Gestió de persones

Des de la Direcció Corporativa de Persones, Organització i RSC es vetlla per aconseguir que l'organització disposi del capital humà, amb gent preparada, motivada, ben organitzada i informada, que estigui alineada amb els objectius i valors de l’empresa i també al servei dels clients i de la ciutat.

En el marc del Pla estratègic de la companyia, la política corporativa referida a la plantilla de B:SM es fonamenta en les següents línies estratègiques les quals s’avaluen en reunions periòdiques a través dels corresponents objectius estratègic, aquestes treballen i tenen en compte el talent, el client intern, la competitivitat, la flexibilitat i adaptació, la innovació, la responsabilitat social i la reducció de l’absentisme. 

Assoliments 2014

Amb la voluntat  de  la  Direcció  de  B:SM  de  buscar conjuntament solucions per a la millora de l’àmbit laboral de totes les persones que configuren la plantilla, s’han realitzat dos Plans de Persones (PdeP): del Zoo i del Park Güell. Un mètode creat a mida i perfeccionat durant el seu desenvolupament, un pla adaptat a cada negoci. Tots dos projectes s’han construït de manera participativa i voluntària, han estat treballats des de la proximitat, doncs van ser fruit d’un equip de projecte que aglutinava persones del negoci de tot nivell (Direcció, comandaments, personal operatiu...). Des de la comprensió mútua,  han recopilat els temes d’interès i aspectes a millora i han permès configurar uns plans d’acció a mida de les necessitats de cadascun dels negocis.

  • Talent

    Per facilitar que B:SM disposi de les persones idònies a partir de la detecció, gestió i posada en valor del talent sense cap discriminació, hem seguit apostant pel talent intern a l’hora d’ocupar places disponibles dins l’organització a través dels processos de promoció interna i redissenyat el qüestionari d’avaluació del personal temporal per millorar la detecció del talent i les possibilitats ocupacionals d’aquests en un futur.

    Enguany hem perfeccionat i internalitzat el procés d’avaluació anual de tots els treballadors, realitzant una formació específica destinada als managers avaluadors per tal d’incrementar les seves competències i fer més enriquidores les entrevistes amb els avaluats.

    Client intern

    Seguint la línia de satisfer les expectatives del client intern de manera que li permeti prestar el millor servei als clients finals seguim treballant per l’obtenció de feedback dels clients interns amb la millora del butlletí corporatiu i la revisió, simplificació i automatització de processos.

Competitivitat

Vetllem per mantenir els costos retributius en nivells que garanteixin la competitivitat de l’empresa però també per tal d'assegurar la igualtat retributiva de tot el personal de l'empresa seguint el principi d'igualtat d'oportunitats. 

Vetllem per la millora continua dels sistemes de gestió i a la vegada, per optimitzar els sistemes d’organització del treball amb l’objectiu d’aconseguir que els serveis que prestem tinguin cada cop més, un major nivell de qualitat optimitzant el seu cost. Aquesta competitivitat també està relacionada amb la manera com les persones a l’organització realitzen les seves funcions. Per això reconeixem el valor que generen  els nostres treballadors quan duen a terme les seves tasques afavorint una prestació de serveis òptima.

En aquest sentit, la nostra política retributiva té com objectiu seguir mantenint els costos salarials a nivells que garanteixin la competitivitat de l’empresa fundamentant-se sota criteris d’igualtat i coherència, dotant-se de diversos instruments per aconseguir-ho, com són el Conveni col·lectiu de l’empresa i les Comissions de seguiment i de retribució variable on es tracten ls objectius anuals de l’empresa tant de caràcter econòmic com de caràcter individual. Enguany hem introduït els objectius al Servei de la Missió de B:SM a la Retribució variable del personal exclòs de Conveni col·lectiu.

Flexibilitat i adaptació

Hem aconseguit assolir una estructura organitzativa flexible i adaptable a entorns canviants en un ambient segur.  Ens dotem d’eines de gestió que faciliten l’adaptació del nostre personal a les exigències que es van requerint. Amb l’objectiu de que els nostres negocis puguin aconseguir amb garanties d’èxit el futur adoptem mesures que ajuden a l’adaptació i que permeten adequar les nostres estructures i condicions de treball a les noves situacions. 

Enguany hem redefinit i adaptat varis perfils de lloc de treball per tal d’adequar-los a la realitat del negoci i hem format a les persones per tal de facilitar la seva millora competencial.

RSC

En línia amb aconseguir que B:SM es consolidi com a una empresa socialment responsable i compromesa s’ha treballat en el si del Comitè de Direcció de B:SM sobre el codi ètic, que expressa la nostra voluntat d’exercir, de manera ètica i responsable, el nostre paper d’agents de progrés i de benestar a la societat. 

Però també, d’acord a la responsabilitat que assumim com a empresa pública, hem treballat per fer possible la millora de la transparència de les dades de la companyia.

Innovació

Tenint sempre en ment mantenir i fer créixer l’esperit innovador de B:SM , com a empresa pública de gestió privada. Hem apostat per nous mètodes de gestió de persones com els PdeP i innovacions tecnològiques en el dia a dia com el Projecte SmartprevenZoo

Reduir l'absentisme

La reducció de l’absentisme s’ha anat consolidant com una de les  prioritats de l’empresa, integrant-se en les línees estratègiques de B:SM com a Objectiu de la Companyia. Per aquest motiu son nombroses les accions que s’han realitzat a les Unitats en el que el percentatges d’absentisme son més elevats dintre de la organització.

La tendència dels darrers anys es la reducció progressiva dels índexs. Durant l’any 2014 hem continuat aprofundint en la realització d’accions formatives específiques en matèria de Seguretat i Salut, millora en els procediments o revisió personalitzada dels accidents i/o incidents, tot i que les dades  l’any 2014 han demostrat la necessitat de continuar treballant sobre aquest objectiu estratègic durant l’any vinent.

Per aquest motiu seguim planificant nous projectes, que permetin la millora d’aquestes dades, i que puguin quedar reflectides de forma objectiva i integrant-se en les xifres de cada departament.

 
Pujar