Índex de continguts GRI

Continguts bàsics generals

Indicadors

Referència

1  Estratègia i anàlisi

1.2  Declaració del director general

Carta del director general

1.3  Descripció dels principals impactes, riscos i oportunitats

Carta del director generalMillora contínua, Gestió econòmicaGestió AmbientalGestió de personesRelació amb els clients

2  Perfil de l'organització

2.1  Nom de l’organització

B:SM

2.2  Principals marques, productes i serveis

B:SM

2.3  Estructura operativa de l’organització, incloent les principals divisions, entitats operatives, filials i negocis conjunts

Estructura

2.4  Localització de la seu principal de l'organització

B:SM

2.5  Número i nom dels països en els quals opera l’organització

B:SM

2.6  Naturalesa de la propietat i forma jurídica

B:SM

2.7  Mercats servits (incloent el desglossament geogràfic, els sectors que engloba i els tipus de clients/beneficiaris)

B:SM

2.8  Dimensions de l’organització que informa incloent el nombre d’empleats, les vendes netes, la capitalització total i la quantitat de productes o serveis prestats

Resum del 2014

2.9  Canvis significatius durant el període cobert per la memòria en mida, estructura i propietat de l’organització

B:SMMillora contínua

2.10  Premis i distincions rebudes durant el període informatiu

Salut i seguretat laboral

3  Paràmetres de la memòria

3.1  Període cobert per la informació recollida en la memòria

Informació de la Memòria

3.2  Data de la memòria anterior més recent

Informació de la Memòria

3.3  Cicle de presentació de memòries

Informació de la Memòria

3.4  Punt de contacte per a qüestions relatives a la memòria o al seu contingut

Informació de la Memòria

3.5  Procés de definició del contingut de la memòria

Informació de la Memòria

3.6  Cobertura de la memòria

Informació de la Memòria

3.7  Indicar l’existència de limitacions de l’abast o cobertura de la memòria

Informació de la Memòria

3.8  Informació sobre negocis conjunts, filials, instal·lacions arrendades, activitats subcontractades i altres entitats que puguin afectar significativament la comparabilitat entre períodes i/o entre organitzacions

Informació de la Memòria

3.9  Tècniques de mesura de dades i bases per realitzar els càlculs, incloses les hipòtesis i tècniques subjacents a les estimacions aplicades en la recopilació d’indicadors i resta d’informació de la memòria

Informació de la Memòria

3.10  Descripció de l’efecte que pugui tenir la reexpressió d’informació que pertany a memòries anteriors, juntament amb les raons que han motivat aquesta reexpressió

Informació de la Memòria

3.11  Canvis significatius relatius a períodes anteriors a l'abast o cobertura o els mètodes de valoració aplicats a la memòria

Informació de la Memòria

3.12  Taula que indica la localització dels continguts bàsics en la memòria

Informació de la Memòria

3.13  Política i pràctica actual amb relació a la sol·licitud de verificació externa de la memòria

Revisió externa i assegurament

4  Govern, compromisos i participació

4.1  Estructura de govern de l’organització

Estructura

4.2  Indicar si el president del màxim òrgan de govern ocupa un càrrec executiu

Estructura

4.3  Nombre de membres del màxim òrgan de govern que siguin independents o no executius

Estructura

4.4  Mecanismes dels accionistes i empleats per comunicar recomanacions o indicacions al màxim òrgan de govern

Relacions empresa personal

4.5  Vincle entre la retribució dels membres del màxim òrgan de govern, alts directius i executius i l’acompliment de l’organització

Gestió de persones

4.6  Procediments implementats per evitar conflictes d’interessos en el màxim òrgan de govern

Estructura

4.7  Procediment de determinació de la capacitació i experiència exigibles als membres del màxim òrgan de govern per poder guiar l’estratègia de l’organització en aspectes socials, ambientals i econòmics

Estructura

4.8  Declaracions de missió i valors desenvolupades internament, codis de conducta i principis rellevants per a l’acompliment econòmic, ambiental i social, i l’estat de la seva implementació

Estratègia de RSC

4.9  Procediments del màxim òrgan de govern per supervisar la identificació i gestió, per part de l’organització, de l’acompliment econòmic, ambiental i social, incloent riscos i oportunitats relacionats, així com l’adherència o compliment dels estàndards acordats a escala internacional, codis de conducta i principis

Estratègia de RSC

4.10  Procediments per avaluar l’acompliment del màxim òrgan de govern, especialment pel que fa a l’acompliment econòmic, ambiental i social

Estructura

4.11  Descripció de com l’organització ha adoptat un plantejament o principi de precaució

Gestió Ambiental

4.12  Principis o programes socials, ambientals i econòmics desenvolupats externament, així com qualsevol altra iniciativa que l’organització subscrigui o aprovi

Estratègia de RSC

4.13  Principals associacions a les quals pertanyi i/o ens nacionals i internacionals als quals doni suport l'organització

Pertinència a associacions

4.14  Relació dels grups d’interès que l’organització ha inclòs

Grups d'interès

4.15  Base per a la identificació i selecció dels grups d’interès amb els quals es compromet l’organització

Grups d'interèsInformació de la Memòria

4.16  Enfocaments adoptats per a la inclusió dels grups d’interès, inclosa la freqüència de la seva participació per tipus i categoria de grups d’interès

Grups d'interèsInformació de la Memòria

4.17  Principals preocupacions i aspectes d’interès que hagin sorgit a través de la participació dels grups d’interès i forma com els ha respost l’organització en l’elaboració de l’informe

Grups d'interèsInformació de la Memòria

Indicadors de rendiment

Descripció

Referència

Acompliment econòmic

EDG  Enfocament de gestió

Gestió Econòmica

EC1  Valor econòmic directe generat i distribuït.

Resultats Econòmics

Acompliment ambiental

Energia

EDG  Enfocament de gestió

Gestió Ambiental

EN3  Consum directe d'energia desglossat per fonts primàries.

Energia

EN5  Estalvi d'energia degut a millores en la conservació i l'eficiència.

Energia

Aigua

EDG  Enfocament de gestió

Aigua

EN8  Consum total d'aigua per fonts.

Aigua

Emissions, abocaments i residus

EDG  Enfocament de gestió

ResidusCanvi Climàtic

EN16  Total d'emissions de gasos d'efecte hivernacle directes i indirectes per pes

Canvi Climàtic

EN17  Altres emissions rellevants de gasos d'efecte hivernacle per pes

Canvi Climàtic

EN22  Pes total de residus per tipus i mètode de tractament.

Residus

EN28  Valor monetari de multes significatives i nombre total de sancions no monetàries per incompliment de lleis i reglaments ambientals.

No ha rebut cap sanció per incompliment de la normativa ambiental.

Acompliment social Pràctiques laborals i treball decent

Ocupació

EDG  Enfocament de gestió

Gestió de Persones

LA1  Total de treballadors per tipus de feina, contracte de treball, i regió, desglossada per gènere.

Ocupació

LA2  Nombre total i taxa de contracta nous empleats i rotació dels empleats per grups d'edat, sexe i regió.

Ocupació

LA15  Tornar a la feina i taxes de retenció després de la llicència parental, per gènere.

Diversitat i igualtat d'oportunitats

Relacions empresa/personal

EDG  Enfocament de gestió

Relacions empresa/personal

LA4  Percentatge d'empleats coberts per convenis col·lectius.

Relacions empresa/personal

Salut i seguretat laboral

EDG  Enfocament de gestió

Salut i seguretat laboral

LA6  Percentatge del total de treballadors representats en comitès de seguretat i salut a on participin direcció-empleats que ajuden a controlar i assessorar sobre programes de seguretat i salut.

 Salut i seguretat laboral

LA7  Taxes d'absentisme, malalties professionals, dies perduts i absentisme, i el nombre de víctimes mortals relacionades amb el treball per regió i per sexe.

Salut i seguretat laboral

LA8  Educació, formació, assessorament, prevenció i control de riscos que s'apliquin als treballadors, a les seves famílies o als membres de la comunitat en relació amb malalties greus

Salut i seguretat laboral

Formació i educació

EDG  Enfocament de gestió

Formació i desenvolupament professional 

LA10  Mitjana d'hores de formació a l'any per empleat, per sexe i per categoria d'empleat.

Formació i desenvolupament professional

LA12  Percentatge d'empleats que reben avaluacions regulars de l'acompliment i de desenvolupament professional, per sexe.

Formació i desenvolupament professional

Acompliment social (drets humans)

HR11  Nombre de queixes relacionades amb els drets humans presentades, abordar i resoldre a través dels mecanismes de reclam formal.

Escolta activa

Acompliment social (comunicat)

SO9  Operacions amb importants repercussions negatives reals o potencials en les comunitats locals.

Park Güell

SO10  Mesures de prevenció i de mitigació aplicades en operacions amb importants repercussions negatives reals o potencials en les comunitats locals.

Park Güell

Compliment normatiu

SO8  Valor monetari de sancions i multes significatives i nombre total de sancions no monetàries derivades de l’incompliment de les lleis i regulacions

No ha rebut cap sanció per incompliment de les lleis i regulacions.

Acompliment social (responsabilitat sobre productes)

PR5  Pràctiques pel que fa a la satisfacció dels clients, incloent-hi els resultats dels estudis de satisfacció dels clients

Relacio amb els clientsEscolta activa

Privacitat dels clients

PR8  Nombre total de reclamacions degudament fonamentades amb relació al respecte a la privacitat i la fuga de dades personals de clients

 Escolta activa

 
Pujar