Aigua

L’aigua que consumim

El consum d’aigua respon a la cobertura de serveis sanitaris, de neteja i de reg de B:SM. Disposem d’un gestor extern energètic i d’aigua que ens fa seguiment i assessorament dels consums i subministraments. El 99,31% del consum de B:SM prové de la xarxa de distribució. Existeix un petit consum freàtic a l’Anella Olímpica. Les dades consum dels últims anys són:

 

Per les característiques del recinte del Zoo de Barcelona, tal com s'observa, aquest és el principal consumidor d’aigua de l’empresa. Un consum, segons l’estudi de 2012 realitzat pel gestor, distribuït per usos tals que: renovació d’aigua de basses i llacs (30%), tasques de neteja (18%), sistema de reg (9%), aigua sanitària a vestuaris i lavabos (5%), serveis de restauració i consum dels animals (1%). El 37% restant, correspon a pèrdues a xarxa de distribució de canonades enterrades, llacs i basses, fet que fa variar interanualment molt el consum. Val a dir que el perfil de consum anual del Zoo té un comportament estacional clar, amb major consum a l'estiu, ja que moltes de les activitats que comporten un consum significatiu d’aigua tenen major freqüència durant l’estiu.

 
Pujar