptats a la nova normativa el 31/07/2014 i el quadern 43 el 31/12/2014.

També, hem actualitzat tres procediments que han permès millores de prevenció del sistema antifrau i control intern.

Desenvolupament professional i personal 

La formació continua de l’equip Directiu de la SDG Econòmica i Financera, ha permès actualitzar els coneixements i disposar d’eines suficients que han facilitat la motivació de l’equip humà dins del marc global establert per la Companyia, i que contínuament cerquem que redundeixi en la millora de la prestació dels nostres serveis com a professionals de la gestió pública. 

 
Pujar