Estructura organitzativa

Un òrgan col·legiat d’administració i representació de la societat com és el Consell d’Administració, la presidenta del qual és la màxima responsable d'aquesta societat. 

El director general pertany a aquesta estructura de decisió com a membre del Consell d’Administració i ostenta els poders que li confereix aquest òrgan; és també el responsable de liderar i dirigir tota l’estructura de gestió.

Òrgans de decisió

Consell d’Administració: màxim òrgan de decisió de l’empresa. Compost per un màxim de quinze membres, es reuneix periòdicament mitjançant la convocatòria del president o de qui el substitueixi. El Consell d’Administració té atribuïdes totes les facultats per intervenir en tots els assumptes relacionats amb la representació de la companyia, el control i la supervisió de la gestió, així com en els que estan fixats de manera estatutària. La composició del consell va variar al juliol del 2014, mantenint la presidència i cinc membres del consell i incorporant deu nous membres.

Coordinació amb Presidència: com a mínim un cop al mes, el director general i la presidenta de l’empresa porten a terme la coordinació i el seguiment del funcionament de B:SM, així com dels projectes municipals en què participa o pot participar B:SM. En aquestes reunions es preparen el punts que cal presentar al Consell d’Administració i els acords importants que ha de prendre el Comitè de Direcció de B:SM.

 

Estructura de gestió

Encapçalada pel director general com a màxim directiu, és l’estructura interna de la societat, integrada per persones especialitzades en les diferents àrees d’activitat.

Les àrees d’activitat que actualment té encomanades B:SM són de tipus, dimensió i clients molt diversos:

 • Xarxa d’aparcaments municipals.
 • Gestió de l’estacionament regulat en superfície (Àrea Blava i Àrea Verda) de tota la ciutat de Barcelona.
 • Gestió del Servei de Grua Municipal.
 • Gestió de dues estacions d’autobusos.
 • Bicing.
 • Gestió de les instal·lacions olímpiques: Palau Sant Jordi, Estadi Olímpic i esplanada olímpica.
 • Gestió del Parc del Fòrum
 • Coordinació dels operadors del parc de Montjuïc.
 • Gestió del Zoo de Barcelona.
 • Gestió de l'àrea regulada del Park Güell.
 • Supervisió de la gestió de les societats participades per B:SM següents:

- Parc d’Atraccions del Tibidabo.
- Cementiris de Barcelona.
- TERSA
- Mercabarna

Aquesta diversitat de serveis prestats implica, d'una banda, la necessitat d’un gran coneixement i especialització en la gestió dels negocis i, de l'altra, dotar-se d’uns serveis de caràcter corporatiu capaços d’absorbir els canvis (en dimensió i tipologia) que aquesta diversificació significa, fet que requereix una gran coordinació entre les dues estructures de gestió, les divisions de negoci i les corporatives de B:SM.

Òrgans de gestió

Comitè de Coordinació de la Direcció General: compost per la Direcció General i les dues sotsdireccions generals, és l’òrgan de coordinació de caràcter estratègic de B:SM. Aglutina la coordinació entre els seus membres, examina els temes estratègics i estableix les delegacions, segons el cas, per assistir a determinats fòrums o reunions externes, especialment les relatives a projectes que es cogestionen amb la Gerència Municipal o amb qualsevol servei de l’Ajuntament. La seva periodicitat és quinzenal.

Comitè de Direcció: és l’òrgan que examina els temes que requereixen una informació o un tractament específic i que adopta els acords o les decisions relatives a la gestió de l’empresa. També es configura com la Mesa de Contractació Administrativa de la companyia i els acords que pren tenen valor de proposta per elevar a l’Òrgan de Contractació. Encapçalat pel director general, està compost pels sotsdirectors generals, pels directors de divisió i pels directors corporatius, a més de l’assessora jurídica de la SDG d’Operacions, que exerceix de secretària de l’òrgan de contractació. La seva periodicitat és quinzenal.

Comitè de Seguiment de Projectes: encapçalat pel director general, és l’òrgan de seguiment dels projectes estratègics de B:SM. Es reuneix amb una periodicitat quinzenal (alternativament al Comitè de Direcció) amb la presència de les direccions implicades o afectades pel projecte que cal desenvolupar.

Comitè de Divisió: és l’òrgan de seguiment i coordinació de la gestió de cada divisió. També és l’òrgan que informa de les decisions adoptades pel Comitè de Direcció. Encapçalat pel director corresponent, està compost pels responsables de les diferents àrees. La seva periodicitat és quinzenal. En el cas concret de la Sotsdirecció d’Operacions, les divisions faran el tancament del pressupost i l'aprovaran en aquesta seu abans de la consolidació a B:SM.

Organització interna

L’estructura organitzativa respon a la voluntat de facilitar un funcionament que es basa en una triple finalitat:

 1. Màxima operativitat de les diferents divisions o empreses que presten serveis als clients.
 2. Cohesió de totes elles en una corporació empresarial potent: B:SM.
 3. Coherència i coordinació amb la Gerència Municipal i les diferents direccions de serveis de l’Ajuntament que d’alguna manera participen en els objectius i encàrrecs de B:SM.

Encapçalada pel director general, l’organització s’articula a l’entorn de dues sotsdireccions generals (la SDG Econòmica i Financera i la SDG d’Operacions) i una àrea de serveis corporatius.

 • La Sotsdirecció General Econòmica i Financera planifica, fixa directrius i executa les variables econòmiques, financeres i jurídiques per a cada Divisió de negoci i per a B:SM en l'àmbit consolidat, així com també per al grup d’empreses participades, tant aquelles en què la participació és minoritària com especialment quan la participada és majoritària de B:SM o del 100%. Gestiona, també, els interessos de l’Ajuntament de Barcelona i de B:SM en el Grup B:SM i en les participacions minoritàries del conjunt d’empreses de les quals B:SM és accionista. Té la responsabilitat d’obtenir els recursos adequats per finançar les inversions necessàries per complir els objectius de B:SM. És la responsable de preparar la documentació per als consells d’administració i la que mantindrà el lligam amb l’Ajuntament en aquests temes.
 • La Sotsdirecció General d’Operacions tindrà com a objectius principals:

 a. Fomentar i vetllar per l’eficiència i la qualitat en la prestació dels diferents serveis encomanats i gestionats per les divisions de negoci.

b. Detectar noves oportunitats de negoci i gestionar de manera eficient els encàrrecs que l’Ajuntament pugui fer a B:SM.

c. Dinamitzar l’acció de cada negoci com una empresa completa i trobar el marc de gestió eficient tenint en compte sempre la visió dels ciutadans i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental en l’execució d’aquestes responsabilitats.

d. Planificar, fixar directrius en els àmbits següents: (I) sistemes de la informació; (II) serveis tècnics; (III) serveis jurídics generals; (IV) contractació pública; (V) compres estàndards, i executar les diferents directrius en les àrees de negoci i estructura de B:SM.

e. Coordinar les relacions i serveis prestats per la Sotsdirecció General Econòmica i Financera i pels Serveis Corporatius, especialment pel que fa als aspectes financers i de persones.

f. Mantenir els contactes corresponents amb les àrees, els serveis i els sectors municipals que intervenen en el desenvolupament operatiu de les activitats de les diverses divisions i empreses.

 • Àrea de Serveis Corporatius. Aquesta àrea, composta per la Direcció Corporativa de Persones, la Unitat de Comunicació i Premsa i la Unitat d’Estudis i R+D+I, té un doble objectiu però amb una clau comuna: les relacions i la comunicació amb les persones.

D’una banda, són responsables d’estructurar el sistema de relacions laborals, fixar la política de desenvolupament de les persones que treballen a B:SM i coordinar les polítiques que en aquestes competències s’hagin de complir a cada divisió per part de la direcció de cadascuna. 

De l’altra, són les responsables de mantenir les relacions institucionals de B:SM, en especial amb l’Ajuntament i les seves àrees de comunicació, premsa, relacions institucionals i protocol, d’acord amb les instruccions rebudes de la Presidència de B:SM, a banda d’impulsar la innovació.

Es distingeixen de l’esquema organitzatiu dues societats 100% de B:SM, Parc d’Atraccions Tibidabo SA i Cementiris de Barcelona SA que, en algunes disciplines, poden quedar incloses en la coordinació exercida des de les sotsdireccions generals, tot i l’alt grau d’autonomia que tenen en la gestió.

Visió global d’assignació de responsabilitats dins l’estructura de gestió d'acord amb l’esquema organitzatiu** plantejat:

 

 
Pujar