Informació de la Memòria

  • Cobertura de la informació 

    Els continguts d’aquesta Memòria de sostenibilitat són el recull de les principals actuacions i dades de l’organització del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2014. Com a quart any consecutiu de la Memòria de sostenibilitat, seguim amb l’objectiu de mesurar l’acompliment dels objectius de l’empresa en els àmbits econòmic, ambiental i social i comunicar-ho a tots els grups d’interès amb el compromís de seguir-ho fent amb caràcter anual. L’abast d’aquesta Memòria de sostenibilitat fa referència a totes les activitats de B:SM, SA tenint en compte totes les unitats de negoci que es duen a terme.

  • Llistat d'aspectes i temes materials dins de l'organització

    Els temes materials es classifiquen a nivell global en econòmics, socials i ambientals i discernim la seva importància segons siguin importants per a la Divisió i l'impacte conjunt a B:SM. Detallem l’assoliment d’objectius, fets rellevants i reptes pel proper any per “Negoci” i “servei corporatiu” als apartats corresponents. 

Metodologia d'elaboració de la Memòria

Definició de continguts 

Per elaborar els continguts hem seguit la línia de treball de les memòries anteriors: sessions de treball amb els responsables de cadascuna de les divisions i departaments corporatius de l’empresa, seguint les indicacions de la Guia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat G3.1 del Global Reporting Initiative (GRI) del nivell B+. Aquest any, hem determinat la materialitat dels continguts a través de fitxes específiques de treball per analitzar la:

  • Identificació dels impactes significatius de l’any 2014
  • Determinació de la rellevància i establiment de prioritats per a la unitat/divisió i impacte a l’empresa.
  • Anàlisi de la informació i validació de les  dades per explicar els temes rellevants o tendència i seguiment de futur.

Principalment l’anàlisi dels temes materials de l’any, a partir de la significança per cadascuna de les unitats/divisions i l’impacte a B:SM, ha destacat objectius estratègics de caire econòmic, fets singulars i de responsabilitat de les activitats 2014 i aspectes de RSC.

Per tal d’avançar en l’anàlisi de materialitat hem millorat els formularis de captació de contingut i definit un projecte, que s’iniciarà el 2015 i es desenvoluparà  en diferents fases, d’aprofundiment en els interessos dels grups d’interès comuns per totes les activitats de negoci. 

Gestió de la informació

La informació que apareix a la Memòria es presenta sempre que es disposa de manera desagregada, per Divisions de negoci i per sexe, per tal de mostrar millor la realitat de cada lloc de treball. Els indicadors que apareixen a l’informe són fruit de l’anàlisi duta a terme amb cadascun dels responsables, a partir del seu coneixement del negoci i dels respectius sistemes de gestió. Les dades que puguin variar entre aquesta memòria i l’anterior responen a l’actualització de les mateixes a través de les fonts de dades habituals i revisions periòdiques del sistema.

 
Pujar