Diversitat i igualtat d'oportunitats

En el marc de les polítiques d’empresa existeix un principi d’igualtat d’oportunitats per evitar cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. S’aplica a totes les àrees de l’empresa i especialment en la formació del personal, la selecció de les persones candidates, la política igualitària de retribucions, l’ús del llenguatge no sexista, la no tolerància a l’assetjament, etc.

  • Amb l’objectiu de renovar el Pla d’Igualtat de B:SM, i amb la voluntat d’establir nous objectius, estratègies i accions que permetin seguir desenvolupant i millorant les actuacions actuals en matèria d’igualtat d’oportunitats, durant l’any 2014 s’ha elaborat un nou pla d’igualtat, que té com a resultat final mesures en set àmbits d'actuació.

    El projecte ha integrat l’elaboració d’una diagnosi prèvia, l’avaluació del pla d’igualtat anterior així com l’actualització i desenvolupament de noves línies d’actuació, mesures i indicadors de seguiment i avaluació.

    Les mesures plantejades responen a diferents àmbits d’actuació: 

Indicadors de diversitat

Actualment, de la plantilla mitjana d’empleats el 33,67% són dones, amb una edat mitjana de 42,39 anys, tres anys més jove que la dels homes. Els esforços que s’han dedicat a la paritat queden palesos en la progressiva incorporació de la dona a la plantilla: on en les noves contractacions la proporció de dones està al voltant del 38%.

DISTRIBUCIÓ SEGONS CATEGORÍA LABORAL

Els permisos per maternitat i paternitat s'apliquen tal i com es disposa a la normativa legal de caràcter general tot afegint per conveni 4 dies naturals per naixement del nadó. Com a ampliació a aquest permís, les treballadores que ho sol·licitin, en causar baixa per maternitat, poden optar per acumular els 30 minuts de lactància que marca la llei en 15 dies a gaudir a continuació d'aquest permís.

TAXES DE RETENCIÓ RERE LES BAIXES DE MATERNITAT O PATERNITAT

 
Pujar