Grups d'Interès

La pròpia diversitat de la companyia, comporta una xarxa de relacions complexa i alhora particular per a cadascuna de les divisions de negoci i serveis corporatius.

 • La memòria ens permet comunicar informació d’interès de l’any 2014 i així els nostres grups vegin respostes les seves inquietuds vers nosaltres. A la memòria 2013, vam tenir comentaris dels grups d’interès a través de l’enquesta oberta a tothom. Van destacar l’estructura de la memòria, el nou format i l’apartat ambiental. També ens han aportat possibilitats de millora, valorant els aspectes visuals i destacats.

  Mapa de grups d'interès

  Tots els grups identificats a la figura es relacionen de manera formal i/o informal, ja sigui a través del correu electrònic, telèfon, xarxes socials i/o reunions presencials, pel treball i gestió amb les diferents divisions o departaments d’empresa. Els grups més propers al nucli de B:SM són l’Ajuntament, el personal, els clients i els ciutadans-societat, tot i que tots són importants en el desenvolupament del conjunt d’activitats que ens configuren.

  Per la millora dels canals de diàleg i coneixement dels grups es treballa de manera particular cadascun dels grups d’interès. L’any 2014 hem realitzat una anàlisi profunda dels grups d’interès comuns per totes les activitats de negoci (clients, personal, proveïdors, ajuntament i societat) per conèixer l’estat actual i plantejar oportunitats de millora per la detecció de la materialitat. Les millores estan plantejades en un projecte estratègic a desenvolupar al 2015.

 • Ajuntament

  L’Ajuntament és el nostre accionista i un grup d’interès de gran proximitat i influència en les nostres decisions per a gairebé tots els departaments i divisions de B:SM. Les relacions, majoritàriament de caràcter formal, ens mantenen en permanent contacte amb aquest. Del gran ens que és l’Ajuntament, podem diferenciar l’equip de Govern, els òrgans d'intervenció tècnica i els òrgans intervenció política. Ens comuniquem amb ells a través de d’informes i documentació periòdica, però també facilitant informació a la carta segons correspongui.

 • Personal

  El personal també està considerat un grup d’interès molt proper pel paper que juga dins B:SM. Actualment hi ha diferents canals de relació de l’empresa cap al personal i d’aquest cap a l’empresa com: el portal de l’empleat, el tauler d’anuncis, les revistes, el canal intern de televisió, atenció personalitzada a través de reunions, telèfon i correu electrònic. També existeix un procediment anomenat “de participació en les millores” obert a tot el personal per fer arribar les seves idees de millora i optar, anualment, a ser premiades.


  Al 2014 destaca la realització dels anomenats Plans de persones, que a partir d’una metodologia objectiva i participativa, han captat els interessos del personal dels col·lectius de Zoo i de Park Güell. (veure apartat de persones)


 • Ciutadans - societat

  La societat, entesa com el gran grup de gent que viu, treballa i/o està a la ciutat i interactua o pot interactuar amb nosaltres. És a ella a qui van adreçats tots els nostres serveis, i és amb els ciutadans que ens comprometem, a través de les directrius de l’Ajuntament. 

   

  Al 2014 hem treballat per aquest conjunt, tot compilant informació de gestió i dades que creiem d’interès públic, en el que anomenarem “Portal de la Transparència”, un espai obert i accessible que ens mostrarà tal com som i permetrà la comunicació amb nosaltres.

 • Clients externs

  Els clients externs són els usuaris de les nostres instal·lacions, siguin individuals o col·lectius. Són un grup proper i vital per a B:SM, al qual enfoquem la nostra orientació de negoci.

  Des de fa anys destinem esforços a millorar la comunicació i la satisfacció amb aquests. Les xarxes socials, les comunicacions formals, les enquestes de satisfacció i d’altres canals ens permeten tenir contacte bidireccional amb aquests.

  Més informació a l'apartat "Clients".

   

   

 • Clients interns

  Entenem per client intern el grup d’interès al qual es dóna servei internament a B:SM, i consisteix en les relacions entre els diferents departaments i divisions de l’empresa. En aquest cas, els diferents canals ofereixen una atenció propera i personalitzada. Els clients interns esperen eficiència i proactivitat i és per això que alguns departaments estan preparant sistemes d’avaluació i feedback per tal de millorar i adequar la prestació del servei.  
Pujar