Resultats econòmics

L’exercici 2014 presenta un context macroeconòmic caracteritzat per l’inici del creixement del PIB i amb expectatives de consolidació del creixement per al 2015, què ha permès en general aconseguir mantenir el nivell de serveis prestats, ocupacions de les instal·lacions i visitants, en el conjunt d’activitats que gestiona B:SM.

Barcelona d'Aparcaments Municipals, S.A. (BAMSA)

Com a operació significativa de l’exercici cal assenyalar la creació per l’Ajuntament de la societat mixta Barcelona d’Aparcaments Municipals, S.A. (BAMSA), que gestionarà, en règim de concessió a 25 anys, un conjunt de 26 aparcaments municipals ubicats al perímetre central de la Ciutat. La nova societat BAMSA ha iniciat les seves operacions l’1 de novembre de 2014 amb la gestió de 15 aparcaments, que fins a la data gestionava B:SM, i anirà incorporant gradualment altres 11 aparcaments, actualment gestionats per concessionaris privats, conforme vencin les concessions actuals. L’Ajuntament de Barcelona ha procedit a adjudicar, mitjançant concurs públic, el 60% de les accions d’aquesta societat a un operador privat i el 40% restant a B:SM mitjançant la compensació, a valor net comptable, de les 15 gestions directes revocades i una ampliació de capital amb prima d’emissió. Aquesta operació impacta de forma significativa en B:SM, ja que suposa una important  millora en la seva situació patrimonial, que queda reflectida en el seu Balanç, què presenta al tancament de l’exercici 2014 un increment, respecte a l’exercici 2013, dels Fons Propis de 145 milions d’euros, dels quals 127 corresponen a l’ampliació de capital i 18 al resultat de l’exercici, que els situen els Fons Propis en 354 milions i el total Patrimoni Net en 379 milions. Pel que fa al Actiu del Balanç, l’operació suposa donar de baixa, en l’Immobilitzat Material, el valor net comptable dels 15 aparcaments per import de 32,3 milions d’euros (51,7 de cost i 19,4 d’amortització acumulada), i donar d’alta en Inversions en Empreses del Grup i Associades a llarg termini, el 40% de la participació en la nova societat BAMSA per import de 159,2 milions, dels quals 32,3 milions corresponen a la indemnització de la retirada de les 15 gestions directes d’aparcaments i 126,8 milions a ampliació de capital, dels quals 5,4 milions augmenten la xifra de capital social, i la resta va en augment de la prima d’emissió per import de 121,4 milions. L’import de la participació en BAMSA per 159,2 milions, es veu minorat per la devolució de prima d’emissió de BAMSA, efectuada en desembre 2014, segons l’oferta de l’adjudicatari, i que pel seu 40% representa un import de 43,6 milions que s’incorporen a la tresoreria de B:SM. Aquest increment de la Tresoreria ha permès la cancel·lació de l’endeutament de B:SM i el finançament del Pla d’Inversions a iniciar en 2015 i amb projecció plurianual en els propers exercicis de 2016 i 2017, en definitiva reforça la capacitat inversora de B:SM.

Comptes anuals

Pel que fa als Comptes anuals, aquesta operació suposa el cessament de l’explotació, l’1 de novembre per B:SM, de 15 aparcaments.

En aquest context, els serveis relacionats amb la mobilitat presenten una evolució lleugerament positiva de l’activitat pel que fa a aparcaments subterranis, a l’estacionament de superfície (AREA) i a Estacions Bus. Pel que fa als Serveis de Grues i Bicing, l’evolució ha continuat essent lleugerament negativa amb una menor activitat que en l’exercici precedent.

En relació als serveis de lleure l’evolució és positiva en Parcs, amb el primer any complet de la gestió d’accessos a la zona monumental del Parc Güell, lleugerament negativa en Zoo  i negativa en Anella Olímpica, donats els esdeveniments tan significatius que es van celebrar al 2013.

En el context descrit, l’exercici 2014 pot qualificar-se de satisfactori, tant per l’evolució de les diferents activitats que desenvolupa B:SM, com pel resultat obtingut.

Balanç i compte de resultats individual de B:SM

  • Balanç individual

  • Compte de resultats individual

Balanç i compte de resultats consolidat de B:SM i societats depenents

  • Balanç consolidat

  • Compte de resultats consolidat

 
Pujar